Wednesday, 25 May 2022

“การตัดสินใจของพระศาสนจักรต้องรวมถึงการฟังประชาสัตบุรุษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้” – ซิสเตอร์นาตาลี เบ็กการต์ (Nathalie Becquart)

ซิสเตอร์นาตาลี เบ็กการต์ (Naathalie Becquart) ปราศรัยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่กรุงโรม

        นาตาลี เบ็กการต์ (Nathalie Becquart) นักบวชหญิงชาวฝรั่งเศสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการแห่งซีนอดของบรรดาบิชอปตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2021 เธอกล่าวว่าผู้นำพระศาสนจักรต้องรวบรวมความคิดเห็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งพยายามหลีกเลี่ยงความเห็นที่จำกัดเพียงหนึ่งกลุ่มเล็ก ๆ เพียงกลุ่มเดียวของโลก

        ซิสเตอร์นาตาลี เบ็กการต์ นักบวชคณะธรรมทูตซาเวเรียน (Xaviere Missionary Sisters) อายุ 52 ปี เป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสันตะปาปาให้เป็นผู้หนึ่งในคณะผู้บริหารของสำนักเลขาธิการซีนอดของบรรดาบิชอป ณ กรุงโรม

        เมื่อสมัชชาของบรรดาบิชอปจะเปิดประชุมครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม 2023 เธอจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งโดยเป็นสตรีคนแรกที่สามารถลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าว

        ซิสเตอร์นาตาลี เบ็กการต์ รับรู้อย่างดีว่านี่เป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญเพียงใดสำหรับขาวคาทอลิกจำนวนมากทั่วโลก

        จากในการสัมภาษณ์ซิสเตอร์นาตาลี ซึ่งพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์เยอรมัน “Podcast Himmelklar” เธอยืนยันว่าถ้ากระบวนการตัดสินใจเป็นการก้าวเดินไปด้วยกันอย่างแท้จริง การลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายจึงจะเป็น “ทางการไม่มากก็น้อย”

นี่เป็นพระศาสนจักรที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็น

        ซิสเตอร์นาตาลีกล่าวว่า“การก้าวเดินไปด้วยกันหมายถึงการเดินไปด้วยกันตามเส้นทางร่วมกัน และเป็นการเดินทางของพระศาสนจักรซึ่งผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเช่นไร ทุกคนต้องทำงานร่วมกัน”

        รองเลขาธิการกล่าวว่าพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันเป็นพระศาสนจักรที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียง ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น เธอเรียกร้องให้พระศาสนจักรรวบรวมทุกคนที่เกี่ยวข้องไว้ในความสัมพันธ์อย่างเป็นเอกภาพ

        เธออธิบายว่าผู้ทำงานอยู่ในสำนักเลขาธิการที่กรุงโรมพยายามที่จะติดต่อกับพี่น้องชาวคาทอลิกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อที่จะรับฟังพวกเขาว่าพวกเขามีสิ่งใดบ้างที่จะแบ่งปันอย่างเป็นประโยชน์แก่สวนรวม

        บรรดาคาทอลิกทุกระดับจะต้องจัดให้มีการประชุมกับสภาบิชอปคาทอลิกฯและสมาพันธ์คาทอลิกต่างๆ ในระดับทวีป

        ซิสเตอร์นาตาลี ย้ำเตือนว่า “พระสันตะปาปาฟรานซิสมีพระประสงค์ชัดเจนว่าสมัชชาที่จะมาถึงนี้ต้องเป็นผลที่มาจากกระบวนการซึ่งเกิดจากรากเหง้าของพระศาสนจักรนั่นคือจากประชากรของพระเจ้า”  สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับความหลากหลายในหมู่ประชากรของพระเจ้า

พระศาสนจักรที่มีความหมายเดียวกันกับการก้าวเดินไปด้วยกัน

        นั่นคือเหตุผลที่ภาคแรกของการเตรียมประชุมซีนอดครั้งต่อไป ซึ่งเป็นการอุทิศให้กับการรวบรวมเสียงสะท้อนในระดับท้องถิ่นในแต่ละเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล)

        การรวมพลหรือระดมความคิดอย่างจริงจังในเดือนตุลาคม 2023 จะเป็นขั้นสุดท้ายหลังจากที่มีการอภิปรายกันในระดับเขตศาสนปกครองท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภาคพื้นทวีปเรียบร้อยแล้ว

        ซิสเตอร์นาตาลี เบ็กการต์ (Becauart) กล่าวว่าการก้าวเดินไปด้วยกันหมายถึงการทำงานร่วมกัน รับฟังซึ่งกันและกัน และต้องฟังเสียงพระจิต อันที่จริงแล้วพระศาสนจักรมีความหมายเดียวกันกับการก้าวเดินไปด้วยกัน พระศาสนจักรแรกเริ่มนั้นทำการตัดสินใจแบบร่วมกันและเป็นคณะ

ต่อไปนี้เป็นบทสรุปการสัมภาษณ์รองขาธิการซีนอด, ซิสเตอร์นาตาลี เบ็กการต์ (Nathalie Becquart)

        ความยากอยู่ที่ว่าพระศาสนจักรเป็นทั้งมนุษย์และเป็นพระเจ้าที่แท้จริง ดังที่สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 แถลงว่าพระศาสนจักรเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ เป็นประชากรของพระเจ้า และเป็นวิหารของพระจิต

