Wednesday, 25 May 2022

การมีส่วนร่วมในกระบวนการซีนอด ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 (ฉบับที่ 1)

เจริญพรมายัง พระคุณเจ้า บาดหลวง นักบวชชายหญิง และประชาสัตบุรุษ

1.     พระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงเปิดการประชุมซีนอดสมัยสามัญครั้งที่ 16 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2021 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ภายใต้หัวข้อ “พระศาสนจักรที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน” (Synodality) กล่าวคือ การเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และการทำพันธกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะใช้เวลาสามปีอย่างต่อเนื่องกัน (ค.ศ. 2021-ค.ศ.2023) ขั้นตอนการกระทำซีนอดจะแบ่งเป็นสามระดับ คือ ระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น (สังฆมณฑล) ระดับภาคพื้นทวีป และระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรึกษาหารือและการไตร่ตรอง จากคริสตชนทุกระดับ เป้าหมายของซีนอดคือ “การรับฟังซึ่งกันและกัน นั่นคือทุกคนฟังเสียงพระจิต”

        เพื่อตอบสนองพระประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ปรารถนาให้ประชากรพระเจ้าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการซีนอด สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะออกสาส์นอภิบาลเป็นระยะ ๆ ในเวลาอันเหมาะสม เพื่อให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนประชากรพระเจ้ามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น

2.     นี่เป็นสาส์นอภิบาลจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยฉบับแรกเกี่ยวกับ “ซีนอด” จึงขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายของคำว่าซีนอดแบบสั้น ๆ คำว่า “สมัชชา” มาจากภาษากรีกที่เรียกกันว่า “ซีนอด” เป็นศัพท์โบราณและเป็นศัพท์เฉพาะทางคริสต์ศาสนา เป็นคำที่ใช้กันในธรรมประเพณีของพระศาสนจักร คำศัพท์นี้นำมาจากความหมายที่ลึกซึ้งแห่งการเผยแสดงของพระเจ้า ซึ่งประกอบด้วยคำบุพบท “พร้อมกับ” (συν – syn…) และคำนาม “หนทาง” (โฮดอส – hodós-όδός – threshold, road, path, way) คำนี้จึงแปลว่าหนทางที่ประชากรของพระเจ้าก้าวเดินไปด้วยกัน ทั้งนี้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเผยแสดงพระองค์อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็น “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน. 14: 6) และกับความจริงที่ว่าผู้ที่เป็นคริสตชน ถูกเรียกร้องตั้งแต่เกิดให้ “เป็นผู้ติดตามในหนทางนี้” (เทียบ กจ. 9,2; 19, 9.23; 22,4; 24,14.22)

        สมัชชาครั้งแรกของพระศาสนจักรเกิดขึ้นในสมัยอัครธรรมทูต ณ กรุงเยรูซาเล็ม น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับพวกเรา “เพราะว่าทุกคนฟังเสียงพระจิตโดยอาศัยการเป็นประจักษ์พยานที่พระเจ้าทรงประทานให้และโดยอาศัยการที่แต่ละบุคคลใช้การตัดสินใจของตน โดยเริ่มต้นจากความเห็นที่แตกต่างกันแล้วปรับเข้าหากัน  ในที่สุดสู่การเห็นพ้องต้องกันเป็นความคิดเห็นหนึ่งเดียวกัน (όμοθυμαδόν: เทียบ กจ. 15.25)” อันเป็นผลของการไตร่ตรองร่วมกันเพื่อการทำพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์

