วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566
  

สำนักเลขาธิการแห่งซีนอดของบรรดาบิชอป นครรัฐวาติกัน ตั้งคณะกรรมาธิการ 4 ฝ่าย เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกัน

พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสไว้ว่า ประสบการณ์แห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality) เป็นการเดินทางแห่งการฟังเสียงพระจิต เมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2021ขณะที่พระองค์ทรงต้อนรับผู้แทนจากคณะกิจการคาทอลิกต่าง ๆ พระองค์ทรงเตือนใจว่า “พวกเราต้องมีความชัดเจน เมื่อพวกเราพูดถึงการก้าวเดินไปด้วยกันของประสบการณ์ในการก้าวเดินไปด้วยกัน ซึ่งไม่ใช่ระบอบรัฐสภา (…) การก้าวเดินไปด้วยกันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การอภิปรายหรือถกเถียงกันเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ถึงความแตกต่างที่มีอยู่ในสังคม (…) ถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่มีการก้าวเดินไปด้วยกันได้เลย หากปราศจากซึ่งพระจิต และจะไม่มีการประทับของพระจิต หากปราศจากซึ่งการสวดภาวนาอย่างจริงจัง

นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการค้นหาความจริงสิ่งที่เป็นพื้นฐาน และเป็นสิ่งแน่นอนนั่นคือจะไม่มีการก้าวเดินไปด้วยกัน หากปราศจากซึ่งชีวิตฝ่ายจิต เพราะการก้าวเดินไปด้วยกันคือการนำความจริงของการเดินไปพร้อมกับพระเยซูคริสต์มาเป็นศูนย์กลาง และคอยฟังเสียงของพระจิต ดังนั้นมิติชีวิตฝ่ายจิตนี้จึงเป็นมิติที่สำคัญยิ่งแห่งก้าวเดินไปด้วยกันที่พวกเราต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไป

        สำนักเลขาธิการแห่งซีนอดของบรรดาบิชอป ได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการ 4 ฝ่าย ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมาธิการด้านเทววิทยา (Commission for Theology)

2. คณะกรรมาธิการด้านยุทธวิธี (Commission for Methodology)

3. คณะกรรมาธิการด้านชีวิตฝ่ายจิต (Commission for Spirituality)

4. คณะกรรมาธิการด้านสื่อสารสังคม (Commission for Social Communication)

        บทบาทของคณะกรรมาธิการทั้ง 4 คณะจะเป็นแกนกลางแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน – ซึ่งได้แก่การดำเนินชีวิตฝ่ายจิตอันเป็นหัวใจสำคัญที่สุด – เพราะการก้าวเดินไปด้วยกันจะไร้คุณค่า หากปราศจากซึ่งการเดินทางฝ่ายฝ่ายจิต ที่จะเป็นการเดินทางที่จะต้องฟังเสียงของพระจิตอย่างแท้จริง ทุกคณะกรรมการมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการก้าวเดินไปด้วยกันของสมัชชาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบในระดับต่างๆ เพื่อที่การประชุมจะได้เป็นการดำเนินชีวิตชีวิตฝ่ายจิตและมีการนำเสนอเพียงแค่เรื่องชีวิตฝ่ายจิต

I.  คณะกรรมาธิการด้านเทววิทยา

        คณะกรรมาธิการเทวศาสตร์กอปรด้วยกรรมการ 25 ท่าน โดยมีบิชอปหลุยส์ มาริน เดอ ซาน มาร์ติน นักบวชคณะออกัสติเนียน ชาวสเปน(Bishop Luis marin de San Martin, O.S.A) รองเลขาธิการสำนักเลขาธิการซีนอดของบรรดาบิชอป นครรัฐวาติกัน เป็นหัวหน้าผู้ประสานงาน คณะกรรมาธิการชุดนี้ตั้งขึ้นในเจตนารมณ์แห่งการบริการรับใช้และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามกระบวนการเทววิทยาของพระศาสนจักรแห่งสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 และมีเป้าหมายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนส่งเสริมในการเดินทางแห่งประชากรของพระเจ้า ณ เวลาแห่งพระหรรษทานนี้ใน “กาลเวลาอันเหมาะสม – kairos” ซึ่งได้แก่การก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality)

