วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567
  

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สถานภาพ

สถาปนาเป็นสังมมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม ด.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508)
พื้นที่ 48,013 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย 4 จังหวัด
คือ
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง (เว้น อ.งาว)
จำนวนประชากร 3,142,985 คน
จำนวนคาทอลิก 55,752 คน
พระสังฆราช 1 องค์
พระสงฆ์สังฆมณฑล 41 องค์
พระสงฆ์คณะเบราราม 16 องค์
พระสงฆ์คณะเยสุอิต 6 องค์
พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ 6 องค์
ภราดา 2 คน
พระสงฆ์คณะซาเลเซียน 3 องค์
ภราดา 2 คน
พระสงฆ์ FIDEI DOMUN (Triveneto-อิตาลี) 4 องค์
พระสงฆ์จากอัครสังมมณฑลกรุงเทพฯ 2 องค์
พระสงฆ์จากคณะอิเดนเตส 3 องค์
พระสงฆ์ภารดาน้อย กาปูชิน 3 องค์
ภราดา 1 คน
พระสงฆ์จากเมียนมา 1 องค์
พระสงฆ์จากอเมริกา 1 องค์
พระสงฆ์จากโรม 1 องค์
พระสงฆ์จาก M.E.P. 1 องค์
พระสงฆ์คณะเบเนดิกติน 1 องค์
ภราดา 2 คน
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 10 คน
ภคินี 130 คน

ที่มา : ปฏิทินคาทอลิก 2024 สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

พระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑล

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

1955 เกิด 3 ตุลาคม 1955
เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
1975 เข้าบ้านเณรใหญ่ วิทยาลัยแสงธรรม
1981 ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.1981 โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ประสบการณ์งานอภิบาล
ปี ค.ศ. 1981-1985 รองอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
ปี ค.ศ. 1985-1988 ศึกษาต่อปริญญาโท วิชาคำสอนที่กรุงโรม
หน้าที่ในความรับผิดชอบ
1981 – 1981 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
1981 – 1985 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
1985 – 1988 ศึกษาต่อปริญญาโท ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี วิชาด้านการ อภิบาลเยาวชน และคำสอน
1988 – ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกคำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1989 -ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบศูนย์คำสอนสังฆมณฑลฯ
1989 – 1990 พักประจำที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
1990 – 1998 จิตตาธิการ วัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
1992-ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
2000-ปัจจุบัน คณะบดีคณะคริสตศาสนศาสตร์และเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
2009 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ

อาสนวิหาร

อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5327-1859 โทรสาร 0-5327-1861
E-mail : cmcathedral@gmail.com, sc_cathedral@hotmail.com
Website : www.sacredheartcathedralcm.com
เจ้าอาวาส : คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : คุณพ่อราฟาแอล ชันโดนา, คุณพ่อพิชิต จำปาพยุง

ศูนย์คาทอลิก

สำนักพระสังฆราช สังฆมณฑลเชียงใหม่

มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
5/3 ซ.12 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5382-1063 ถึง 5
โทรสาร 0-5382-1067
E-mail : cmdio.secretary@gmail.com (คุณพ่อเลขาฯ), catholic_cmd@hotmail.com
Website : www.cmdiocese.org