Friday, 27 May 2022

วันที่ 2 พฤศจิกายน วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (The commemoration of all the faithful departed)

วันที่ 2 พฤศจิกายน
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
(The commemoration of all the faithful departed)

พระคุณการุญครบบริบูรณ์

  • สำหรับผู้ที่จะได้รับพระคุณการุญครบบริบูรณ์ เพื่ออุทิศให้บรรดาดวงวิญญาณในไฟชำระ คือคริสตชนที่ปฏิบัติดังนี้

1) ไปเยี่ยมสุสานด้วยความตั้งใจในช่วงระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน หรือ เพียงแต่ภาวนาอย่างตั้งใจอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

2) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน (ซึ่งเป็นวันตรงที่เราระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับ) ไปเยี่ยมวัดหรือวัดน้อย และสวดบทภาวนา 2 บท อุทิศให้กับบรรดาผู้ล่วงลับ คือ “บทข้าแต่พระบิดา” และ “บทข้าพเจ้าเชื่อ”

พระคุณการุญไม่ครบบริบูรณ์

  • สำหรับผู้ที่จะได้รับพระคุณการุญไม่ครบบริบูรณ์ เพื่ออุทิศให้บรรดาดวงวิญญาณในไฟชำระ คือ คริสตชนที่ปฏิบัติดังนี้

1) ไปเยี่ยมสุสานด้วยความตั้งใจ หรือ เพียงสวดภาวนาอย่างตั้งใจให้กับผู้ล่วงลับ (ไม่ระบุวัน วันไหนก็ได้ ถ้าตรงกับวันที่ 1-8 พฤศจิกายน ก็จะเป็นพระคุณการุญครบบริบูรณ์)

2) สวดบททำวัตรเช้า หรือ ทำวัตรเย็น ของวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ หรือภาวนาว่า “โปรดประทานการพักผ่อนตลอดนิรันดรแก่………”

(คุณพ่อวิชา หิรัญญการ แปลจากหนังสือ Order for the Celebration of Mass and the Liturgy of the Hours, 2020-2021 ซึ่งนำมาจาก Manual of Indulgences, edition of 1999, concession 29)