Wednesday, 25 May 2022

สาส์นอภิบาล เลขที่ สสท. 070/2021 เรื่อง การมีส่วนร่วมในกระบวนการซีนอด ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 (ฉบับที่ 2)

เจริญพรมายัง พระคุณเจ้า บาดหลวง นักบวชชายหญิง และประชาสัตบุรุษ

1.     สืบเนื่องมาจากสาส์นอภิบาลฯ ฉบับที่ 1 ออกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2021 เกี่ยวกับซีนอด ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 ภายใต้หัวข้อ “พระศาสนจักรที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน” (Synodality) กล่าวคือ การเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และการทำพันธกิจ เพื่อให้การก้าวเดินไปด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวและอย่างมีประสิทธิผลไปสู่เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องมี “เข็มทิศ และป้ายชี้ทาง”  เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางประชากรของพระเจ้าในการก้าวเดินอย่างกลมกลืนกัน สาส์นอภิบาลฉบับที่ 2 จึงขอนำเสนอกระบวนการซีนอดที่จะใช้เวลาสามปีอย่างต่อเนื่องกัน (ค.ศ. 2021-ค.ศ.2023) และขั้นตอนการกระทำซีนอด โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สอดคล้องกันในสามระดับ คือ ระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น (เขตศาสนปกครอง) ระดับภาคพื้นทวีป และระดับสากล

2. ภาพรวมของกระบวนการซีนอด และช่วงเวลา (Timelines) ทั้งสามระดับตามที่สำนักเลขาธิการซีนอดของบรรดาบิชอป กรุงโรม (Secretariat of Synod of Bishops, Rome) ได้นำเสนอมีดังต่อไปนี้

.

ขั้นตอนที่ 1 ระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น (แต่ละเขตศาสนปกครอง)
และสภาวะอันแท้จริงในชีวิตพระศาสนจักรส่วนต่าง ๆ
ตุลาคม 2021 – เมษายน 2022

สำนักเลขาธิการเพื่อสมัชชาซีนอดของบรรดาบิชอป กรุงโรมพระศาสนจักรท้องถิ่น และองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ของพระศาสนจักรสภาบิชอปคาทอลิกฯ (หรือสภาซีนอดของพระศาสนจักรจารีตตะวันออก)
• การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
• แบบสอบถามต่าง ๆ
• คู่มือเพื่อการประชุมปรึกษาหารือ (Vade-mecum) กันยายน 2021
• แต่งตั้งผู้ประสานงานระดับเขตศาสนปกครอง
• แต่งตั้งสมาชิกคณะทำงาน (ก่อน ตุลาคม 2021)
• แต่งตั้งผู้ประสานงานสำหรับสภาบิชอปคาทอลิกฯ
• แต่งตั้งคณะทำงานระดับสภาฯ(ก่อน ตุลาคม 2021)
• ประชุมปรึกษาหารือกับสมณกระทรวงต่าง ๆ ของโรมันคูเรีย
• ประชุมปรึกษาหารือกับสหพันธ์ของมหาอธิการนักบวชระดับสากลและกับอธิการเจ้าคณะของชีวิตผู้ถวายตัวแล้ว
• ประชุมปรึกษาหารือกับสมาพันธ์ของบรรดาฆราวาส
• ประชุมปรึกษาหารือกับคณะของสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
• ส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อการประชุมปรึกษาหารือกับบรรดาประชากรพระเจ้า หรือประชาสัตบุรุษ

(พระศาสนจักรท้องถิ่นหรือเขตศาสนปกครองต้องสร้างกระบวนการนี้ และถ้าเป็นไปได้ควรมีการสานเสวนาในสภาบิชอปคาทอลิกฯ)
• การประชุมซีนอดล่วงหน้า (Pre-synodal meeting) เพื่อการพิเคาะห์ไตร่ตรองในระดับเขตศาสนปกครอง

