วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

ตราสัญลักษณ์ของพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี

ตราสัญลักษณ์ของพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี

ความหมายของตราพระสังฆราช


🔸 ตามประเพณีของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ตราประจำตำแหน่งพระสังฆราชมีลักษณะเป็นรูปโล่

🔸 ดวงใจคู่ หมายถึง การถวายอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง แด่ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ผ่านทางดวงหทัยอันนิรมลของพระแม่มารีย์

🔸 ไม้กางเขน หมายถึง พระคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ เป็นศูนย์กลางของความเชื่อและการประกาศข่าวดี

🔸 ดวงดาวสี่ดวง หมายถึง สี่จังหวัดในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง คือ
1. จังหวัดสกลนคร
2. จังหวัดนครพนม
3. จังหวัดกาฬสินธ์ุ
4. จังหวัดมุกดาหาร

🔸 นกพิราบ หมายถึง พระะจิตเจ้า ซึ่งทรงนำทางและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้พระศาสนจักร รวบรวมประชากรของพระเจ้าให้เป็นหนึ่งเดียว พันธกิจขององค์พระคริสตเจ้าจะต้องควบคู่ไปกับการภาวนา วอนขอพระจิตเจ้าทรงนำทางเสมอ

🔸 เรือ หมายถึง พระศาสนจักรในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ซึ่งทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกัน จะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรัก โดยมีพระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา เรือลำนี้จะต้องแล่นไปข้างหน้า ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองและพระสิริมงคลของพระเจ้า โดยการนำทางของพระจิตเจ้า

🔸 ปัลลิอุม กางเขนสองชั้นและพู่สื่ชั้น หมายถึง ตำแหน่งอัครสังฆราช ประจำอัครสังฆมณฑล

🔸 คติพจน์ “Ad Dei Gloriam” เพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้า
พระเยซูเจ้าทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ดี พระองค์ไม่ได้เจริญชีวิตเพื่อตนเอง แต่เพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้าและความรอดของมวลมนุษย์ ดังนั้น เราซึ่งเป็นศิษย์พระคริสต์จะต้องเจริญชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ คือ รักและรับใช้ ให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเรา ไม่ว่าเราจะพูด จะคิดหรือจะทำอะไรก็ตาม ขอให้เราทำเพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้า เป็นดังผู้รับใช้สามัญธรรมดา

🔸 ออกแบบโดย: Anawim Kenosis

เครดิต : FB ผู้รับใช้สามัญธรรมดา นายชุมพาแห่งแดนมรณสักขี