วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

สมเด็จพระสันตะปาปา: ขอให้เราทุกคนเข้าร่วมสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน

ในระหว่างการนำสวดบทเทวทูตแจ้งสาร  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงระลึกถึงสัปดาห์แห่งการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนของปีนี้ระหว่างวันที่ 18 ถึง 25 มกราคม  และเชิญชวนทุกคนถวายการต่อสู้ดิ้นรนและความทุกข์ทรมานให้กับพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของความเป็นเอกภาพคริสตชน

โดย  นักเขียนข่าววาติกัน

16 มกราคม 2022, 12:45 น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญให้ทุกคนเข้าร่วมสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน  ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 25 มกราคม  โดยในปีนี้เน้นที่หัวข้อเกี่ยวกับประสบการณ์ของโหราจารย์  ซึ่งมาจากทิศตะวันออกสู่เบธเลเฮมเพื่อนมัสการกษัตริย์พระเมสสิยาห์:  “เราเห็นดาวดวงทางทิศตะวันออก  เราจึงมาเพื่อนมัสการพระองค์”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสว่าในทำนองเดียวกัน  คริสตชนที่มีภูมิหลังและประเพณีที่หลากหลาย  “เป็นผู้แสวงบุญในเส้นทางสู่ความเป็นเอกภาพเดียวกัน”  ซึ่งเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเมื่อเราจับจ้องที่พระเยซู

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสนับสนุนให้เราภาวนาเพื่อความเป็นเอกภาพของคริสตชนและถวายการต่อสู้ดิ้นรนและความทุกข์ทรมานของเราให้กับพระเจ้า

++++++++++

ฟ. วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

ที่มา : https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-01/pope-may-we-all-join-in-week-of-prayer-for-christian-unity.html