Wednesday, 25 May 2022

บทภาวนาสำหรับวันสากลครั้งแรก เพื่อเป็นเกียรติแก่ปู่ย่าตายาย และผู้สูงอายุ

บทภาวนาสำหรับวันสากลครั้งแรก เพื่อเป็นเกียรติแก่ปู่ย่าตายาย และผู้สูงอายุ

            ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ พระเจ้าข้า  ที่ทรงประทับอยู่คอยให้กำลังใจ ในยามรู้สึกโดดเดี่ยว  พระองค์ทรงเป็นความหวัง  และความมั่นใจของข้าพเจ้า  พระองค์ทรงเป็นศิลา  และป้อมปราการของข้าพเจ้า ตั้งแต่เยาว์วัย

            ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์  ที่ให้ข้าพเจ้ามีครอบครัว  และประทานพรให้มีชีวิตยืนยาว ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์  สำหรับช่วงเวลาชื่นชมยินดี   และความทุกข์ยากสำหรับความฝันต่างๆ  ที่ได้เป็นจริงแล้วในชีวิต    และสำหรับสิ่งที่ยังคงอยู่ภายหน้าข้าพเจ้า    ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์  สำหรับเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ได้รับการฟื้นฟู   ซึ่งพระองค์ทรงเรียกข้าพเจ้า                        ข้าแต่พระเจ้า  โปรดเพิ่มพูนความเชื่อ  โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นช่องทางแห่งสันติของพระองค์  โปรดสอนข้าพเจ้า  อ้าแขนรับบรรดาผู้ทุกข์โศกมากกว่าข้าพเจ้า  อย่าให้หยุดฝัน  และบอกเล่าสิ่งมหัศจรรย์ของพระองค์แก่คนรุ่นใหม่  โปรดปกป้อง  และนำทางสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และพระศาสนจักร  ให้แสงแห่งพระวรสารไปถึงสุดปลายแผ่นดิน

            ข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานพระจิตของพระองค์   เสด็จมาฟื้นฟูโลก ที่พายุแห่งโรคระบาด  ถูกทำให้สงบ  ให้คนจนได้รับความบรรเทา  และสงครามสิ้นสุด  โปรดค้ำจุนข้าพเจ้าในเวลาอ่อนแอ  และช่วยข้าพเจ้าให้ดำรงชีวิตสู่ความสมบูรณ์  ในแต่ละช่วงเวลาที่พระองค์ประทานให้ และมั่นใจว่าพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ อาแมน

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ (25/7/2021)