(หลังจากการปรึกษาหารือกับประชากรพระเจ้า กล่าวคือประชาสัตบุรุษ)
• ส่งมอบเอกสารที่ได้สังเคราะห์จากการระดมความคิดในระดับเขตศาสนปกครองไปยังสำนักเลขาธิการสมัชชาซีนอดของบรรดาบิชอป ( กรุงโรม) โดยส่งให้สภาบิชอปคาทอลิกฯ เพื่อแยกแยะไตร่ตรอง (การกำหนดวันเวลาในการมอบส่งเอกสารสังเคราะห์ ขอให้อยู่ในดุลพินิจของสภาบิชอปฯ) • การแยกแยะไตร่ตรองของสภาบิชอปคาทอลิกฯ กล่าวคือ จากเอกสารสังเคราะห์ที่ได้จากการระดมความคิดและส่งมาจากพระศาสนจักรท้องถิ่น นั่นคือจากแต่ละเขตศาสนปกครอง

(สภาบิชอปคาทอลิกฯ เป็นผู้จัดเตรียมกระบวนการนี้)
• การมอบส่งเอกสารสังเคราะห์จากสภาบิชอปคาทอลิกฯ ไปยังสำนักเลขาธิการสมัชชาซีนอดของบรรดาบิชอป (กรุงโรม)

(เมษายน 2022)
• ร่างครั้งที่หนึ่ง คู่มือแนวทางเพื่อเตรียมการเข้าสมัชชาซีนอดเรียกว่า Instrumentum Laboris (กันยายน 2022) • แต่งตั้งผู้แทนของประเทศเพื่อที่จะเข้าร่วมสมัชชาซีนอดสมัยสามัญครั้งที่ 16 ที่กรุงโรม

.

ขั้นตอนที่ 2 การประชุมระดับภาคพื้นทวีป
กันยายน 2022 – มีนาคม 2023

สำนักเลขาธิการเพื่อสมัชชาซีนอดของบรรดาบิชอป (กรุงโรม)การรวมกลุ่มองค์กรระดับนานาชาติของสภาบิชอปคาทอลิกต่าง ๆ
• กระจายร่างที่หนึ่ง คู่มือแนวทางเพื่อการเข้าประชุมซีนอด หรือเรียกว่า “Instrumentum Laboris ” (กันยายน 2022)• แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในภาคพื้นทวีป (บุคคลอ้างอิง)
• ความเป็นไปได้ในการแต่งตั้งคณะทำงาน (ก่อน กันยายน 2022)
• การแยกแยะไตร่ตรองจากการประชุมในระดับภาคพื้นทวีป (องค์กรระดับนานาชาติของสภาบิชอปฯ เช่น FABC เป็นผู้ตัดสินใจในกระบวนการ)
• การประชุมระดับนานาชาติระหว่างบรรดาผู้ชำนาญการพิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
• การยกร่างเอกสารขั้นสุดท้าย (final doccument) (ก่อน มีนาคม 2023)
• การส่งส่งเอกสารไปยังสำนักเลขาธิการสมัชชาซีนอดของบรรดาบิชอป กรุงโรม (มีนาคม 2023)
• ร่างครั้งที่สอง คู่มือแนวทางเพื่อเตรียมการเข้าประชุมซีนอด “Instrumentum Laboris” (มิถุนายน 2023)

.

ขั้นตอนที่ 3 การประชุมระดับพระศาสนจักรสากล

ตุลาคม 2023

• ประชุมซีนอดสมัยสามัญ ครั้งที่ 16 ของบรรดาบิซอป กรุงโรม (XVI ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE SYNOD OF BISHOPS) (ตุลาคม 2023)

.

3. สำหรับภาพรวมของขั้นตอนและระยะเวลาในการมีส่วนร่วมการประชุมซีนอดของพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทย คือการก้าวเดินไปด้วยกันของแต่ละเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) ทั้ง 11 เขต และสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CBCT) ซึ่งกำหนดแผนดำเนินงานในแต่ละเดือน ดังต่อไปนี้

เขตศาสนปกครองทั้ง 11 เขตในประเทศไทย (สังฆมณฑล) สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย
Catholic Bishops’ Conference of Thailand (CBCT)
เดือน มิถุนายน ค.ศ. 2021
8 มิ.ย. 21            – ประชุม CBCT (ครั้งที่ 1) ปรึกษาหารือกระบวนการจัดประชุมซีนอด 3 ระดับฯ
19 มิ.ย. 21– สำนักนโยบายเตรียมกระบวนการประเมินผล 5 ปี การประยุกต์กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015
24 มิ.ย. 21            – ประชุม CBCT ปรึกษาหารือกระบวนการจัดประชุมครั้งที่ 2
เดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2021
1-15 ก.ค. 21
– แต่งตั้งผู้รับผิดชอบของแต่ละเขตศาสนปกครอง
– แต่งตั้งทีมทำงานของแต่ละเขตศาสนปกครอง
– ประชุมทีมทำงานระดับเขตศาสนปกครอง
– กำหนดภาพรวมกระบวนการซีนอดของเขตศาสนปกครอง(Diocesan Synod)
– แต่งตั้งผู้ประสานงานของสภาบิชอปคาทอลิกฯ ก่อนเดือนตุลาคม 2021
– (ได้ดำเนินการแล้ว CBCT เลือกและแต่งตั้ง มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ ทำหน้าที่นี้ ได้แจ้งไปทางกรุงโรมแล้ว)
– สำนักนโยบายทำความเข้าใจกับ 11 เขตศาสนปกครองกระบวนการประเมินผลกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ฯ
– แต่งตั้งทีมทำงานของสภาบิชอปคาทอลิกฯ ก่อนเดือนตุลาคม 2021(ควรทำทันที) โดยเร็วที่สุด
16-31 ก.ค. 21
– สำนักนโยบายช่วยสนับสนุน 11 เขตศาสนปกครอง ในการประเมินผลกฤษฎีกาฯ
– จัดทำบทสรุปของ CBCT จากการประเมินผลกฤษฎีกาฯ
เดือน สิงหาคม ค.ศ. 2021
1-15 ส.ค. 21
– ทุกเขตศาสนปกครองจัดเตรียมซีนอดของแต่ละเขตฯ (ซักซ้อม ทำความเข้าใจทีมงานซีนอดและสมาชิกฯ)
– ทุกเขตศาสนปกครองคัดสรรจากประชากรของพระเจ้าในพระศาสนจักรท้องถิ่นคือแต่ละเขตศาสนปกครอง
– แต่งตั้งเป็นสมาชิกซีนอดแต่ละเขตศาสนปกครอง พร้อมทำความเข้าใจและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงบทบาทหน้าที่และกำหนดการต่าง ๆ ของการประชุมฯ
– สมาชิกซีนอดเขตศาสนปกครอง ประกอบด้วย ผู้แทนคริสตชนฆราวาส ผู้แทนนักบวชผู้ถวายตัวและธรรมทูต รวมทั้ง ผู้แทนบาดหลวงในเขตศาสนปกครองตามอัตราส่วนที่เหมาะสม

16-31 ส.ค. 21
– จัดทำเอกสารแนวทางแบบสอบถาม (Lineamenta)
– สภาบิชอปคาทอลิกฯ คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน เขตศาสนปกครองทั้ง 11 เขต ตลอดกระบวนการของ ซีนอดของเขตศาสนปกครองต่าง ๆ
– ทีมงานสภาบิชอปคาทอลิกฯ จัดแปลเอกสารเตรียมประชุม (แบบสอบถาม คู่มือการประชุมซีนอด) ทันทีเมื่อได้รับจากสำนักเลขาธิการซีนอด กรุงโรม เพื่อส่งต่อให้แต่ละเขตศาสนปกครอง เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป
เดือน กันยายน ค.ศ. 2021
1-15 ก.ย. 21
– แต่ละเขตศาสนปกครองจัดส่งเอกสารเตรียมประชุมซีนอดและแบบสอบถาม(Lineamenta) ไปยังสมาชิกซีนอดของเขตศาสนปกครอง

