Wednesday, 25 May 2022

เรื่องมาใหม่/ข่าวประชาสัมพันธ์

14 พฤษภาคม ฉลองนักบุญ มัทธีอัส อัครสาวก ( St. Matthias, Apostle, feast )
สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิส สำหรับวันผู้สูงอายุสากล (ครั้งที่สอง) วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
โป๊ปวิดีโอ พฤษภาคม 2022: เพื่อคนหนุ่มสาวที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ (พากย์ไทย 1.55 นาที)
การเป็นหนึ่งเดียวกัน การมีส่วนร่วม และการทำพันธกิจ ข้อเสนอสำหรับเขตศาสนปกครองและสภาบิชอปในการเตรียมการสังเคราะห์สรุป
สมณกระทรวงเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา พี่น้องชาวพุทธและชาวคริสต์: ยืนหยัดด้วยกันในความยืดหยุ่นแห่งความหวัง สาส์นวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2565/ค.ศ. 2022 นครรัฐวาติกัน
3 พฤษภาคม ฉลองนักบุญฟิลิป และนักบุญยากอบ อัครสาวก ( SS. Philip and James, Apostles, feast )
1 พฤษภาคม ระลึกถึง นักบุญโยเซฟ กรรมกร (St Joseph the Worker, memorial)
29 เมษายน ระลึกถึงนักบุญ กาธารีนา แห่งซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ( St. Catherine of Siena ; Virgin & Doctor, memorial )
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่คณะนักวิจัยสากลเกี่ยวกับโครงการการศึกษาคาทอลิก
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส “มูลนิธิแห่งสันตะสำนักการศึกษาอันสำคัญยิ่งยวด” (Pontifical Foundation Gravissimum Educationis)
ครอบครัวแห่งแสงสว่างในพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า EP.2 (พากย์ไทย 4.27 นาที)
ถูกเรียกมาเพื่อพันธกิจของพระศาสนจักร EP.7 (พากย์ไทย – 3.46 นาที)
ก้าวไปด้วยกัน EP.1 (พากย์ไทย – 3.42 นาที)
การเป็นเพื่อนร่วมทางกับความอ่อนแอ EP.9 (พากย์ไทย-3.42 นาที)
เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ (พากย์ไทย 1.53 นาที)
ชีวิตจิต แห่งการสมรสและครอบครัว EP.10 (พากย์ไทย – 5 นาที)
ช่วยเหลือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ (วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 15 เมษายน 2022)
ประมวลภาพสัมมนาบุคลากร 2022
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสวันสมโภชทูตสวรรค์แจ้งข่าวในโอกาสการยกถวายมนุษยชาติ โดยเฉพาะยูเครนและรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ประกาศด่วนพิเศษจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมวจนะพิธีกรรมกับพระสันตะปาปาฟรานซิสเพื่อยกถวายมนุษยชาติโดยเฉพาะประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียอย่างศักดิ์สิทธิ์แด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์