Wednesday, 25 May 2022

จดหมายจากหน่วยงานบริการการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม

จดหมายจากหน่วยงานบริการ

การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม

24 กันยายน 2021

            บรรดาพระคุณเจ้า    หัวหน้าหน่วยงานสภาประมุขบาทหลวง  มหาธิการิณี   มหาธิการ  คณะนักบวช  ผู้นำชุมชน   ครู  ผู้จัดการศึกษา  สมาคม  ผู้นำในการดูแลสุขภาพ  ธุรกิจ  เกษตร  ผู้นำกลุ่ม  องค์กร  และองค์การต่างๆ   พี่น้องชาย หญิง  และเพื่อนๆ ในพระคริสต์

            ปี เลาดาโต ซี พิเศษ ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2021  ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านที่มีส่วนตอบรับการเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปาให้เอาใจใส่ดูแลบ้านส่วนรวมของเรา  และดูแลพี่น้องชายหญิงทุกคน  เป็นพิเศษที่เปราะบางที่สุด  และถูกทอดทิ้ง

            วันที่ 25 พฤษภาคม 2021 โป๊ปฟรังซิสได้มอบ Laudato si  Action  Platform  (LSAP)  เวทีแผนกิจกรรมเลาดาโตซี  กิจการการกลับใจด้าน นิเวศ  7 ปี ( http://laudatosiactionplatform.org )  กล่าวคือ เชิญเราให้ร่วมมือก้าวไปด้วยกัน  7  คือ  ครอบครัว  วัด – สังฆมณฑล     สถาบันการศึกษา  (โรงเรียน  มหาวิทยาลัย ฯลฯ)  โรงพยาบาล  และศูนย์ดูแลสุขภาพ   เศรษฐกิจ (ธุรกิจ  สหกรณ์  ฟาร์ม ฯลฯ) หน่วยงานและกลุ่ม (ชุมชนนิเวศ  NGO ศูนย์สื่อมวลชน  มูลนิธิ  ฯลฯ) นักบวชคณะ ต่างๆ  โดยมีวิสัยทัศน์จากสมาณสาส์น  เพื่อให้เราก้าวเดินไปด้วยกัน  7 ปีนี้  และมีเป้าหมาย 7 ประการของเลาดาโตซี

กล่าวคือ    เสียงร้องคร่ำครวญของโลก        เสียงร้องคร่ำครวญของคนจน      เศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อม

                 ชีวิตเรียบง่าย                           การศึกษาด้านนิเวศวิทยา              ชีวิตจิตด้านนิเวศวิทยา

                การมีส่วนร่วมของชุมชน  ด้วยกิจการแบบมีส่วนรวม

            LSAP  ได้มองเห็น  การมีส่วนร่วมก้าวเดิน  แบบต่อเนื่อง สู่เป้าหมายนี้  เราหวังจะสร้างขบวนการของประชาชนจากข้างล่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  ดังที่โป๊ปฟรังซิส  ทรงแนะนำว่า “เราทุกคนสามารถร่วมมือกันเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการปกป้องดูแลสิ่งสร้าง  ตามวัฒนธรรม  ประสบการณ์  ความคิดริเริ่ม  และความสามารถของแต่ละคน” (เลาโตซี,14)

            ในนามของโป๊ปฟรังซิส  และในนามของหน่วยงานบริการการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์  แบบองค์รวม  ข้าพเจ้าขอเชิญท่าน  และชุมชนของท่านร่วมเวทีกิจการเลาดาโตซี  เพื่อตอบสนองวิกฤติเร่งด่วนของโลกที่เรากำลังเผชิญ  เราจะเรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน  ร่วมกิจการสร้างอนาคตที่ดีกว่าปัจจุบัน

            วันที่  4 ตุลาคม  ฉลองนักบุญฟรังซิสอัสซีซี  องค์อุปถัมภ์ของนิเวศวิทยา  เราจะเริ่มภาวนา  40 วัน  และส่งเสริมการรณรงค์นี้

            การสมัครร่วมเวทีนี้  เริ่มวันที่ 14 พฤศจิกายน 2021 วันภาวนาโลก เพื่อคนจน  ข้าพเจ้าขอเชิญท่านทุกคน  ร่วมเวที  LSAP นี้  และช่วยส่งเสริมด้วย

                                                                                                         ขอพระเจ้าอวยพร

คาร์ดินัล  ปีเตอร์ เติร์กสัน

                                                                                                        สมณมนตรี

+++++++++
ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล