Wednesday, 25 May 2022

โป๊ป: ข้อตกลงเรื่องการศึกษา ให้เกิดผลในเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง

15 ตุลาคม 2020   Vatican News

            สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้ทำข้อตกลงร่วมกันทั่วโลกเรื่อง การศึกษา  เมื่อวันพฤหัส ที่ 15 ตุลาคม 2020 โดยวีดีโอ  ที่มหาวิทยาลัย ลาเตรัน  กรุงโรม

            พระองค์ทรงขอให้ทุกภาคส่วนของสังคมทั่วโลก  ร่วมสนับสนุนข้อตกลง  เรื่องการศึกษา 7 ประการ  คือ            ส่งเสริมการเอาใจใส่ดูแลผู้อื่น  สันติภาพ  ความยุติธรรม  ความดี   ความงาม      การยอมรับ  และภราดรภาพ

การศึกษา  เมล็ดพันธ์แห่งความหวัง

            สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก สนับสนุนข้อตกลงร่วมกันนี้   เพื่อการศึกษาเป็นผู้สร้างภราดรภาพ  สันติภาพ  และความยุติธรรม  ข้อตกลงเพื่อ ทุกคนจะเข้าถึงการศึกษา  ให้เกิดผลในตนเองเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง  เป็นความหวังเพื่อสันติภาพ  และความยุติธรรม  ความหวังเพื่อความงามและความดี  ความหวังเพื่อความกลมกลืนด้านสังคม

            สมเด็จพระสันตะปาปาได้ตรัสว่า “เราต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน…สร้างอารยะธรรมแห่งความกลมกลืน  และเอกภาพ   ซึ่งจะไม่มีที่ว่างสำหรับการแพร่ระบาดที่น่ากลัวของวัฒนธรรมทิ้งขว้าง

            ผู้ร่วมข้อตกลงนี้มีองค์การสหประชาชาติ  ด้านการศึกษา  วิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรม  ตัวแทนของสมณสภาเพื่อการศึกษาคาทอลิก  และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอิตาลีบางแห่ง

            วิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19  มีผลกระทบต่อระบบการศึกษาทั่วโลก   การศึกษาออนไลน์  ทำให้เกิดความแตกต่างในโอกาสด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  ทำให้เด็ก 10 ล้านคนต้องออกจากโรงเรียน  และเด็กมากกว่า 250 ล้านคนในวัยเรียนไม่สามารถทำกิจกรรมทางการศึกษา

ความหวังที่มีฐานในความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน

            ในสถานการณ์นี้  โป๊ปได้ขอให้เราพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมใหม่  ที่เคารพ  และปกป้องศักดิ์ศรีมนุษย์  ด้วยการสร้างความเป็นอิสระร่วมกันทั่วโลก  เพื่อนำชุมชนและประชาชน  มาร่วมกันเอาใจใส่บ้านส่วนรวมของเรา  และเพื่อส่งเสริมสันติภาพ

            การศึกษาที่ต่อต้านความเห็นแก่ตัว  และความเมินเฉย

            การศึกษาเป็นยาแก้พิษต่อวัฒนธรรมตัวใครตัวคุณ  คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว  และไม่สนใจกัน  การฟื้นฟูการศึกษาให้สนใจความอยุติธรรมในสังคม  ความรุนแรง   การลิดรอนสิทธิ  ความยากจน  และทำลายชีวิตมนุษย์

            การศึกษาต้องมีกระบวนการช่วยบรรดาเยาวชน  เช่น ความโดดเดี่ยว  ความเครียด  ยาเสพติด  ความก้าวร้าว  คำพูดก่อให้เกิดความเกลียดชัง  การอันธพาล (Bully) การทำผิดต่อเด็ก  การขายเด็กเป็นทาส  วิกฤติภูมิอากาศ  และสิ่งแวดล้อม

            ครอบครัว  ชุมชน  โรงเรียน  มหาวิทยาลัย สถานบัน  ศาสนา  รัฐบาล  ศิลปิน  นักกีฬา และสื่อสารมวลชน  ต้องร่วมด้วยช่วยกัน  เพื่ออนาคต

                                                                  ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล (5 กรกฎาคม 2021)