วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

พระเจ้าทรงเลือกสรรชาวอิสราแอล

1.เพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์พระศาสนจักร ต้องดูประวัติศาสตร์ของประชาชนในท่ามกลางพระศาสนจักรเริ่มต้น นั่นคือ ประชากรอิสราเอล กว่าหลายพันปีก่อนที่พระศาสนจักรเริ่มต้น พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรประชากรอิสราเอลด้วยพระองค์เอง ทรงนำพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์ ทรงทำพันธสัญญา และทรงนำเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา
ท่ามกลางประชากรของโลก พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ต่อประชากรอิสราเอลในวิถีทางพิเศษ ชาวอิสราเอลแรกเริ่มนั้นถูกเรียกว่า “ชาวฮีบรู” ซึ่งหมายความว่าคนพเนจรหรือพวกเร่ร่อน ประมาณ 1500 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ชาวฮีบรูบางเผ่ากลายเป็นทาสในประเทศอียิปต์ ดังนั้นประมาณปี 1200 ก่อนคริสต์ศักราช พระเจ้าทรงแต่งตั้งบุคคลสำคัญคนหนึ่งคือ โมเสส ทรงบอกโมเสสว่าพระองค์ทรงพระนามว่า “พระยาห์เวห์” (Yahweh) ซึ่งหมายความว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” (I am who am) และทรงส่งเขาไปปลดปล่อยทาสชาวฮีบรู โมเสสชักชวนชาวอิสราเอลให้ออกจากประเทศอียิปต์ พวกเขาเดินทางเร่ร่อนในทะเลทรายกว่าสี่สิบปี ก่อนมาถึงดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ นั่นคือ ดินแดนคานาอัน
ที่ภูเขาซีนายในทะเลทราย พระยาห์เวห์ทรงทำพันธสัญญากับชาวฮีบรูว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันและกัน พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะรัก ประทับอยู่และช่วยเหลือพวกเขาเสมอๆ ทรงขอร้องให้ประชากรยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวเท่านั้น ข้อตกลงหรือพันธสัญญาแสดงอย่างชัดเจนว่าประชากรต้องเชื่อฟังพระยาห์เวห์อย่างไร พันธสัญญานี้เป็นกฎหมายที่เรียกว่า บัญญัติสิบประการ พระยาห์เวห์ทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ต่อชาวฮีบรู พวกเขากินนก มานนา และดื่มน้ำในทะเลทราย พระยาห์เวห์ทรงอยู่กับพวกเขา ขณะที่พวกเขาได้รับชัยชนะและเข้าไปในดินแดนแห่งพระสัญญา และกลายเป็นชนชาติภายใต้การปกครองของกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่
แต่เดิมประชาชนที่อาศัยในดินแดนนี้นับถือบูชาเทพเจ้ามากมาย พวกเขาสร้างรูปเคารพและสร้างรูปเทพเจ้าด้วยทอง เงิน ทองสัมฤทธิ์ และหิน แต่พระเจ้าของชาวอิสราเอลเป็นพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ผู้ทรงรัก ช่วยเหลือ และยกโทษให้ประชากรของพระองค์ ไม่มีใครสามารถสร้างรูปเคารพของพระองค์ได้ พระยาห์เวห์ไม่ถูกจำกัดอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่ง หรือถูกนับถือบูชาในแบบของรูปเคารพกว่าสี่ร้อยปีหลังจากกษัตริย์ดาวิด (1000 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ประชากรอิสราเอลอาศัยอยู่ในฐานะชนชาติหนึ่ง ในช่วงนั้น หลายๆ ครั้งพวกเขาหลงลืมพันธสัญญากับพระยาห์เวห์โดยการทรยศ การไม่สนใจต่อคนยากจน หรือแม้แต่การนับถือบูชาเทพเจ้าของเพื่อนบ้าน พระยาห์เวห์ทรงแต่งตั้งประกาศกขึ้นมาเพื่อเตือนประชากรให้ระลึกถึงพันธสัญญา แม้กระทั่งเมื่อกษัตริย์ของชาวอิสราเอลไปนับถือเทพเจ้าอื่นๆ ประกาศกได้ตักเตือนอย่างตรงไปตรงมา ประกาศกองค์หนึ่งชื่อ อิสยาห์ ทำนายถึงกษัตริย์องค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ดาวิด ผู้ซึ่งจะมาและช่วยประชากรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์นี้ถูกเรียกว่า พระเมสสิยาห์ หรือในภาษากรีกเรียกว่า พระคริสตเจ้า ซึ่งหมายความว่า ผู้ได้รับการเจิมถึงแม้ว่าพวกเขาหลงลืมพระยาห์เวห์และลืมพันธสัญญา ชาวอิสราเอลยังรักษาความเชื่ออย่างหนึ่งไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางประชาชนอื่นๆ ความเชื่อนี้คือ พระเจ้าองค์เดียวองค์นี้เท่านั้นที่ทรงนำพวกเขาตลอดเวลา ดังนั้นศาสนาของพวกเขาจึงแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ ที่เชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณเสียงเตือนของบรรดาประกาศก ประชากรไม่เคยลืมว่าพระยาห์เวห์ทรงนำพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์ ทรงทำพันธสัญญา และทรงสัญญาจะส่งกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าดาวิดมายกพวกเขาขึ้นเหนืออาณาจักรอื่นๆ ของโลกนี้