3.     การประชุมที่เรียกว่า “ซีนอด” ที่พวกเราคุ้นเคยในปัจจุบันได้ถูกสถาปนาขึ้นหลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (1962-1965) หรือเมื่อ 56 ปีมาแล้ว การประชุมซีนอดแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ กล่าวคือ ก) การประชุมสมัยสามัญ (Ordinary General) มีการจัดประชุมทุก ๆ 4 ปี และการประชุมครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 1967 หัวข้อการประชุมแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับสถาณการณ์และความจำเป็นของพระศาสนจักรและของทางโลก ข) การประชุมสมัยวิสามัญ (Extraordinary General) การประชุมขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรและคณะกรรมาธิการซีนอดเห็นถึงสภาวะความจำเป็นของพระศาสนจักร ค) การประชุมพิเศษ (Special Assembly) ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์เฉพาะ และความจำเป็นในการหาข้อสรุปแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาของพระศาสนจักรตามบริบทและยุคสมัย หลังจากการประชุมซีนอดทั้ง 3 รูปแบบแล้ว พระสันตะปาปาและบรรดาสมาชิกของซีนอดจะออกเอกสารอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า “สมณสาส์นเตือนใจหลังซีนอด” (Apostolic Exhortation post-synodal) ที่พวกเราจะได้รับแนวทางปฏิบัติ  กล่าวอย่างสั้น ๆ ความหมายของสมัชชา หรือซีนอด แห่งบรรดาบิชอปเป็นจุดพลวัตด้วยการโน้มเข้าหากัน ที่เรียกร้องให้มีการรับฟังซึ่งกันและกัน และจำเป็นต้องฟังพระจิตในทุกระดับของชีวิตของพระศาสนจักร (เทียบ คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส พิธีรำลึกครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาสมัชชา (ซีนอด) ของบรรดาบิชอป วันที่ 17 ตุลาคม 2015)  นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่ง ทว่าเป็นกระบวนการอันหมายถึงการรวมพลังแห่งประชากรของพระเจ้า คณะบิชอป และบิชอปแห่งกรุงโรม (พระสันตะปาปา) ซึ่งแต่ละท่านจะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะของแต่ละบุคคลนั่นเอง

4.     สำหรับการประชุมซีนอด ค.ศ. 2021- ค.ศ. 2023 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 16 พระสันตะปาปาฟรานซิส ได้ตั้งหัวข้อด้วยพระองค์เอง ซึ่งเป็นคำศัพท์ใหม่ที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้น คือ “SYNODALITY” หมายถึง “การก้าวเดินไปด้วยกัน” โดยการมีส่วนร่วมของประชากรพระเจ้าในพันธกิจ  

เพื่อที่จะทำให้การก้าวเดินไปด้วยกันดังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปรารถนาตั้งแต่เริ่มสมณสมัยของพระองค์ให้เป็นรูปธรรมและมองเห็นได้ การประชุมซีนอดของบรรดาบิชอปครั้งที่ 16 ซึ่งมีกำหนดการในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023 จะไม่กระทำเพียงแค่ที่นครรัฐวาติกัน กรุงโรมเท่านั้น แต่ขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องกระทำทุกเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) ของทั่วทั้งภาคพื้นห้าทวีป โดยใช้เวลาอย่างต่อเนื่องสามปี ซึ่งแบ่งขั้นตอนออกเป็นสามระดับดังกล่าวแล้ว รวมทั้งพระศาสนจักรคาทอลิกจารีตตะวันออกด้วย อันประกอบด้วยสภาซีนอดต่าง ๆ พระศาสนจักรที่รวมกันภายใต้การปกครองด้วยกฎหมายของตนเอง ที่เรียกว่า “sui iuris”  และ ยังครอบคลุมไปถึงสภาบิชอปของแต่ละประเทศ ทุกภูมิภาค ทั่วทุกทวีป

5.  การประชุมซีนอดในรูปแบบการกระจายอำนาจ (A decentralized Synod)

        นักบุญพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงมองว่าการประชุมซีนอดของบรรดาบิชอปเป็นหนทางที่จะสานต่อประสบการณ์ร่วมกันแห่งสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  ในช่วงพิธีเฉลิมฉลองครบ 50 ปีแห่งการสถาปนาการตั้งสถาบันเพื่อการประชุมซีนอดของบรรดาบิชอป พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความปรารถนาของพระองค์เช่นนี้ เพื่อเป็นหนทางร่วมกันสำหรับ “ฆราวาส ผู้อภิบาลหรือผูเลี้ยงแกะ และบิชอปแห่งกรุงโรม” บัดนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเรากำลังจะทำการเฉลิมฉลองซีนอด “แบบการกระจายอำนาจ”

6.  พระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงทำพิธีเปิดซีนอดอย่างสง่า ณ นครรัฐวาติกัน

        ซีนอด “หนทางแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน” (Synodality) จะเริ่มที่นครรัฐวาติกันโดยมีพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2021 โดยให้เวลาสำหรับการพบปะกันและการไตร่ตรอง ตามมาด้วยการอธิษฐานภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ

