วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

การขยายเวลากระบวนการซีนอดระดับพระศาสนจักรท้องถิ่นและตัวอย่างคำถามทั่วไป

วันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

เลขที่ สสท. 081/2021

เรื่อง การขยายเวลากระบวนการซีนอดระดับพระศาสนจักรท้องถิ่นและตัวอย่างคำถามทั่วไป

เรียน พระคุณเจ้าสมาชิกสภาบิชอปฯ ทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางของคำถามพื้นฐานทั่วไป

            ด้วย สำนักเลขาธิการแห่งซีนอด กรุงโรม ได้ประกาศขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นให้กับพระศาสนจักรท้องถิ่นทั่วโลก เพื่อการปรึกษาหารือกันและการแสดงความคิดเห็นในระดับท้องถิ่นในแต่ละเขตศาสนปกครองก่อนการประชุมซีนอดใหญ่ในปี ค.ศ. 2023 ดังนั้นสภาบิชอปคาทอลิกทั่วโลกสามารถส่งเอกสารสังเคราะห์ข้อสรุปในการปรึกษาหารือของตนได้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2022

            สำนักเลขาธิการซีนอดเชื่อว่าแต่ละเขตศาสนปกครองในพระศาสนจักรท้องถิ่นคงเต็มใจที่จะตอบรับการขยายระยะเวลานี้ เนื่องจากผู้ดำเนินการประชุมซีนอดได้ขอร้องให้ประชากรของพระเจ้า ซึ่งหมายถึง “ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคน” จะได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในกระบวนการปรึกษาหารือ ไม่เพียงแค่บุคคลที่ไปวัดเป็นประจำเท่านั้น แต่ต้องรวมบุคคลที่ห่างเหินไปจากวัดด้วย รวมถึงการใส่ใจเป็นพิเศษที่จะก้าวไปถึงบุคคลที่อาจเสี่ยงในการถูกตัดออกไป เช่น สตรี คนพิการ ผู้อพยพย้ายถิ่น ผู้ลี้ภัย คนชรา คนที่ดำเนินชีวิตในความยากจน คาทอลิกที่เกือบจะไม่เคยหรือไม่เคยปฏิบัติความเชื่อ หรือเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด ฯลฯ

            พระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศของพวกเรา แต่ละเขตศาสนปกครองกำลังดำเนินการปรึกษาหารือและหลายแห่งก็ได้กระทำเสร็จแล้ว หรือกำลังดำเนินการอยู่ จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เห็นพ้องกันว่าเพื่อจะได้ข้อมูลความเห็นเพิ่มมากขึ้นและอย่างทั่วถึงท่ามกลางประชากรของพระเจ้า อาจจะใช้วิธี “ไฮบริด” คือคณะทำงานลงพื้นที่ออกไปอภิบาลทั้งแบบกายภาพหรือแบบออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงานสภาฯ จึงขอนำเสนอตัวอย่างคำถามในการไตร่ตรองเพื่อเป็นแนวทางในการได้รับข้อมูลและเข้าถึงประชากรของพระเจ้า ซึ่งท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้

            สำนักเลขาธิการสภาบิชอปฯ จะรีบแจ้ง “Timeline” ในการส่งบทสังเคราะห์ข้อสรุปกลับไปยังสำนักเลขาธิการสภาฯ คาดว่าน่าจะประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2022 ด้วยความขอบคุณยิ่ง

ด้วยความเคารพรัก

( + ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)

ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองเชียงใหม่

และเลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย