Friday, 27 May 2022

ช่วยเหลือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ (วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 15 เมษายน 2022)

            พระคาร์ดินัล เลโอนาร์โด ซันดรี สมณมณตรีของสมณกระทรวงเพื่อพระศาสนจักรตะวันออก  เมื่อวันพุธรับเถ้า ได้เขียนจดหมายถึงบรรดาบิชอป ขอบคุณสภาบิชอปคาทอลิกของเราที่ร่วมมือช่วยเหลือกิจการสำหรับแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เสมอ

            จดหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์ ส่งเสริมงานแห่งความรักในแผ่นดินของพระเยซูเจ้า  แก่บรรดาสัตบุรุษชาวคริสต์ เพื่อพระศาสนจักรที่นั่นมิใช่เพียงอยู่รอดเท่านั้น  แต่รู้สึกความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน  โดยได้รับความรัก  และการสนับสนุนจากพี่น้องชายหญิงทุกคน  เพื่อพวกเขาจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ผู้ทรงบังเกิด  เทศน์สอนพระวรสาร  สิ้นพระชนม์  และทรงกลับคืนพระชนมชีพในแผ่นดินนั้น

            พระสันตะปาปาฟรันซิส  ในสารเทศกาลมหาพรต 2022 ได้เชิญเรา “อธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่เบื่อหน่าย  ขจัดความชั่วร้ายจากชีวิตของเรา”  และเหนืออื่นใด “จงทำดีต่อเพื่อนบ้านด้วยกิจเมตตา” และดำเนินชีวิตเตรียมฉลองอีสเตอร์กับ “ชาวนาผู้มีความเพียรอดทนมั่นคง”

            ข้าพเจ้าขอเชิญบิชอปทุกท่านให้ปลุกความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง เพื่อบรรดาชาวคริสต์ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต้องการความช่วยเหลือรีบด่วน

            ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวด ที่ชาวยูเครน เป็นพิเศษสัตบุรุษคาทอลิกกรีก ผู้รับทุกข์จากผลของสงคราม  ข้าพเจ้าขอร่วมกับพระสันตะปาปา และพระศาสนจักรทั่วโลก ภาวนาเพื่อสันติ  เป็นพิเศษคนชราที่ช่วงเวลานี้ต้องลี้ภัย  บรรดามารดาและบุตรผู้เป็นพี่น้องชายหญิงในความเชื่อ

            ข้าพเจ้าขอให้ท่านสรุปเนื้อหาจดหมายนี้เป็นภาษาท้องถิ่น  และใช้เวปไซต์ของสภาบิชอปคาทอลิกฯ หนังสือพิมพ์  วิทยุและโทรทัศน์คาทอลิก  ช่วยให้สัตบุรุษทุกคนช่วยเหลือแบ่งปัน  และเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน

            จดหมายฉบับนี้ถูกแปลเป็น 6 ภาษา สรุปงานของเราในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์  ในกรุงเยรูซาเล็มและงานของสมณกระทรวง ในเวปไซต์  www.orientchurch.va       หัวข้อ  Colletta Terra Santa (บริจาคเพื่อแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์)

            ขอขอบคุณที่ช่วยกันเผยแผ่เอกสารนี้  ด้วยความปรารถนาดีในพระคริสตเจ้า

สรุปงานการช่วยเหลือใน ค.ศ. 2021  ได้รับบริจาค 6,062,790 US $

  1. ช่วยการอบรมสามเณรและพระสงฆ์ นักศึกษา 223 คน ที่อยู่รับทุนการศึกษาใน 7 วิทยาลัย      

                                                                                                    = 2,341,242 US $

  • ช่วยสนับสนุนด้านการศึกษา ในกรุงเยรูซาเล็ม  ในเบธเลเฮม      = 2,945,000 US $
  • สนับสนุนประจำและโครงการพิเศษ ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์  ตะวันออกกลาง (อิรัก ซีเรีย จอร์แดน  เลบานอน  ตุรกี  อิหร่าน  อียิปต์  เอธิโอเปีย  เอริเทรีย)     = 2,413,322 US $

                                                                              รวมทั้งหมด  = 7,699,564  US $

            อย่าท้อแท้ในการทำความดี  (กท 6:9)

            ขอให้ภาวนาเสมอ  และทำงานของประชาชนผู้มีน้ำใจดี  ช่วยสนับสนุนครอบครัวที่ต้องการ  เด็กๆ ที่แสวงหาอนาคต  ช่วยเหลือผู้อพยพ และไร้ที่พักพิง  การอบรม  พระสงฆ์  นักบวช  และอนุรักษ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

แปล 31 มีนาคม