วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

การเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ ความเห็นอกเห็นใจ (Karuna) และความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัว (Agape)

บทสรุบเพื่อสานต่อ แถลงการณ์การเสวนา ฯ #Buddhist – Christian Colloquium

การเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ ความเห็นอกเห็นใจ (Karuna) และความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัว (Agape) ในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ (7th Buddhist – Christian Colloquium “Karuna and Agape in Dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) ระหว่างวันที่ 14 -16พฤศจิกายน 2023 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีข้อสรุป และเอกสารแถลงการณ์ ดังนี้ (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/11/16/0801/01752.html)

การเสวนาในครั้งถัดไปซึ่งเป็นครั้งที่ 8 ในปีค.ศ. 2025 จะถูกจัดขึ้นที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

หมายเหตุ เอกสารแถลงการณ์ได้ถูกนำไปโพสต์ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวาติกันแล้ว ส่วนภาษาไทยทางจะถูกจัดแปลในไม่ช้า

ทีมงานจัดเสวนาฯ – สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รายงาน