วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ประชากรของพระเจ้า
ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก
แสวงหา ติดตาม
และประกาศพระเยซูคริสตเจ้า

พันธกิจ

พระศาสนจักรในประเทศไทย
มุ่งอุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้า
โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์
เป็นหนึ่งเดียว ร่วมมือและแบ่งปั้นซึ่งกันและกัน
แสวงหาคุณคำพระอาณาจักรในบริบทสังคม
เสวนาฉันมิตรกับผู้มีความเชื่ออื่น
ประกาศพระเยซูคริสตเจ้าและเป็นประจักษ์พยาน
ด้วยการดำเนินชีวิตเรียบง่าย
รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้