วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

ซีนอด

เพื่อซีนอด-ตุลาคม 2023 (พากย์ไทย 1.48 นาที)
การก้าวเดินไปด้วยกัน และชีวิตผู้ถวายตัว โดย พระคาร์ดินัล เจา บราซ เดอ อาวีซ
การเป็นหนึ่งเดียวกัน การมีส่วนร่วม และการทำพันธกิจ ข้อเสนอสำหรับเขตศาสนปกครองและสภาบิชอปในการเตรียมการสังเคราะห์สรุป
กระบวนการของการก้าวเดินไปด้วยกัน: การประเมินผลเบื้องต้น นครรัฐวาติกัน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2022
คำแนะนำสำหรับการมีส่วนร่วมของชีวิตผู้ถวายตัวในกระบวนการของก้าวเดินไปด้วยกัน
การประชุมระหว่างสำนักเลขาธิการซีนอดของบรรดาบิชอปกับสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา
ธรรมนูญความเป็นเอกภาพของบิชอป (Episcopalis communio) ของพระสันตะปาปาฟรานซิสเกี่ยวกับซีนอดของคณะบิชอป
คำถามพื้นฐานของซีนอด “การก้าวเดินไปด้วยกัน” ของพระศาสนจักรท้องถิ่น เพื่อการรับฟัง (sentire cum ecclesia)
นครรัฐวาติกันขยายเวลาให้พระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ มีเวลาการไตร่ตรองเพิ่มขึ้น
จงพูดด้วยความกล้าหาญ และจงฟังด้วยความตั้งใจ
การก้าวเดินไปด้วยกันสู่ความเป็นเอกภาพของพระศาสนจักร
โลโก้ Synod 2021 – 2023
ขั้นตอนของการประชุมซีนอด 2023
เอกสารเพื่อเตรียมกระบวนการซีนอด (Preparatory document)
สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ (โลโก้) ของซีนอด ค.ศ. 2021- ค.ศ. 2023
ซีนอดของบรรดาบิชอปไม่ใช่เพียงแค่ภารกิจเฉพาะของสำนักงานในวาติกัน
สาส์นอภิบาล เลขที่ สสท. 070/2021 เรื่อง การมีส่วนร่วมในกระบวนการซีนอด ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 (ฉบับที่ 2)
สำนักเลขาธิการแห่งซีนอดของบรรดาบิชอป นครรัฐวาติกัน ตั้งคณะกรรมาธิการ 4 ฝ่าย เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกัน
มุ่งสู่การประชุมซีนอดเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกัน ปี ค.ศ. 2021- ค.ศ. 2023 “ขอให้ธำรงการอธิษฐานภาวนาอย่างลึกซึ้ง”
การมีส่วนร่วมในกระบวนการซีนอด ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 (ฉบับที่ 1)