วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

29 กรกฏาคม ระลึกถึงนักบุญมารธา (St. Martha, memorial)

29 กรกฏาคม
ระลึกถึงนักบุญมารธา
(St. Martha, memorial)

ในบรรดามิตรสหายที่ใกล้ชิดที่สุดของพระเยซูเจ้า ที่พระองค์เสด็จไปเป็นแขกที่บ้านนี้บ่อยๆ ในช่วงเวลาที่ประทับอยู่แคว้นยูเดีย ก็คือสองศรีพี่น้อง มารธา และมารีย์ และพี่ชายคือลาซารัส ดังที่นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสารได้บันทึกไว้ว่า “พระเยซูเจ้าทรงรักมารธากับน้องสาว และลาซารัส” (ยน 11:5) และพระองค์ทรงใช้เวลากับพวกเขาสองสามวันก่อนจะทรงรับทนทรมาน วันนี้พระศาสนจักรจึงเทิดเกียรติแก่นักบุญมารธา

คาดเดาว่ามารธาเป็นพี่สาวของมารีย์ และเป็นผู้ซึ่ง “วุ่นวายอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้” คอยสาละวนเอาใจใส่ที่จะทำให้แขกของเธอได้รับความสะดวกสบาย เธอเป็นหนึ่งในคนที่มีใจโอบอ้อมอารี ขยันขันแข็งในการทำงานหนัก ต้องการให้ทุกสิ่งเข้าที่เข้าทางอย่างถูกต้องไม่สะดุด เธอจึงเป็น “รูปแบบ” ของคริสตชนที่เน้นการกระทำหรือกิจกรรม และแสวงหาความร่วมมือร่วมแรงจากคนอื่นๆที่อยู่โดยรอบ จริงๆนี่เป็นคุณธรรมเก่าแก่มากของชาวคริสต์ ในขณะที่มารีย์น้องสาวกลับได้รับการยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตรำพึงภาวนา อย่างไรก็ดี มารธาก็ยังเป็นสตรีที่มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งที่เห็นได้เด่นชัด และมีความไว้วางใจในฤทธานุภาพแบบพระในองค์พระเยซูเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม เธอได้ทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ พี่ชายของดิฉันคงไม่ตาย แต่บัดนี้ ดิฉันรู้ดีว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงวอนขอจากพระเจ้า พระเจ้าจะประทานให้” (ยน 11:21-22)

และก็เป็นเพราะมารธาที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลย” (ยน 11:25-26) คำตรัสนี้เรานำมาใช้ในพิธีฝังศพของบรรดาคริสตชนผู้ที่ล่วงลับ และคำประกาศที่แสดงความเชื่อของเธอในเรื่องนี้ก็เป็นแบบฉบับที่คลาสสิกของผู้ที่เชื่อในพระองค์แบบหมดใจ “มารธาทูลตอบว่า – เชื่อพระเจ้าข้า ดิฉันเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้า ที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้ -” (ยน 11:27)

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)

ปล.

จากที่เคยกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันระลึกถึงนักบุญมาร์ธา (เพียงลำพัง) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโดยสมณกระทรวงพิธีกรรมฯ ได้ออกกฤษฎีกาเพิ่ม นักบุญมารีย์(น้องสาว) และลาซารัส (พี่ชาย)ร่วมในการระลึกถึงบังคับ ( obligatory memorial) ซึ่งจะเริ่มใช้บทภาวนาของมิสซาและบทสวดทำวัตรแบบใหม่ ในวันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2021

#สามพี่น้องดูแลห่วงใยกันและหมั่นใกล้ชิดพระ