วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566
  

ธรรมล้ำลึกพระสิริรุ่งโรจน์ (วันพุธและวันอาทิตย์)

ข้อรำพึงที่ 1 พระเยนูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

1. ในวันอาทิตย์ปาสกา ยามรุ่งอรุณแห่งความเบิกบานยินดี พระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาอย่างรุ่งเรือง

2. บรรดาสตรีใจศรัทธา รีบเร่งไปยังพระคูหา เพื่อชโลมพระศพพระเยซูเจ้า

3. พวกเขาตกตลึงและตกใจเมื่อเห็นหินที่ปิดพระคูหาเปิดอยู่

4. ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรีว่า พระองค์มิได้ทรงประทับอยู่ที่นี่ พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว

5. ต่อมาพระเยซูเจ้าทรงปรากฎแก่นางมารีย์มักดาเลนา และบรรเทาใจนาง

6. มารีย์ ชาวมักดาลาจึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิษย์ว่า “ดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว”

7. พระเยซูเจ้าทรงคืนชีพ ทรงประจักษ์มาหาเปโตรผู้เป็นทุกข์ถึงบาป

8. พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปพร้อมกับศิษย์สองคนที่เอมมาอุส และทรงเผยแสดงพระองค์เมื่อทรงหักขนมปัง

9. พระเยซูเจ้าทรงปรากฏ พระองค์แก่เหล่าสาวกในห้องที่ปิดอยู่ตรัสว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”

10. ทรงเป่าลมเหนือพวกเขา ทรงประทานอำนาจยกบาปมนุษย์ผู้ซึ่งพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเขา

ข้อรำพึงที่ 2 พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

1. พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์แก่สานุศิษย์ตลอด 40 วัน ตั้งแต่ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

2. พระเยซูเจ้า ทรงกล่าวถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า และทรงสัญญาว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จมาประทับกับพวกเรา”

3. พระองค์ทรงสั่งสาวก ไปประกาศข่าวดีให้นานาชาติกลับใจ เพื่อรับอภัยบาป

4. ในที่สุดพระเยซูเจ้า ทรงนำบรรดาศิษย์ออกไปใกล้หมู่บ้านเบธานี ที่ภูเขามะกอกเทศ ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอวยพระพร

5. ขณะที่ทรงอวยพระพรนั้น พระองค์ทรงแยกไปจากเขา ทรงถูกนำขึ้นสู่สวรรค์

6. พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าเขาทั้งหลาย เมฆบังพระองค์จากสายตาของพวกเขา

7. พวกสาวก ยังคงจ้องมองท้องฟ้า ขณะที่พระเยซูเจ้า จากไป

8. ทันใดนั้นมีชายสองคนสวมเสื้อขาวปรากฎกับเขากล่าวว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย ท่านทั้งหลายยืนแหงนมองท้องฟ้าอยู่ทำไม

9. และยังบอกต่อไปอีกว่า “พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ที่ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ จะเสด็จกลับมาเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงจากไปสู่สวรรค์”

10.พวกสาวกก็เดินทางลงจากภูเขา ที่เรียกว่า “ภูเขามะกอกเทศ” กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

ข้อรำพึงที่ 3 พระจิตเจ้าเสด็จมา

1. บรรดาสาวกของพระเยซูเจ้าชุมนุมกันอยู่ที่ห้องชั้นบน

2. ณ ที่นั้น พวกเขาภาวนาด้วยใจเร่าร้อน มีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

3. มิใช่แต่สาวกเท่านั้น ยังมีพระมารดามารีอาและสตรีใจศรัทธารวมอยู่ด้วย

4. ตลอดเวลาทุกคนภาวนา และนมัสการด้วยความเป็นหนึ่งเดียว

5. ในวันอาทิตย์พระจิตเจ้าเสด็จลงมา พวกเขาได้ยินเสียงเหมือนมีพายุใหญ่กำลังพัดมา

6. เสียงพายุพัด อยู่รอบบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่

7. พวกเขาได้เห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน

8. ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม

9. พวกสาวกเริ่มพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด

10.พวกเขาออกจากห้องด้วยความเร่าร้อน ที่จะไปประกาศข่าวดีให้แผ่ไปทั่วโลก

ข้อรำพึงที่ 4 พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

1. ภายหลัง ที่บรรดาสาวกแยกย้ายกันไปแล้ว พระมารดาก็ได้อาศัยอยู่กับยวง สานุศิษย์ที่พระองค์ทรงรัก

