วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

บทภาวนาอุทิศแด่พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงพระเมตตา

         พระองค์ประทานรางวัลแก่ผู้ชอบธรรม

         ทรงแต่งตั้งให้พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16

ผู้รับใช้ของพระองค์ที่หลับในพระคริสตเจ้า

         เป็นผู้อภิบาลพระศาสนจักรสืบต่อจากนักบุญเปโตร 

         เพื่อทรงสั่งสอนพระธรรมล้ำลึกเรื่องพระหรรษทานและพระเมตตา

         พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระภารกิจนี้ในโลกด้วยความจงรักภักดี

         โปรดให้พระองค์ท่านทรงชื่นชมยินดี

         ร่วมสุขกับพระองค์ในสวรรค์ตลอดไปด้วยเถิด

         ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน