วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

จดหมายจากพระคาร์ดินัล มาร์ก อูเลท์ สมณสภาสำหรับบิชอป

โรม  4 พฤศจิกายน 2021

พี่น้องบิชอปที่รัก

จากการประชุม  CCEE   ครั้งล่าสุด  ข้าพเจ้าได้ประกาศประชาสัมพันธ์ทางการเกี่ยวกับ ซิมโปเซียม ด้านเทววิทยา เรื่อง   สำหรับเทววิทยาพื้นฐานเรื่องสมณภาพ  ที่กรุงโรม  วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2022  โดย ศูนย์การค้นคว้า  และมนุษย์วิทยา  เรื่องกระแสเรียก  โดยสมเด็จพระสันตะปาปา  จะเป็นผู้เปิดการประชุมนี้  เราได้เริ่มเตรียมงานนี้แล้ว

            จุดประสงค์แรก  สำหรับบรรดาบิชอป  นักบวชคณะต่างๆ  สมาคมของสัตบุรุษ  แต่ก็สำหรับทุกคนผู้ได้รับศีลล้างบาป   ซิมโปเซียมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซีนอด  ซึ่งเตือนใจเราว่าพระศาสนจักรต้องส่งเสริมกระแสเรียก….ทั้งการอบรมบาทหลวง  ผู้รับเจิม  และคู่แต่งงาน

            ดังนั้น   ข้าพเจ้าจึงขอเชิญท่านร่วมในเหตุการณ์นี้   และให้สังฆมณฑลในสภาบิชอปมีส่วนร่วมด้วย

ขอบคุณที่ท่านช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ในสังฆมณฑล ให้ช่วยภาวนา  การเงิน  และมีส่วนร่วมเท่าที่

สามารถ  ดูข้อมูลภาษาต่างๆได้  ใน เว็บไซต์ https://communio-vocation.com/

                                                                        ด้วยความเคารพในองค์พระผู้เป็นเจ้า

                                                                                                                +  คาร์ดินัล มาร์ อูเลท์

     ฟ. วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

13/01/2022