วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  
ประกาศผลทีมที่ได้รับการสนับสนุน Project Mission possible Youth Social Hackathon Thailand
5 องค์การคริสต์รับฟังประวัติศาสตร์ออร์โธด็อกซ์
พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่4) และ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสังฆราชปัลเลอกัวส์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประกาศแต่งตั้งประมุขแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญร่วมพิธีอาเศียรวาท และพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประกาศสภาฯ การฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการถวายมิสซังไทยแด่แม่พระและการเตรียมจิตใจคริสตชนสู่ปีศักดิ์สิทธิ์
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบที่ประเทศเมียนมาที่รุนแรงมากขึ้น
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการอภิเษกพระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา สังฆมณฑลนครสวรรค์
ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา
ประชุมสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (ANGELUS) ณ บริเวณลานมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2023
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาแก่นักบวชผู้รับเจิมซึ่งชุมนุมในมหาวิหารแม่พระ ซางตามารีอา มัจโจเร ในโอกาสวันนักบวชผู้รับเจิมสากล
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “การใช้ชีวิตในพิธีกรรมอย่างสมบูรณ์”
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส วันอาทิตย์ สัปดาห์ธรรมดา วันที่ 22 มกราคม 2023