Wednesday, 25 May 2022

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง พระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ศาสนบริการขับไล่ปีศาจ

ที่ ลส. 682/2021

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง พระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ศาสนบริการขับไล่ปีศาจ

            บรรดาคริสตชนผู้มีความเชื่อได้วอนขอพระเจ้าด้วยความศรัทธาให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งหลาย โดยเฉพาะจากเล่ห์กลของปีศาจ (คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อ 1673) ที่ต่อต้านการประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ โดยปกติ การขับไล่ปีศาจที่ต่อต้านพระอาณาจักรนี้ พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบอำนาจแก่พระสงฆ์ทุกคนผ่านทางอัครสาวก ในกรณีเฉพาะ พระสงฆ์ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่แห่งศาสนบริการขับไล่ปีศาจ ต้องได้รับการมอบหมายเป็นพิเศษและอย่างเป็นทางการจากพระสังฆราช (ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 51) โดยพระสงฆ์ ผู้ได้รับมอบหมายและแต่งตั้ง จำเป็นต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ มี “ความศรัทธา ความรู้ ความรอบคอบ และความไม่ด่างพร้อยในชีวิต” (ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1172 วรรค 2) และยังต้องได้รับการเตรียมตัวไว้สำหรับหน้าที่นี้โดยเฉพาะ

            ด้วยเหตุนี้ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอให้พระสงฆ์ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ทำหน้าที่แห่งศาสนบริการขับไล่ปีศาจ ตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป :

            1. คุณพ่อ ยอห์น ชุมภา คูรัตน์

            2. คุณพ่อ เปโตร เชษฐา ไชยเดช

            3. คุณพ่อ เอ็มมานูแอล สหพล ตั้งถาวร

            4. นพ. ดอมินิก ซาวีโอ สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์

            ผู้ช่วยพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ศาสนบริการขับไล่ปีศาจ

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2021

(พระคาร์ดินัล ฟรังชิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(คุณพ่อ อดิศักดิ์ กิจบุญ)

รักษาการเลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