วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565
  

สมณกระทรวงเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา พี่น้องชาวพุทธและชาวคริสต์: ยืนหยัดด้วยกันในความยืดหยุ่นแห่งความหวัง สาส์นวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2565/ค.ศ. 2022 นครรัฐวาติกัน

เจริญพรมายัง กัลยาณมิตรชาวพุทธที่เคารพและนับถือ

  1. ในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราขอมอบสาส์นมายังชุมชนของท่านทั่วโลก เพื่อแสดงความยินดีกับท่านจากสมณกระทรวงเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกัน
  2. เรามอบสาส์นนี้ในขณะที่มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตหลายประการ นับเป็นปีที่สามติดต่อกันแล้วที่ประชากรทั่วโลกถูกกักกันตัวด้วยวิกฤตด้านสุขภาพที่ยืดเยื้ออันเป็นผลกระทบจากโควิด-19  บ่อย ๆ ครั้งภัยธรรมชาติที่เชื่อมสัมพันธ์กับวิกฤตของสภาวะสิ่งแวดล้อมได้เผยให้เห็นถึงความอ่อนแอเปราะบางของพวกเราในฐานะที่เป็นประชากรของโลกที่พวกเราอาศัยอยู่ร่วมกัน  ความขัดแย้งระหว่างกันยังคงเป็นต้นเหตุในการหลั่งเลือดของผู้บริสุทธิ์จนก่อให้เกิดความทุกขเวทนาอย่างกว้างขวาง  ยังคงเป็นเรื่องน่าโศกเศร้าที่มีบางคนใช้ศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้ความรุนแรง เฉกเช่นที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตั้งข้อสังเกตด้วยความเศร้าพระทัยว่า “มนุษย์รู้สึกภาคภูมิใจในความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และความคิดในหลายสิ่งหลายอย่างที่สวยงาม ทว่าชีวิตกลับถอยหลังในการสร้างสันติสุข… นี่เป็นสิ่งที่น่าจะทำให้พวกเรารู้สึกอับอาย” (คำปราศรัยประทานแก่ผู้เข้าประชุมสมัชชาใหญ่ของสมณกระทรวงเพื่อพระศาสนจักรจารีตตะวันออก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022)
  3. แม้ว่าพวกเราจะเห็นเครื่องหมายแห่งการตอบสนองต่อเหตุร้ายจากวิกฤตเหล่านี้ การหาทางแก้ไขแบบถาวรยังคงเป็นเรื่องที่เร่งด่วน การแสวงหาความมั่งคั่งฝายวัตถุ และการทอดทิ้งคุณค่าชีวิตฝ่ายจิตนำไปสู่ความเสื่อมทางด้านจริยธรรมโดยทั่วไปในสังคม ในฐานะที่พวกเป็นชาวพุทธและชาวคริสต์ จิตสำนึกด้านศาสนาและจริยธรรมแห่งความรับผิดชอบร่วมกันควรเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวเราช่วยกันทำนุบำรุงมนุษยชาติในการแสวงหาการคืนดีกันและการยืดหยุ่นต่อกันและกัน  ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้รับการทำนุบำรุงจากหลักการอันทรงเกียรติของตนเองต้องพยายามที่จะเป็นตะเกียงส่องสว่างในความหวัง ซึ่งถึงแม้จะเป็นตะเกียงดวงเล็ก ๆ แต่ก็สามารถส่องสว่างให้กับหนทางที่นำพามนุษย์สู่หลักชัยเหนืออารมณ์ฝ่ายจิตที่ว่างเปล่า อันเป็นสาเหตุแห่งการกระทำความผิดและสร้างความทุกข์ให้กับมนุษยชาติ
  4. องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเยซูคริสต์แนะนำผู้ที่ติดตามพระองค์ไปสู่คุณค่าเหนือธรรมชาติ แม้พวกเราจะในวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ความจริงอันสูงส่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิบายถึงต้นตอและสาเหตุแห่งความทุกข์ และชี้ให้เห็นถึงมรรคแปดอันจะนำไปสู่การดับทุกข์ “นี่เป็นเพราะการเจือจางและการยุติการแสวงหาสิ่งที่ไร้ค่า การละทิ้ง การปล่อยวาง และการที่ยึดติดอยู่กับสิ่งอนิจจัง (Dhammacakkappavatthanasuttta, ข้อ 56) หากไม่นำเอาธรรมะหรือคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติ ก็จะนำพวกเราไปสู่ความอยาก ความต้องการที่ไม่รู้จบสิ้นสู่ความละโมภและการแสวงหาอำนาจ พระวรสารไม่เคยเสนอให้ใช้ความรุนแรงเป็นคำตอบ ความสุขแท้อันเป็นพระพรที่พระเยซูคริสต์ประกาศสอนนั้นพวกเราว่าต้องมีความยืดหยุ่นผ่อนหนักผ่อนเบาอย่างไรโดยการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับคุณค่าชีวิตฝ่ายจิตท่ามกลางโลกที่กำลังบ้าคลั่ง “เป็นความสุขเที่ยงแท้และพระพรแก่คนยากจน เป็นความสุขแท้แก่บุคคลที่สุภาพอ่อนโยน เป็นความสุขแท้แก่บุคคลที่เป็นทุกข์ เป็นความสุขแท้แก่บุคคลที่สร้างสันติสุข” (เทียบ มธ. 5: 1-12) พวกเขาเป็นผู้มีบุญ เพราะแม้แต่เผชิญความทุกข์ยาก พวกเขากยังคงวางใจในคำสัญญาของพระเจ้าสำหรับความสุขและความรอด
  5. พวกเราสามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ให้รู้จักยืดหยุ่นด้วยการขุดขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในผืนแผ่นดิน พวกเรามีขุมทรัพย์ภายในขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเรา สำหรับพี่น้องชาวพุทธมรรคแปดสามารถพัฒนาความเมตตาและปรีชาญาณ ทำให้พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมในความดีงามของสังคม สำหรับคริสตชนนั่นคือความหวังในขุมทรัพย์เหล่านั้น ดังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า “ความหวังจะทำให้พวกเรารับรู้อย่างดีว่าชีวิตจะมีทางออกเสมอ พวกเราสามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางการก้าวเดินของพวกเรา พวกเราสามารถที่จะทำอะไรได้บางอย่างเพื่อที่จะแก้ปัญหาของเรา” (Laudato Si’ ข้อ 61)
  6. พวกเรามีความเชื่อมั่นว่าความหวังจะช่วยทำให้พวกเรารอดพ้นจากความท้อแท้ สำหรับประเด็นนี้ เราปรารถนาที่จะแบ่งปันปรีชาญาณของท่านสาธุคุณทิช นัท ฮาน (Thich-Nhat Hanh) เกี่ยวกับความสำคัญแห่งความหวัง กล่าวคือ “นั่นสามารถทำให้เวลาปัจจุบันอันมีความทุกข์น้อยลงในการทนทุกข์ หากพวกเราเชื่อว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่า เราสามารถที่จะทนความทุกข์ของวันนี้ได้” (Peace is Every Step, 1991, ข้อ 41-41) ขอให้พวกเราทำงานด้วยกันเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
  7. กัลยาณมิตรที่เคารพ เราขอส่งความปรารถนาดีในโอกาสการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานี้ จะทำให้ความหวังของพวกท่านมีชีวิตชีวาพร้อมกับการก่อให้เกิดการกระทำที่จะให้การต้อนรับ และการตอบสนองต่ออุปสรรคทั้งปวงที่เกิดจากวิกฤตปัจจุบัน

พระคาร์ดินัลมีเกล อังเกล อายูโซ กีโซท์ เอม ซี ซี เจ

(Miguel Ángel Card. Ayuso Guixot, MCCJ)
สมณมนตรีฯ

มงซินญอร์ โกดิธุวัคคุ เค อินดูนิล เจ

(Msgr. Kodithuwakku K. Indunil J.)
เลขาธิการฯ

(วิษณุ ธัญญอนันต์ เก็บสาส์นนี้มาแบ่งปันวันวิสาขบูชา)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า