วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

บทภาวนาของคริสตชน ร่วมกับสิ่งสร้างทั้งหลาย
(ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า :Laudato Si)

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์ ร่วมกับสิ่งสร้างทั้งมวล

ซึ่งออกจากพระหัตถ์อันทรงพลานุภาพของพระองค์

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์

เปี่ยมด้วยการประทับอยู่ และความอ่อนโยนของพระองค์

ขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าข้า

.

ข้าแต่พระบุตรของพระเจ้า พระเยซูเจ้า ผู้ทรงสร้างสรรค์พสิ่ง

พระองค์ทรงถือกำเนิดในครรภ์ของพระมารดามารีย์

พระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้

และทรงทอดพระเนตรดูโลกนี้ด้วยสายพระเนตรมนุษย์

วันนี้ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในสิ่งสร้าง

ด้วยพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์

ขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าข้า

.

ข้าแต่พระจิตเจ้า โดยอาศัยแสงสว่างของพระองค์

พระองค์ทรงนำโลกนี้สู่ความรักของพระบิดา

และทรงรวมในเสียงร้องคร่ำครวญของสิ่งสร้าง

พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย

เพื่อกระตุ้นให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำความดี

ขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าข้า

.

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว สามพระบุคคล

ทรงเป็นชุมชนแห่งความรักอันไม่สิ้นสุด

โปรดทรงสอนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพิศเพ่งรำพึงพระองค์

ในความงดงามแห่งจักรวาล

ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างพูดถึงพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดทรงกระตุ้นให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ และกตัญญูรู้คุณ

สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น

โปรดทรงประทานพระหรรษทาน ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้สึกใกล้ชิด

เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งที่มีชีวิต

.

ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรัก โปรดทรงแสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นว่า

บทบาทหน้าที่ของข้าพเจ้าทั้งหลายในโลกนี้

คือเป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระองค์

เพื่อทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกใบนี้

เพราะพระองค์ไม่ทรงลืมผู้ใด

โปรดทรงส่องสว่างบรรดาผู้มีอำนาจและเงินทอง

เพื่อให้พวกเขาพ้นจากบาปแห่งความเมินเฉย

รู้จักรักความดีส่วนรวม สนับสนุนค้ำจุนผู้อ่อนแอ

และดูแลรักษาโลกที่เราอาศัยอยู่นี้

บรรดาผู้ยากจนและผืนแผ่นดินร้องวิงวอนขอต่อพระองค์

.

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

โปรดทรงยึดข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ด้วยพระพลานุภาพ

และแสงสว่างของพระองค์

เพื่อปกป้องรักษาทุกชีวิตเพื่อเตรียมอนาคตที่ดีกว่า

เพื่อให้พระอาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติ

ความรัก และความงาม จงมาถึง

ขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าข้า

อาแมน.

ที่มา: พระสมณสาส์น Laudato Si (ฉบับแปล หน้า 193-195)