วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง การต่ออายุสภาภิบาลวัด

ที่ ลส. 584/2021

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง การต่ออายุสภาภิบาลวัด

            สภาภิบาลวัดมีหน้าที่ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและร่วมมือกับเจ้าอาวาสในกิจการของวัด มีวาระการปฏิบัติหน้าที่สมัยละ 3 ปี สภาภิบาลชุดปัจจุบัน เริ่มวาระตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2018 และจะสิ้นสุดวาระในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2021 ข้อกำหนดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หมวด 2 สภาภิบาลวัด ข้อ 107 กำหนดให้จัดตั้งสภาภิบาลวัดชุดใหม่ขึ้น แต่อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ประกอบกับการประกาศโยกย้ายพระสงฆ์ถูกเลื่อนออกไปจากวาระปกติ ทำให้การจัดตั้งสภาภิบาลชุดใหม่จำเป็นต้องถูกเลื่อนออกไป

            ด้วยเหตุนี้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เห็นสมควรให้สภาภิบาลชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2022 พร้อมกับขอให้สมาชิกสภาภิบาลวัดทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจกับคุณพ่อเจ้าอาวาสในการประกาศข่าวดีและพัฒนาชุมชนวัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2021

(พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(คุณพ่อ อดิศักดิ์ กิจบุญชู)

รักษาการเลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