วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

ข่าว/ประกาศหน่วยงานสภาฯ

สารจากบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ
EP.4 ความรักในครอบครัว – 10 Video Amoris Laetitia
EP.3 กระแสเรียกของครอบครัว – 10 Video Amoris Laetitia
EP.2 ครอบครัวในความสว่างของพระวาจาพระเจ้า
10 Video Amoris Laetitia – EP.1 ก้าวไปด้วยกัน
10 Video Amoris Laetitia – บทนำ โดยพระคาร์ดินัล kevin Farrell
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2021
ประชุมกรรมการ แผนกคริสตศาสนธรรม (ประชุมออนไลน์)
ประกาศคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกครอบครัว เรื่อง การดำเนินงานอภิบาลครอบครัวระดับสากลสู่ระดับภูมิภาค ระดับสังฆมณฑลและระดับวัด
คำแนะนำแกี่ยวกับพิธีโปรดศีลกำลัง (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “พรบ. มาตรา 301 และ 305 กับ จุดยืนคาทอลิก” ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ คพก. 25/2020 เรื่อง คำวอนขอที่เพิ่มขึ้นมาในบทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต