วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565
โป๊ปวิดีโอ : ส.ค.2022 เพื่อบรรดาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (พากย์ไทย 1.38 นาที)
วันที่ 4 สิงหาคม
ระลึกถึง นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์
(St John Baptist Mary Vianney, Priest, memorial)
คาร์ดินัลศรีลังกาประณามเหตุการณ์รุนแรง
สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิส สำหรับวันผู้สูงอายุสากล (ครั้งที่สอง) วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
22 กรกฎาคม ฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา (St Mary Magdalene, feast)
6 กรกฎาคม ระลึกถึง นักบุญ มารีย์ กอเรตตี พรหมจารี และมรณสักขี (St Maria Goretti, Virgin & Martyr, memorial)
พิธีบูชาขอบพระคุณและการอวยพร “PALLIUM” (เครื่องสมณยศ) สำหรับอาร์ชบิชอปแห่งเขตศาสนปกครองมหานคร
การเข้าร่วมจารีตพิธีกรรมในวัดคาทอลิกทางกายภาพ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
พระสันตะปาปาร่วมประชุมครอบครัวโลกครั้งที่ 10
เพื่อผู้สูงอายุ -ก.ค.22(พากย์ไทย,-1.48นาที)
สมณกระทรวงเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา พี่น้องชาวพุทธและชาวคริสต์: ยืนหยัดด้วยกันในความยืดหยุ่นแห่งความหวัง สาส์นวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2565/ค.ศ. 2022 นครรัฐวาติกัน
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่คณะนักวิจัยสากลเกี่ยวกับโครงการการศึกษาคาทอลิก
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส “มูลนิธิแห่งสันตะสำนักการศึกษาอันสำคัญยิ่งยวด” (Pontifical Foundation Gravissimum Educationis)
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสวันสมโภชทูตสวรรค์แจ้งข่าวในโอกาสการยกถวายมนุษยชาติ โดยเฉพาะยูเครนและรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์