วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

ประชุมสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

            ประชุมสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 1/2024 วันที่ 19-21 มีนาคม ค.ศ.2024 ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

            โอกาสนี้ได้มีการขอบคุณบิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา สังฆมณฑลอุบลราชธานี และบิชอปยอเซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย สังฆมณฑลนครสวรรค์และร่วมยินดีกับผู้มีศาสนนามนักบุญโยเซฟ

ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

เครดิต: อุดมสาร