16-30 ก.ย. 21
– เขตศาสนปกครองดำเนินกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากประชากรของพระเจ้า โดยผนวกผลสำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ จากเอกสารที่มาจากกรุงโรม
– ทีมซีนอดเขตศาสนปกครองจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม (Instrumentum Laboris) ของแต่ละเขตศาสนปกครอง สำหรับใช้ระหว่างการประชุมซีนอดเขตศาสนปกครอง
เดือน ตุลาคม ค.ศ. 2021
1-15 ต.ค. 21
– ส่งเอกสารประกอบการประชุม (Instrumentum Laboris) ให้สมาชิกสมัชชาฯ ของแต่ละเขตศาสนปกครอง
– สมาชิกสมัชชาฯศึกษาทำความเข้าใจเอกสารประกอบการประชุมฯของแต่ละเขตศาสนปกครอง
เสาร์ที่ 9 หรือ อาทิตย์ที่ 10 ต.ค 21
– สภาบิชอปคาทอลิกฯ จัดพิธีร่วมใจกับพระสันตะปาปาในการเปิดซีนอดสากล:
– ทางเลือกที่ 1 ในกรณีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยให้จัดได้จัดที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ (ขอพระคุณเจ้าทุกท่านจัดเวลาว่างไว้ล่วงหน้า)
– ในกรณีที่ 2 สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้จัดรวมกันได้ แต่ละเขตศาสนปกครองจัดพิธีร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาปาฟรานซิส ในรูปแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสม
9-10 ต.ค. 21
– สันตะปาปาฟรานซิสเปิดการประชุมซีนอดอย่างเป็นทางการที่กรุงโรม
17 ต.ค. 21
(วันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค. ตรงกับวันมิสซัง หรือวันประกาศข่าวดีสู่ปวงชน)
– แต่ละเขตศาสนปกครองเปิดการประชุมซีนอดเขตศาสนปกครอง
18-23 ต.ค. หรือ 25-30 ต.ค. 2021
– ประชุมซีนอดเขตศาสนปกครอง
เดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 2021
1-6 พ.ย. 21
– ทีมงานสรุป “ข้อเสนอ”
– ยกร่าง “ข้อเสนอเพื่อการลงมติ” (Propositiones)

8-10 พ.ย. 21
– ส่งร่าง “ข้อเสนอ” (Propositiones) ให้สมาชิกซีนอดเพื่อไตร่ตรองเพื่อเตรียมการลงคะแนนเสียง
– จะไม่มีการแก้ไขเนื้อหาของ “ข้อเสนอ” นี้จากสมาชิกซีนอดฯ อีก

13 พ.ย. 21
– วันประชุมลงมติสมาชิกซีนอดเขตศาสนปกครอง
15 พ.ย. 21
– สรุปผลคะแนนการลงมติ

16-20 พ.ย. 21
– บิชอปพิจารณา “ข้อเสนอ” (Propostiones) ที่กำกับมาด้วยคะแนนเสียงจากสมาชิกซีนอดฯ ในแต่ละประเด็น
– บิชอปแสดงความคิดเห็นของท่านต่อข้อเสนอทั้งหมดนั้น