2. เรารู้ว่าร่างกายของมนุษย์เปรียบประดุจกระโจมที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวนี้จะต้องถูกรื้อลง

3. พระเจ้าจะประทานบ้านในสวรรค์ให้เราอาศัยอยู่ เป็นบ้านที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้ เป็นบ้านถาวรนิรันดร

4. วันที่พระนางมารีอา จะอยู่บนแผ่นดินนี้ ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ทุกคนที่รู้จักพระนาง ได้มาเฝ้าพระนางอยู่ข้างเตียง

5. เป็นธรรมดาที่ทุกคนโศกเศร้าเสียใจ ที่เห็นว่าพระนางจะต้องจากพวกเขาไป

6. พวกเขาไม่ได้เสียใจอย่างผู้ไร้ความหวัง พวกเขาไม่ท้อแท้ใจ เพราะมีความบรรเทาใจ

7. พวกเขาวางพระศพพระนางมารีอา ไว้ในพระคูหา แต่หลังจากนั้นพระศพของพระนางได้หายไป

8. พวกเขาแน่ใจว่า พระบุตรทรงรับพระมารดามารีอา ไปสวรรค์แล้ว

9. พระเยซูเจ้าทรงยกพระมารดาขึ้นสวรรค์ ทั้งพระกายและวิญญาณ เพื่อไปประทับอยู่กับพระองค์ พระนางได้รับชัยชนะ พร้อมกับพระคริสตเจ้าเสมอเป็นนิตย์

10.ข้าแต่พระนางมารีอา ผู้ได้รับพระพรจากพระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนได้รับผลแห่งชีวิตโดยทางพระนาง

ข้อรำพึงที่ 5 พระนางมารีย์ได้รับมงกุฎเป็นราชินีแห่งสวรรค์

1. พระนางมารีอาได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ บรรดาทูตสวรรค์ต่างชื่นชนโสมนัส ถวายเกียรติสรรเสริญ พระเจ้า

2. พระนางมารีอา เสด็จเข้าสวรรค์ทั้งพระกายและพระวิญญาณ ทรงประทับอยู่เคียงข้างพระบุตรของพระนาง

3. พระนางมารีอาทรงได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นความยินดีล่วงหน้า ในสถานภาพที่ผู้ชอบธรรมทั้งหลายจะได้รับ เมื่อกลับคืนชีพในวาระสุดท้าย

4. พระนางมารีอาได้รับความรุ่งเรือง เสมือนทรงมงกุฎเป็นพระราชินีของบรรดาทูตสวรรค์ และนักบุญทั้งหลาย เป็นการชิมลางและบรรลุถึงสภาพของพระศาสนจักรในยุคสุดท้าย

5. พระบิดาเจ้าทรงปลาบปลื้มในองค์พระมารดามารีอา ซึ่งทรงประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าอาภรณ์ของพระนางประดับด้วยทองคำ มีดาวสิบสองดวงประดับศีรษะเป็นมงกุฎ

6. พระบุตรทรงทอดพระเนตรมายังพระมารดาผู้ได้รับเกียรติมงคลในสวรรค์เป็นคนแรกด้วยความพอพระทัย

7. พระจิตเจ้าทรงร่วมยินดีอยู่ในพระนาง พระองค์ทรงยินดีที่เห็นสิริมงคลในองค์พระมารดามารีอา

8. จากบัลลังก์ของพระนางในสวรรค์ พระมารดาทรงโน้มองค์ลงมาหาบรรดาญาติมิตร ประทานสันติภาพและความรักมายังมวลมนุษย์

9. จากการสวดสายประคำนี้ พระนางจะช่วยวิงวอนและประทานพระพรแก่เรามากมาย เราจะได้รับความสุขในสวรรค์ ในที่สุด เราจะได้อยู่ร่วมกับพระนาง พระราชินี และพระเยซูเจ้ากษัตริย์ของเรา

10. สายประคำนี้เป็นเสมือน “โซ่ทอง” ที่คล้องเราไว้กับพระเจ้าอย่างนุ่มนวล สะท้อนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าพระบิดาของเรา และยังสะท้อนความสัมพันธ์ “เยี่ยงบุตร” กับพระองค์ ทำให้เราขับร้องได้พร้อมกับพระแม่มารีอา “ผู้รับใช้ของพระเจ้า”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
%d bloggers like this: