วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

ขอเชิญร่วมพิธีอาเศียรวาท และพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม
พิธีอาเศียรวาท และพิธีบูชาขอบพระคุณ


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


๒๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๔ | เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ


CSCT ถ่ายทอดสดทาง Facebook : thaicatholicmedia และ Youtube : thaicatholicmedia