วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565
  

การเข้าร่วมจารีตพิธีกรรมในวัดคาทอลิกทางกายภาพ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

สาส์นอภิบาลสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เลขที่ สสท. 47/2022

เรื่อง การเข้าร่วมจารีตพิธีกรรมในวัดคาทอลิกทางกายภาพ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

อวยพรมายัง บิชอป บาทหลวง นักบวชชาย-หญิง และคริสตชนฆราวาสทุกท่าน

        สืบเนื่องจากสาส์นอภิบาลเลขที่ สสท.023/2020 วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2020 เกี่ยวกับการเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด – 19 และผลจากการประชุมของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 1/2020 ได้มีมติให้ผู้นำพระศาสนจักรแต่ละท้องที่ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมในการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ ระบาด ในพื้นที่ที่มีการระบาดในระดับอันตรายขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 และมีมติให้ งดการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา โดยมีมาตรการเรื่องการจัดการโปรดศีลอภัยบาป วจนพิธีกรรมอภัยบาปแบบรวม การจัดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบออนไลน์ และขอให้สัตบุรุษรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา (อ้างถึงสาส์นอภิบาลเลขที่สสท. 032/2020 วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2020)

        จากนั้นได้มีมาตรการจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยตามมาตรการการผ่อนคลายของรัฐ ตามลำดับ เช่น “มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก” (อ้างถึงประกาศที่ สสท. 41/2020 วันที่ 16 พฤษภาคม 2020) เปิดโอกาสให้คริสตชสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทางกายภาพได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งในวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด ตามประกาศ “แนวทางการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก” (ที่ สสท.41bis/2020) และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2021 เมื่อได้พิจารณาเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ของประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น สภาประมุขบาทหลวงฯ จึงเปิดโอกาสให้สัตบุรุษเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีกรรมต่างๆ ทางกายภาพ โดยเฉพาะวันอาทิตย์ หรือโอกาสสำคัญอื่น ๆ เช่น พิธีสมรส พิธีปลงศพ ฯลฯ ได้มากขึ้น แต่ก็ยังคงมาตรการของรัฐในการกำหนดผู้เข้าร่วมพิธีกรรมประมาณ 25-30 คน หรืออาจมากกว่า ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และต้องรักษาระยะห่าง 2 เมตร

        ทางสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประทศไทย ขอขอบพระคุณบิชอป บาทหลวง นักบวช และฆราวาสคาทอลิกทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐ ตามประกาศของสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี

        ขณะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการปรับมาตรการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดในปัจจุบันที่ลดลง โดยประกาศให้พื้นที่ทุกจังหวัดเป็นสีเขียวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมศกนี้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติรวมถึงการเลิกบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเปิดโล่ง

        ดังนั้น เพื่อให้คริสต์ศาสนิกชนได้กลับมาใช้ชีวิตและได้รับการอภิบาลศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างเหมาะสมตามปกติ สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงมีมติร่วมกันดังนี้

        1. ให้คริสต์ศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) พิธีกรรมต่างๆ ตลอดจนการอภิบาลศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ทางกายภาพตามปกติ โดยให้ยกเลิกการประกาศสาส์นอภิบาลเลขที่ สสท.032/2020 วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020 เรื่องการยกเลิกการประกาศอนุญาตการโปรดศีลอภัยบาปและการรับศีลมหาสนิทด้วยความปราถนาในพิธีบูชาขอบพระคุณแบบออนไลน์

        2. การจัดพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) และพิธีกรรมต่างๆ ขอให้แต่ละวัดได้คำนึงถึงความปลอดภัยจากโรคระบาด ได้แก่

                2.1 ให้สัตบุรุษสวมหน้ากากอนามัย (แมสก์) ในขณะที่ ร่วมพิธีกรรมในวัดหรือในอาคารที่มีลักษณะปิดโดยเฉพาะในพิธีรับศีลอภัยบาป

                2.2 ยังคงรักษามาตรการระยะห่างในการนั่งร่วมพิธีกรรม 1 เมตร แต่สำหรับคนในครอบครัวเดียวกันสามารถนั่งรวมกันได้ การคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของวัดต่างๆ และแนะนำให้สัตบุรุษที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ใช้วิธีการร่วมมิสซาออนไลน์แทนขณะที่ยังไม่หายเป็นปกติ

                2.3 สำหรับกลุ่ม 608 (คือกลุ่มผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด เมื่อมาร่วมพิธีกรรม ทางวัดควรชักชวนให้สัตบุรุษทุกคนได้รับวัคซีนครบอย่างน้อย 3 เข็มเพื่อลดการป่วยรุนแรง

                2.4 สำหรับการฉลองที่มีผู้มาร่วมพิธีกรรมรวมกันมากกว่า 2,000 คน อาทิ งานฉลองวัด พิธีบวช ฯลฯ จะต้องแจ้งให้หน่วยงานท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบทุกครั้ง

                2.5 แต่ละวัดสามารถจัดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้คริสต์ศาสนิกชนที่เจ็บป่วย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สามารถเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณได้แต่ไม่สามารถรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนาผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณแบบออนไลน์ได้

        ขอพระเยซูคริสตเจ้า โปรดประทานพระพรอันอุดมบริบูรณ์และปกป้องคุ้มครองท่านให้ปลอดพ้นจากโรคร้ายทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ 2022

(บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธ์)

ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)

เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า