วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

บทภาวนาเพื่อขอบพระคุณและขอพรพระเจ้าโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ค.ศ. 2022)

ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์คือพระผู้สร้างสรรพสิ่ง  รวมทั้งทรงกำหนดให้มีเวลา  มีวัน เดือน และปี  ที่เคลื่อนไป  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานเวลาแก่ข้าพเจ้า        พร้อมทั้งประทานโอกาสข้าพเจ้าได้เริ่มต้นใหม่เสมอ   ขอขอบพระคุณพระองค์ด้วยความกตัญญูรู้คุณอย่างสุดซึ้ง

                ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อมั่นในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์  จึงขอพระองค์นำพาพระศาสนจักร ให้ก้าวหน้าและมั่นคงในงานประกาศข่าวดี    ขอพระองค์ประทานพระพรแก่สมเด็จพระสันตะปาปา  แก่บรรดาพระสังฆราช  พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ผู้ร่วมงานอภิบาลและงานประกาศข่าวดี

                ขอพระองค์ประทานพระพร    พระปรีชาญาณ    แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์       เพื่อทรงเจริญด้วยทศพิธราชธรรม นำประชาราษฏรสู่ความสุขสงบร่มเย็น  

                ขอพระองค์ประทานสันติสุขแก่สังคมโลก  ที่ใดที่ยังคงมีความขัดแย้ง มีความเกลียดชัง และการทำลายชีวิต  ขอพระองค์โปรดแทนที่ด้วยความรัก ความเข้าใจ และการให้อภัยกัน    ขอให้ผู้ต้องทนทุกข์และเผชิญความยากลำบาก ได้รับความบรรเทาใจ

                ขอพระองค์โปรดให้ภัยร้ายต่าง ๆ ที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ได้คลี่คลายและสิ้นสุดลง  โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   เพื่อให้ความปกติสุขได้กลับคืนมา

                ขอฝากประเทศไทย  สังคมไทย  และพี่น้องชาวไทยทุกคน  ไว้ในความคุ้มครองดูแลของพระองค์   ขอให้ความสมัครสมานสามัคคีปรากฏเด่นชัด ด้วยการที่ทุกคนคำนึงประโยชน์สุขของส่วนรวม

                ขอพระองค์อำนวยพระพรแก่พระศาสนจักรคาทอลิกไทย  ให้ร่วมก้าวเดินพร้อมกับพี่น้องคริสตชนคาทอลิกทั่วโลก ตามแนวทางและเจตนารมณ์ของการประชุมซีนอด  ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงดำริ ขอให้คริสตชนไทยทุกคนได้ใช้ช่วงเวลาต่อจากนี้  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระองค์  และความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนพี่น้อง ด้วยการมีใจเมตตาดุจเดียวกับที่พระบิดาทรงเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลาย   อีกทั้งพร้อมที่จะรับฟังเสียงของพระจิตเจ้าผ่านทางบุคคลรอบข้าง  และไม่ปล่อยให้ใครถูกทอดทิ้ง

                ขอให้ครอบครัวคาทอลิกทุกครอบครัว  ได้มุ่งเจริญชีวิตตามความเชื่อ เพื่อจะได้เป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต  ขอให้กระแสเรียกแห่งการเป็นพระสงฆ์  เป็นนักบวช  ได้เพิ่มพูน และมั่นคง

                และขอพระองค์ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูข้าพเจ้า ให้ก้าวเดินตามพระองค์  ไม่หลงทาง  แต่มีแสงสว่างจากองค์พระจิตเจ้า   ทั้งขอพระองค์ โปรดอภัยบาปผิดทั้งสิ้นแก่ข้าพเจ้า  ที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์  ผิดต่อเพื่อนพี่น้อง  ทั้งด้วยวาจา  ด้วยความคิด  ด้วยกิจการ และด้วยการละเลย  

                ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอน ทั้งนี้  อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  อาแมน.