Friday, 27 May 2022

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 14-02-2021 “เอาชนะอคติและเข้ามีส่วนร่วมในชีวิตผู้อื่น”

อนทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวเมื่อเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญสัตบุรุษให้เอาชนะอคติและความหวาดหวั่นที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับชีวิตผู้อื่น ทำตามพระแบบฉบับของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีส่วนร่วมในความเจ็บปวดและทรงรักษาชีวิตของเรา

เครดิต : สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย