วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราช

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา
ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชสเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา
ตราสัญลักษณ์พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ตราสัญลักษณ์ของพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี
ตราสัญลักษณ์พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ตราสัญลักษณ์พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ตราสัญลักษณ์พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ตราสัญลักษณ์พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา