วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

พระสันตะปาปาร่วมประชุมครอบครัวโลกครั้งที่ 10