Monday, 4 July 2022
พระสันตะปาปาร่วมประชุมครอบครัวโลกครั้งที่ 10
เพื่อผู้สูงอายุ -ก.ค.22(พากย์ไทย,-1.48นาที)
บางตอนจากบทเทศน์ของโป๊ปฟรังซิส
( 25 มิถุนายน 2022 เวลา 2.16 นาที)
29 มิถุนายน สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก (SS. Peter and Paul, Apostles, solemnity)
28 มิถุนายน ระลึกถึง นักบุญ อีเรเนโอ พระสังฆราช และมรณสักขี (St. Irenaeus, Bishop & Martyr, memorial)
พระสมณดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่คณะพระภิกษุและฆราวาสพุทธศาสนิกชนผู้แทนจากราชอาณาจักรไทย
21 มิถุนายน ระลึกถึง นักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช (St. Aloysius Gonzaga, Religious, memorial)
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับพระภิกษุ (พากย์ไทย 1.09 นาที)
พระภิกษุ 40 รูป และฆราวาสจำนวน 65 ท่านเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิส
ผู้ว่ากรุงเทพฯ กราบคารวะผู้นำศาสนาเพื่อขอพรและคำแนะนำ
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่คณะนักวิจัยสากลเกี่ยวกับโครงการการศึกษาคาทอลิก
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส “มูลนิธิแห่งสันตะสำนักการศึกษาอันสำคัญยิ่งยวด” (Pontifical Foundation Gravissimum Educationis)
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสวันสมโภชทูตสวรรค์แจ้งข่าวในโอกาสการยกถวายมนุษยชาติ โดยเฉพาะยูเครนและรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
บทภาวนาเพื่อถวายประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์โดยพระสันตะปาปาฟรานซิส