วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567
  
สาส์น ของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในโอกาสเทศกาลมหาพรต ประจำปี 2024
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประกาศแต่งตั้งบาทหลวงเปาโล ธวัช สิงห์สา รับตำแหน่งประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์
Power Of Love│กิจกรรม “รักษ์โลก = รักเรา” เปิดปีคาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ. 2024-2025 (ตอนที่1)
Power Of Love│กิจกรรม “รักษ์โลก = รักเรา” เปิดปีคาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ. 2024-2025 (ตอนที่2)
คลิปวีดีโอในงาน “รักษ์โลก รักเรา” 25 มกราคม ค.ศ.2024
วีดีโองาน “รักษ์โลก = รักเรา” เพื่อร่วมกันสรรเสริญพระเจ้า
กิจกรรม “รักษ์โลก=รักเรา” ณ โรงเรียนพระแม่มารี สาทร
ตราสัญลักษณ์ คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025 และเพลงสรรเสริญพระเจ้า
พระสมณลิขิตจากพระสันตะปาปาฟรานซิส
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (ANGELUS) ณ บริเวณลานมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2023
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาแก่นักบวชผู้รับเจิมซึ่งชุมนุมในมหาวิหารแม่พระ ซางตามารีอา มัจโจเร ในโอกาสวันนักบวชผู้รับเจิมสากล
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “การใช้ชีวิตในพิธีกรรมอย่างสมบูรณ์”
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส วันอาทิตย์ สัปดาห์ธรรมดา วันที่ 22 มกราคม 2023