บทบาทและหน้าที่

 • ช่วยงานในสำนักเลขาธิการแห่งซีนอดฯ
 • ทบทวนเนื้อหาและเอกสารพร้อมข้อเสนอเมื่อมีความจำเป็น
 • มอบข้อเสนอทางด้านเทววิทยา เพื่อพัฒนาการก้าวเดินไปด้วยกัน 
 • ผลิตและแบ่งปันเอกสารเพื่อส่งเสริมความล้ำลึกแห่งเทววิทยา
 • ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมาธิการอื่นๆ

โครงสร้าง

ก. การประชุมใหญ่ของคณะกรรมาธิการ

จะมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ การประชุมครั้งแรกโดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเกิดขึ้นวันที่ 14 มิถุนายน 2021 ซึ่งมีการสถาปนาคณะกรรมาธิการขึ้นและมีการเตรียมร่างเอกสารเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ การประชุมครั้งต่อไป (คงจะไปประชุมจริงทางกายภาพด้วยตนเอง) การประชุมกำหนดไว้ในวันที่ 11-12ตุลาคม 2021 ที่กรุงโรม

ข. กลุ่มที่แยกเป็นทวีปและภูมิภาค

        ผู้ประสานงานจะพบกับสมาชิกคณะกรรมาธิการตามเขตพร้อมกับส่งเสริมให้นักเทววิทยา (ไม่เพียงแต่สมาชิกของคณะกรรมาธิการ) ขอให้มาพบเสวนากันเกี่ยวกับการพัฒนาการก้าวเดินไปด้วยกันในแต่ละภาคพื้นทวีป และจะมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดกับการประชุมสากลของสภาบิชอปหรือองค์กรอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

 • คณะอนุกรรมการสำหรับแต่ละเรื่องที่มีความสำคัญทั้ง 4 คณะ
 • บรรณานุกรมของการก้าวเดินไปด้วยกัน

กลุ่มนี้ทำหน้าที่ค้นหาและจัดระเบียบแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับการประชุมซีนอด

 • พจนานุกรมเกี่ยวกับซีนอด

กลุ่มนี้จะทำหน้าที่กำหนดหัวข้อการประชุมพร้อมกับหามาตรการและผู้ร่วมมือ

 • ทบทวนประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร

เพื่อทบทวนประมวลกฎหมายพระศาสนจักรในมุมมองด้านเทววิทยาของพระศาสนจักรตามนัยของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 พร้อมกับเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการก้าวเดินไปด้วยกัน

 • การอบรม

กลุ่มนี้จะมีข้อเสนอการอบรมที่เป็นองค์รวมในเรื่องของการก้าวเดินไปด้วยกัน (โครงการ การใช้สื่อ ฯลฯ) โดยใส่ใจเป็นพิเศษต่อพระศาสนจักรท้องถิ่น หรือเขตศาสนปกครองแต่ละพื้นที่ และชีวิตผู้ถวายตัว คือนักบวชชายหญิง รวมทั้งสถาบันผู้แพร่ธรรม

II.  คณะกรรมาธิการด้านยุทธวิธี (ระเบียบพิธีการต่าง ๆ)

        คณะกรรมาธิการด้านยุทธวิธีมีสมาชิก 10 ท่าน ซึ่งประสานงานโดยซิสเตอร์นาทาลี เบ็กการต์, สมาชิกคณะนักบวชซาเวเรียน (Sr. Nathalie Becquart, xmcj.) เป็นรองเลขาธิการของสำนักเลขาธิการแห่งซีนอด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในภาคพื้นทวีปและภูมิหลังต่างๆ จะช่วยพัฒนาวิธีการดำเนินงานและรูปแบบการทำงานที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามกระบวนการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล สมาชิกของกรรมาธิการชุดนี้มีหน้าที่ในการร่างเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับกระบวนการสมัชชาเช่น “คู่มือของการดำเนินการประชุมซีนอด หรือ vademecum” เพื่อติดตามและดำเนินการพิมพ์เอกสารเตรียมการประชุม อธิบายการปฏิบัติและยุทธวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวเดินไปด้วยกัน  คณะกรรมมธิการยังเป็นผู้นำเสนอวิธีการร่างเอกสารแนวทางเพื่อการประชุมซีนอด ที่เรียกว่า “Instrumentum laboris” และพิธีการการเฉลิมฉลองการประชุมซีนอดของบรรดาบิชอปในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023