        นั่นทำให้พระศาสนจักรเป็นองค์กรพิเศษในเอกภาพ แน่นอนว่าพระศาสนจักรมีโครงสร้างทางโลกด้วย แต่พวกต้องไม่ไปจำกัดพระศาสนจักรเพียงแค่ในมิติแบบมนุษย์ ดังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า “หากเป็นเช่นนั้น พระศาสนจักรก็จะเป็นเหมือนรัฐสภา ทว่าพระศาสนจักรไม่ใช่ระบอบรัฐสภา”

        เพื่อที่จะเข้าใจพระศาสนจักรในมิติทั่วไปอย่างถูกต้อง พวกเราจะต้องไม่มองพระศาสนจักรเป็นเพียงแค่ในมิติมนุษย์เท่านั้น แต่ต้องมองในมิติแห่งชีวิตฝ่ายจิตด้วย การก้าวเดินไปด้วยกันเป็นมิติแห่งชีวิตจิต กล่าวคือพวกเราต้องฟังพระจิต และพยายามที่จะเข้าใจว่าทุกวันนี้พระศาสนจักรควรที่จะเป็นเช่นใด

        การท้าทายก็คือ พระศาสนจักรไม่ใช่องค์กรเฉกเช่นองค์กรทั่วไป พระศาสนจักรต้องมีหนทางของตนเองในการรวบรวมทุกคนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการแห่งชีวิตฝ่ายจิต

        พระศาสนจักรต้องส่งเสริมการบริหารที่ร่วมมือกันจากทุกฝ่าย นี่คือการไตร่ตรองร่วมกัน ฟังกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะพบว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรักและบริการรับใช้ผู้อื่นว่าจะต้องทำอย่างไร

        ซิสเตอร์นาตาลี ผู้ทำงานประจำอยู่ในสำนักงานเลขาธิการแห่งซีนอด ซี่งมีฐานทำการอยู่ที่กรุงโรม เธอเป็นสุภาพสตรีในพระศาสนจักรที่มีตำแหน่งสูงเพียงระยะเวลา 6 เดือนเท่านั้น ซึ่งตลอดระยะเวลานี้กลุ่ม “สมณนิยม” (clericalism) และการเป็นผู้นำที่ครอบงำด้วยผู้ชายเป็นใหญ่ เน้นย้ำเรื่องอำนาจกำลังมีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อน

        เมื่อถามว่าเธอรู้สึกลำบากใจไหมที่เป็นสตรีที่ทำงานท่ามกลางสมณะอยู่ในนครรัฐวาติกัน เธอกล่าวว่า ณ ขณะนี้ ยิ่งวันผู้คนก็ยิ่งจะเข้าใจมากขึ้นว่า ในพระศาสนจักรมีความเร่งด่วนเพียงใดที่จะต้องแต่งตั้งสตรีมากขึ้นให้ทำงานในทุกระดับของพระศาสนจักร

ความคิดที่แตกต่างกันนั้นมีความสำคัญมาก

        เธอกล่าวว่าเรื่องสำคัญอยู่ที่ทั้งชายและหญิง ทั้งผู้ที่ได้รับศีลบวชและฆราวาส ทั้งคนหนุ่มสาว ผู้สูงวัยต่างต้องทำงานร่วมกัน เพราะผู้นำพระศาสนจักรบางคนยังยึดติดอยู่กับอำนาจของตนเอง

        ซิสเตอร์นาตาลีกล่าวเสริมว่า “หากท่านนำบุคคลประเภทเดียวกันมาไว้ด้วยกัน พวกท่านก็จะมีความคิดเห็นเชิงเดี่ยวมุมมองเดียวเกี่ยวกับโลก แต่ว่าความคิดเห็นหลากหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ หากบรรดาสตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก็จะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ตามปกติคนเราจะฟังได้ดีกว่ามาก ถ้าหากบุคคลที่มีส่วนร่วมแตกต่างกันและมีประสบการณ์ที่ต่างกัน และพวกเราที่เป็นสุภาพสตรีก็มีความแตกต่างอย่างแน่นอน

        นี่คือสิ่งที่พระศาสนจักรกำลังเรียนรู้ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤติปัจจุบันของพระศาสนจักรที่ทำให้ประชาชนกังวลถึงการลุ่มหลงในอำนาจของกลุ่มสมณะนิยม (clericalism) บัดนี้เป็นความจำเป็นที่ต้องหาหนทางที่พวกเราจะต้องมีผู้นำที่ร่วมมือกันกับทุกฝ่ายอย่างใจกว้าง เปิดเผยและโปร่งใส

        ซิสเตอร์นาตาลี เบ็กการต์ (Becquart) ย้ำว่าสิ่งที่สำคัญคือผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจจะไม่มองตนเองว่าเป็นองค์กรต่างหากที่แยกจากผู้อื่น หรือยึดความคิดเห็นส่วนตัวเป็นตัวตั้ง แต่ต้องพิจารณาตนเองเป็นส่วนหนึ่งแห่งชุมชน

        เธอกล่าวว่าการก้าวเดินไปด้วยกันที่แท้จริงหมายถึงการฟังกันและกันอย่างจริงใจ แม้ในขั้นสุดท้ายแล้วมีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่ง “มีความแตกต่างกันมาก หากใครบางคนทำการตัดสินตามลำพังกับการฟังชุมชน”

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทความการสัมภาษณ์เรื่อ Synodality มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)

Read more at: https://international.la-croix.com/news/religion/nathalie-becquart-explains-synodality/14689