วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สถานภาพ

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510)
พื้นที่ 93,547 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย 13 จังหวัด
เขต 1 นครสวรรค์ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี เพชรบูรณ์ (ตอนล่าง)
เขต 2 พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ (ตอนบน) ตาก (อ.เมือง)
เขต 3 ตาก (อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด อ.อุ้มผาง)
จำนวนประชากร 8,755,756 คน
จำนวนคาทอลิก 22,465 คน
พระสังฆราช 1 องค์
พระสงฆ์ 49 องค์
สังฆานุกร 2 องค์
แบ่งเป็น
พระสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์ (นว) 30 องค์
พระสงฆ์คณะมิสชังแห่งต่างประเทศกรุงปารีส (MEP) 4 องค์ (เกษียณ 2 องค์)
พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (กทม.) 3 องค์
พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (OMI) 8 องค์
พระสงฆ์คณะชาเวเรียน (SX) 4 องค์
ภราดาคณะลาซาล 4 คน
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 27 คน
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 9 คน
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 4 คน
คณะภคินีผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่งนักบุญคามิลโล 4 คน
คณะธิดามตตธรรมแห่งนักบุญวินเซนเดอปอล (DC) 3 คน
คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ 2 คน
คณะภคินีแพร่ธรรมแห่พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล 6 คน
คณะนักบวชหญิงธรรมทูตนักบุญดอมินิก (OP) 3 คน
คณะคาร์มไลท 14 คน

ที่มา : ปฏิทินคาทอลิก 2024 สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

พระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑล

พระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

ประวัติ
พระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา
พระสังฆราชลำดับที่ 6 ของสังฆมณฑลนครสวรรค์

วันเกิด : 14 มีนาคม ค.ศ. 1966
สถานที่เกิด : บ้านเลขที่ 68 หมู่ 4 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
บิดา : นายเปโตร อั้น สิงห์สา
มารดา : นางอันนา พรวน สิงห์สา
พี่น้อง :เป็นบุตรคนที่ 9 คนในจำนวนพี่น้อง 9 คน


ประวัติด้านการศึกษาเบื้องต้น
การศึกษาระดับประถม – มัธยมต้น
: โรงเรียนพระวรสาร อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง
ค.ศ. 1989
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์ สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
ค.ศ. 1991
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
ค.ศ. 1999
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.ศ. 2003
จบการศึกษาระดับปริญญาโฑ
สาขาเทววิทยาการแพร่ธรรม มหาวิทยาลัยอูร์บานีอาน่า อิตาลี
ค.ศ. 2016
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ประวัติด้านศีลบวช
ค.ศ. 1989

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน
ค.ศ. 1991
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน
ค.ศ. 1992
ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน
ค.ศ. 1992
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
ค.ศ. 2024
ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

ประวัติด้านการทำงาน
ค.ศ. 1992

ดูแลกลุ่มคริสตชนปกาเกอะญอ เขตแพร่ธรรมปูแป้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ค.ศ. 1994
ดูแลกลุ่มคริสตชนปกาเกอะญอ เขตแพร่ธรรมแม่ระมาด จังหวัดตาก
และผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครสวรรค์
ค.ศ. 2005
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา แม่สอด
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ค.ศ. 2011-2018
ผู้ให้การอบรมบ้านเณรใหญ่แสงธรรม นครปฐม
และเจ้าอาวาสวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง
ค.ศ. 2019-2024
เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม และผู้อำนวยการโรงเรียนพระวรสาร ลพบุรี
ค.ศ. 2024
พระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

อาสนวิหาร

อาสนวิหารนักบุญอันนา

อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
วัดแม่พระองค์อุปดัมภ์ บางพระหลวง
กลุ่มคริสตชนลาดยาว และชุมแสง

ช.95 ถ.สวรรค์วิถี ซ.เทวาวิถี ต.ปากน้ำโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2608
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
คุณพ่อเปาโล พรชัย สิงห์สา, คุณพ่อนฤนาท ปานกรด

ศูนย์คาทอลิก

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์
69/39 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 05 622 2352, 05 631 2893
โทรสาร : 05 631 2894
eMail : nsdiocese@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.nsdiocese.or.th