บทบาทและหน้าที่

 • ค้นหาและตรวจสอบยุทธวิธีที่ดีที่สุดในการประชุมซีนอดในทุกระดับ
 • ร่างคู่มือ/เว็บไซท์เกี่ยวกับยุทธวิธีที่ดีที่สุดในการใช้อุปกรณ์ในระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น แต่ละเขตศาสนปกครอง จัดทำคู่มือการประชุมซีนอด เรียกว่า “Vademecum” เพื่อช่วยเตรียมเอกสารต่าง ๆ
 • จัดเตรียมและเสนอวิธีการสำหรับกระบวนการให้คำปรึกษาหารือสำหรับพระศาสนจักรท้องถิ่น หรือแต่ละเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล)
 • ช่วยคิดเกี่ยวกับยุทธวิธีแห่งกระบวนการเพื่อการประชุมล่วงหน้าของซีนอด (เขตศาสนปกครองและสภาบิชอปคาทอลิก)
 • นำเสนอยุทธวิธีเพื่อรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์วิจัย และสรุปการประชุม
 • ค้นหาสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกหรือเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือติดตามกระบวนการประชุมสมัชชาทั้ง 3 ระดับ
 • เสนอวิธีการสำหรับอธิบายคู่มือประกอบการประชุมซีนอด ที่เรียกว่า “Instrumentum Laboris” ทั้งสองฉบับ
 • ทำงานเกี่ยวกับวิธีการของกระบวนการสำหรับการประชุมล่วงหน้าของซีนอดระดับภาคพื้นทวีป
 • เสนอวิธีการร่างเอกสารฉบับสุดท้าย (Final document)
 • ทำงานด้านยุทธวิธี/กระบวนการสำหรับการเฉลิมฉลองการประชุมซีนอดระดับสากลในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023

III. คณะกรรมาธิการการเพื่อชีวิตฝ่ายจิต

คณะกรรมาธิการเพื่อชีวิตฝ่ายจิตมีสมาชิก 18 ท่านและมีซิสเตอร์นาทาลี เบ็กการต์ (Sr. Nathalie Becquart, xmcj.) เป็นผู้ประสานงาน โดยเล็งเห็นว่าการประชุมซีนอดต้องมุ่งสู่เป้าหมายเอก นั่นคือการเดินทางชีวิตฝ่ายจิต ซึ่งพระศาสนจักรจำเป็นต้องฟังเสียงจากองค์พระจิต คณะกรรมาธิการชุดนี้จึงประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนที่จะมีส่วนช่วยของคณะกรรมาธิการที่ดำเนินชีวิตฝ่ายจิตในรูปแบบต่างๆซึ่งจะทำการศึกษาค้นคว้าหลักการและวิธีการปฏิบัติที่สำคัญบางประการ ซึ่งจะมีส่วนทำให้กระบวนการประชุมซีนอดบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทและหน้าที่

 • จัดตั้งเครือข่ายเกี่ยวกับ “การก้าวเดินไปด้วยกันและการไตร่ตรอง” กับผู้แทนจากคณะสมาชิกของพระศาสนจักรที่ดำเนินชีวิตฝ่ายจิตลักษณะต่างๆ รวมทั้งชุมชนใหม่และกระบวนการขับเคลื่อนของฆราวาสด้วย
 • อธิบายถ่ายทอดวิสัยทัศน์ชีวิตฝ่ายจิตของการก้าวเดินไปด้วยกัน
 • เสนอรูปแบบของการอธิษฐานภาวนาและจารีตพิธีกรรมในระดับต่างๆ ของการก้าวเดินไปด้วยกัน
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมของการไตร่ตรองร่วมกัน และจัดโครงการอบรมชีวิตฝ่ายฝ่ายจิตสำหรับการก้าวเดินไปด้วยกันในระดับต่างๆ ของกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกัน รวมทั้งการไตร่ตรองของพระศาสนจักรด้วย
 • สร้างเครือข่ายผู้ดูแล/ที่ปรึกษาชีวิตฝ่ายจิตสำหรับระดับต่างๆ แห่งกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกัน
 • รับผิดชอบกระบวนการชีวิตฝ่ายจิตแห่งการเฉลิมฉลองการประชุมซีนอดที่จะเกิดขึ้นที่กรุงโรมในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023 (การเข้าเงียบ การสวดภาวนา จารีตพิธี…)
 • ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับคณะกรรมาธิการการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะกรรมาธิการเพื่อยุทธวิธีในการประชุมซีนอด

IV. คณะกรรมาธิการด้านสื่อสารสังคม

        สำนักเลขาธิการสื่อสารสังคมแห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกัน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมี ดร. เธียร์รี่ บอนาแวนตูรา (Dr. Thierry Bonaventura) เป็นผู้ประสานงานกระบวนการซีนอดกับฝ่ายสื่อสารสังคมทั้ง 3 ระดับ รวบรวมข้อมูลของกระบวนการซีนอดและประชาสัมพันธ์โดยผ่านช่องทางและเครื่องมือสื่อสารสังคมทุกประเภท