22 พ.ย.-11 ธ.ค. 21
– ทีมงานที่บิชอปแต่งตั้งทำการยกร่างกฤษฎีกาซีนอดของแต่ละเขตศาสนปกครอง
เดือน ธันวาคม ค.ศ. 2021
13-31 ธ.ค. 21
– บิชอปพิจารณาร่างกฤษฎีกาซีนอดเขตศาสนปกครอง
– ทีมงานจัดแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่ต้องส่งกรุงโรม)
เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022
1-15 ม.ค. 22
– ปรับปรุงแก้ไข (ในกรณีจำเป็น)
– บิชอปประกาศรับรองกฤษฎีกาซีนอดเขตศาสนปกครอง
16 ม.ค. 22
– ส่ง สำนักเลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกฯ
– กำหนดเวลานี้ จะต้องถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ทีมงานของ CBCT มีเวลาเพียงพอสำหรับทำบทสรุปรวม (Synthesis) การทำซีนอดขั้นตอนที่หนึ่งได้อย่างดีมีคุณภาพ และสามารถส่งให้บิชอปทุกท่านมีโอกาสอ่านไตร่ตรองเตรียมความคิดเห็นของแต่ละท่านมาในการประชุมสภาบิชอปคาทอลิกฯ ทั้งในประเด็นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย รวมทั้งข้อเสนอแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาฯ
17 ม.ค.-12 ก.พ. 22 (1 เดือน)
– คณะกรรมการซีนอดสภาบิชอปคาทอลิกประเทศไทย เพื่อสังเคราะห์ (Synthesis) ระดับสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ปล. ปกติการประชุมสภาบิชอปสมัยสามัญครั้งที่ 1 ของแต่ละปีกระทำในเดือนมีนาคม อาจจะขอเวลาเพิ่มขึ้น
เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ค.ศ. 2021
14 ก.พ.-13 มี.ค. 22
-บิชอปสมาชิกสภาบิชอปคาทอลิก ฯ แต่ละท่านพิจารณาเอกสารผลการประชุมซีนอดเขตศาสนปกครองต่าง ๆ ในประเทศไทย
14-18 มี.ค. 22
– ประชุมสภาบิชอปสามัญประจำปี สมัยที่ 1 พิจารณาและลงมติรับรองเอกสาร (ร่างที่ 1) เพื่อสังเคราะห์ผลรวมการประชุมซีนอดเขตศาสนปกครองต่าง ๆ ในประเทศไทย (พร้อมกับประเด็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข) และวาระปกติของสภาฯ
ศุกร์เย็น หรือ เสาร์เช้า 19 มี.ค. 22
– ปิดประชุมสภาฯ พร้อมกับจัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองพระสันตะปาปาฟรานซิส (ประสานงานกับพระสมณทูต)
20-25 มี.ค. 22
– คณะกรรมการซีนอดสภาบิชอปแก้ไขการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสาร (ร่างที่ 1) ซีนอดของสภาบิชอปคาทอลิกฯ ตามมติของสภาบิชอปคาทอลิกฯ
วันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 22
– ประธานสภาฯลงนามรับรอง
27-31 มี.ค 22
– จัดส่งเอกสารผลการประชุมซีนอดเขตศาสนปกครองจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยไปยังสำนักเลขาธิการ FABC
– จัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการ Synod of Bishops, Rome.
– ส่งถึงเอกสารไปยัง FABC วันที่ 31 มีนาคม 2022

– ส่งถึงไปยัง กรุงโรม วันที่ 31 มีนาคม 2022
31 มี.ค. 22
– สิ้นสุดกระบวนการประชุมซีนอดของพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทย ทั้ง 11 เขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) ร่วมกับสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CBCT)

        นี่คือกระบวนการและขั้นตอนของซีนอด ค.ศ. 2021- ค.ศ. 2023 ภาพรวมของตารางเวลาทั้งของระดับสากลและระดับพระศาสนจักรท้องถิ่นหรือแต่ละเขตศาสนปกครองเป็นเสมือน “เข็มทิศและป้ายชี้ทาง” ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ถ้าหากมีความจำเป็นเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ในขณะที่พวกเราเข้าสู่กระบวนการในการก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน

        อย่างไรก็ตามสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าเพื่อให้เกิดการปรึกษาหารือและการไตร่ตรอง จากคริสตชนทุกระดับ เป้าหมายของซีนอดคือ “การรับฟังกันและกัน นั่นคือทุกคนฟังเสียงพระจิต”

        จึงขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนคาทอลิกทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการทำซีนอดครั้งนี้ ด้วยการภาวนา การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ขอให้แต่ละบุคคลมีส่วนร่วมในการประชุมตามบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับ เพื่อพวกเราจะได้มีส่วนร่วมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างแท้จริงกับบรรดาคริสตชนทั่วโลกและกับพระสันตะปาปา

ขอพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ โดยคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์ มารดาของพระศาสนจักร และนักบุญโยเซฟได้โปรดเมตตาพิทักษ์คุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโรคระบาด และเปี่ยมล้นด้วยความปีติยินดีเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันในแสงสว่างขององค์พระจิต

ออกไว้ ณ วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2021 วันฉลองมารีย์สมภพ

                                               (พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)

                                   อาร์ชบิชอปประมุขแห่งอัครเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ

                                 และ ประธานสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย

   (บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)

      ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองเชียงใหม่

และเลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย


Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.