7.  ซีนอดระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น (สังฆมณฑล) การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมแห่งประชากรของพระเจ้า

        พระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งจะเริ่มการทำซีนอดของตนเองในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ภายใต้การนำของบิชอปในแต่ละเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล)

        เป้าหมายของสมัชชานี้ก็เพื่อที่จะปรึกษาหารือกับประชากรของพระเจ้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เลขาธิการแห่งสมัชชาจะส่งเอกสารเตรียมงานที่มีคำถามพร้อมกับ คู่มือที่เรียกว่า “วาเดเมกุม” (Vademecum) โดยมีข้อเสนอสำหรับการปรึกษาหารือกันในพระศาสนจักร ท้องถิ่นแต่ละแห่ง  เอกสารเดียวกันนี้จะถูกส่งไปยังคูเรีย สหพันธ์เจ้าคณะนักบวช สหพันธ์ชีวิตผู้ถวายตัว องค์กรฆราวาสสากล มหาวิทยาลัย หรือคณะเทววิทยา

        บิชอปแต่ละองค์จะแต่งตั้งผู้แทนของเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) เป็นจุดอ้างอิงและประสานงานกับสภาบิชอปคาทอลิกก่อนเดือนตุลาคม ค.ศ. 2021 และในทางเดียวกันสภาบิชอปคาทอลิกฯ จะแต่งตั้งผู้แทน หรือทีมงานเพื่อประสานกับสำนักเลขาธิการแห่งสมัชชาซีนอด กรุงโรม

        การไตร่ตรองของเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) จะเริ่มต้นด้วย “การประชุมก่อนการประชุมซีนอด” และจะต้องส่งผลของการประชุมไปยังสภาบิชอปคาทอลิกของตนเอง บรรดาบิชอปที่เข้าร่วมประชุมในช่วงของการไตร่ตรองจะทำการสรุป ซึ่งจะส่งให้กับสำนักเลขาธิการแห่งสมัชชาซีนอด ขั้นตอนแรกนี้ต้องทำให้เสร็จภายในเดือนเมษายน ค.ศ. 2022

        เมื่อกรุงโรมได้รับเอกสารแล้ว คู่มือเอกสารในการทำงานที่เรียกว่า “Instrumentum laboris” จะถูกร่างขึ้น ซึ่งจะนำไปพิมพ์และแจกจ่ายให้กับพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งในเดือนกันยายน ค.ศ. 2022

8. ระดับภาคพื้นทวีป: การเสวนาและการไตร่ตรอง

        นี่เป็นการเริ่มต้นของการประชุมสมัชชาระดับภาคพื้นทวีปครั้งที่สอง ซึ่งมีกำหนดที่เกิดขึ้นจากเดือนกันยายน ค.ศ. 2022 ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2023

        เป้าหมายก็เพื่อที่จะทำการเสวนาเกี่ยวกับ “Instrumentum laboris”  เมื่อสิ้นสุดการอภิปรายกันแล้ว แต่ละกลุ่มในระดับทวีปจะร่างเอกสารขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งพวกเขาจะส่งไปยังสำนักเลขาธิการซีนอด กรุงโรม ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2023

9. ระดับสากล: บรรดาบิชอปตัวแทนแต่ละประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ กรุงโรม

        ซีนอดระดับสากลจะเริ่มในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023 เป็นการประชุมใหญ่ของบรรดาบิชอปในกรุงโรมตามกระบวนที่รื้อฟื้นขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2018 ประกาศโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสในพระธรรมนูญชื่อว่า “Episcopalis communio”

ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนคาทอลิกทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการทำซีนอดครั้งนี้ ด้วยการภาวนา การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ขอให้แต่ละบุคคลมีส่วนร่วมในการประชุมตามบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับ เพื่อพวกเราจะได้มีส่วนร่วมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างแท้จริงกับบรรดาคริสตชนทั่วโลกและกับพระสันตะปาปา

ขอพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ โดยคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟได้โปรดเมตตาพิทักษ์คุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี และเปี่ยมล้นด้วยความปีติยินดีเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันในแสงสว่างขององค์พระจิต

                                                      (พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)

                                   อาร์ชบิชอปประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

                                 และ ประธานสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย

   (บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)

      ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองเชียงใหม่

และเลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย


Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.