Appendix

I. สมาชิกคณะกรรมาธิการด้านเทววิทยา

สมาชิก

1.         H.E. Mgr. Faustino ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ (Pastoral Praxis, T. Biblica, Mexico)

2.         Rev. Fr. Riccardo BATTOCCHIO (Dogmatic Theology, Italy)

3.         Rev. Fr. Paul BÉRÉ, S.J. (Biblical Sciences, Pastoral Theology, Burkina Faso)

4.         Rev. Fr. Giuseppe BONFRATE (Dogmatic Theology, Italy)

5.         Rev. Msgr. Alphonse BORRAS (Canon Law, Ecclesiology, Belgium)

6.         Rev. Fr. Agenor BRIGHENTI (Pastoral and Social Theology, Brazil)

7.         Rev. Fr. Eloy BUENO DE LA FUENTE (Dogmatic Theology, Missiology, Philosophy, Spain)

8.         Rev. Msgr. Piero CODA  (Dogmatic Theology, Philosophy, Italy)

9.         Prof. Kristen COLBERG (Dogmatic Theology, United States)

10.       Rev. Sr. Anne Béatrice FAYE, C.I.C. (Philosophy, Burkina Faso)

11.       Rev. Fr. Carlos Maria GALLI  (Dogmatic Theology, Argentina)

12.       Rev. Sr. Gill GOULDING C.J. (Dogmatic Theology, Canada)

13.       Rev. Fr. Gaby Alfred HACHEM (Dogmatic Theology, Lebanon)

14.       H.E. Mgr. Flaviano Rami AL KABALAN (Canon Law, Syria)

15.       Rev. Fr. Thomas KOLLAMPARAMPIL, C.M.I. (Patrology, India)

16.       Prof. Rafael LUCIANI (Dogmatic and Pastoral Theology, Venezuela)

17.       Rev. Fr. Santiago MADRIGAL TERRAZAS, S.J. (Dogmatic Theology, Spain)

18.       Prof. Estela PADILLA (Dogmatic Theology, Philippines)

19.       Prof. Carmen PEÑA GARCÍA  (Canon Law, Spain)

20.       Rev. Fr. Gilles ROUTHIER (Dogmatic Theology, Canada)

21.       Rev. Fr. Ormond RUSH (Dogmatic Theology, Australia)

22.       Rev. D. Nicholaus SEGEJA M’HELA (Pastoral Theology, Tanzania)

23.       Prof. Peter SZABO (Canon Law, Hungary)

24.       Rev. Fr. Christoph THEOBALD, S.J. (Fundamental-Dogmatic Theol., Canon Law, Germany)

25.       Rev. Fr. Vimal TIRIMANNA, C.SS.R. (Moral and Pastoral Theology, Sri Lanka)         

Coordinator: H.E. Mgr. Luis MARÍN DE SAN MARTÍN O.S.A., Undersecretary of the Synod of Bishops

II สมาชิกคณะกรรมาธิการด้านยุทธวิธี

1 Miss. Christina Kheng Li Lin (Singapore)

2 Fr David McCallum, sj (US, Rome),

3 Miss. Cristina Inogés Sanz (Theologian, Spain)

4 Mr. Mauricio Lopez (CELAM, Equator)

5 Mrs. Susan Pascoe (Australia)

6 Mr. Arnaud Join-Lambert (Theologian, Belgium)

7 Mr. Percival Holt (Youth Pastoral, India)

8 Fr. Olivier Poquillon, op, (Former GS COMECE, Irak)

9 Sr Hermenegild, CPS, (Former GS BC of South Africa, South Africa)

Coordinator: Sr Nathalie BECQUART, xmcj, Undersecretary of the Synod of Bishops

III. สมาชิกคณะกรรมาธิการด้านชีวิตฝ่ายจิต

สมาชิก (ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการ)

Coordinator: Sr Nathalie BECQUART, xmcj, Undersecretary of the Synod of Bishops

IV. สมาชิกคณะกรรมาธิการด้านสื่อสารสังคม

Coordinator: Dr. Thierry Bonaventura, Secretariat of Social Communication, Holy See

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บแนวทางการมีส่วนร่วมในการประชุมซีนอด 2021-2023 มาแบ่งปัน)

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
%d bloggers like this: