วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

วันสันติสากล – 1 มกราคม

วันสันติสากลซึ่งมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี  โดยหลักแล้วเป็นวันฉลองของคาทอลิกที่อุทิศให้กับสันติสากลในวันสมโภชพระนางมารีย์  พระมารดาของพระเจ้า  ในโอกาสนี้  โดยปกติสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคำสอนด้านสังคมของคาทอลิก (Catholic Social Teaching )  หัวข้อของงานฉลองคือการสร้างวัฒนธรรมการดูแลอยู่เสมอ  สมเด็จพระสันตะปาปาและพระศาสนจักรวาติกันเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดูแลและแบ่งปันความอดทนซึ่งกันและกัน  และเพื่อสร้างสังคมที่เน้นค่านิยมทางศีลธรรมอันดีและไม่ยอมแพ้ต่อการล่อลวงให้เพิกเฉยต่อผู้อื่น  ประโยชน์ของสังคมที่สงบสุขได้ให้ความสำคัญกับวันสันติสากลโลกทุกปี

ประวัติวันสันติสากล

วันสันติสากลเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ.1967  เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ทรงประกาศว่าโลกจำเป็นต้องได้รับความรู้สึกไวและมุ่งเน้นเพื่อสันติภาพและความเข้าใจ  โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสารของสมเด็จพระสันตะปาปา “สันติภาพบนโลก” และ “การพัฒนาประชาชาติ”  สมเด็จพระสันตะปาปาแนะนำให้พระศาสนจักรมีบทบาทมากขึ้นในการค้นหาสันติภาพของโลก  ดังนั้นวันที่ 1 มกราคมจึงถูกกำหนดให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ให้พยายามเพื่อสันติภาพของโลก

จากสาร “สันติภาพบนโลก” และ “การพัฒนาประชาชาติ” พระศาสนจักรและสมเด็จพระสันตะปาปาจะมุ่งเน้นการทำงานเพื่อบรรลุสันติภาพโดยการพัฒนาระเบียบในสี่ด้านหลัก: ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับมนุษย์คนอื่น  ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลกับรัฐเฉพาะ  ความสัมพันธ์ของรัฐระหว่างรัฐ  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรัฐกับชุมชนทั่วโลก  พระศาสนจักรกำหนดว่าเพื่อที่จะบรรลุสันติภาพที่แท้จริง  วัฒนธรรมแห่งความเข้าใจและความอดทนต้องได้รับการพัฒนา  เริ่มต้นจากปัจเจกไปจนถึงรัฐและระดับสากล  แม้ว่าหัวข้อสำคัญของวันสันติสากลจะไม่เปลี่ยนแปลง  (การสร้างวัฒนธรรมแห่งการดูแล)  การรักษาหัวข้อหลักเกี่ยวกับการถือปฏิบัติในวันสันติภาพโลกทุกปีที่ตรึงอยู่กับแนวคิดในการสร้างวัฒนธรรมการดูแล  หัวข้อย่อยจะเปลี่ยนทุกๆปีให้ตรงกับความต้องการและประเด็นที่เพิ่มขึ้นของปีนั้น  หัวข้อย่อยสำหรับปี 2020  คือ     “ความหวัง”     ซึ่งเป็นการไว้อาลัยให้กับความทุกข์ทรมานของโลกจาก โควิด-19

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวันสันติภาพโลก

อะไรคือความหมายของสันติภาพสำหรับคาทอลิก?

สันติภาพในประเพณีคาทอลิกเชื่อมโยงกับคุณธรรมเชิงบวก  เช่น  ความรักและงานสังคมสงเคราะห์  เช่น  ความยุติธรรม

วันสันติภาพโลกเป็นงานทางศาสนาหรือไม่?

ได้รับการสนับสนุนและนำโดยพระศาสนจักรวาติกัน  แต่เป็นการเรียกร้องทางสังคมเพื่อให้พยายามที่จะสร้างสันติภาพและความอดทนในโลก

คนต่างศาสนาสามารถปฏิบัติตามวันสันติสากลโลกได้หรือไม่?

วาติกันเป็นเจ้าภาพวันสันติสากล   ไม่ใช่การปฏิบัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัด  มีไว้สำหรับทุกคน

วิธีปฏิบัติในสากล

1. อธิษฐานเพื่อความสงบสุข

เมื่อไม่สามารถทำอะไรได้อีก  เราสามารถอธิษฐานเพื่อสันติภาพได้เสมอ  เราสามารถอธิษฐานเพื่อผู้ที่ทุกข์ใจ  ทุกข์ทรมาน  หรืออยู่ห่างไกลบ้านได้เสมอ  คำอธิษฐานง่ายๆเพื่อความผาสุกของคนเหล่านั้นสามารถสร้างความแตกต่างได้

2. เรียนรู้เรื่องสันติภาพ

โดยไม่รู้ถึงความไม่สงบในโลก  ประเด็นทางสังคมและการเมืองในโลก  คนๆหนึ่งจะลืมไปว่าโลกต้องการความสงบสุขเพียงใด  เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้จากแหล่งต่างๆ  และคิดว่าโลกจะดีขึ้นได้อย่างไร

3. การกระทำเพื่อสันติภาพ

หลังจากสวดภานาและเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว  จงลงมือทำ  มีส่วนร่วมในความพยายามที่จะบรรลุสันติภาพ  สอนผู้อื่นเกี่ยวกับปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของคุณ  ช่วยใครบางคนจากความทุกข์ยากที่เกิดจากปัญหาทางสังคมและการเมือง  กระจายการรับรู้ในแวดวงของคุณ

5 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันสันติภาพโลกที่ทุกคนควรรู้

1. มันเป็นงานฉลอง

วันสันติสากลโดยพื้นฐานแล้วเป็นงานฉลองโดยพระศาสนจักรวาติกัน  และอุทิศเพื่อสันติภาพทั่วโลก

2. มีพระสันตะปาปา 5 พระองค์ นับแต่วันสันติภาพโลกครั้งแรก

พระสันตะปาปาห้าพระองค์ ตั้งแต่งานเฉลิมฉลองครั้งแรกในปี 1967 และหนึ่งในนั้นคือ  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาเพียง 33 วัน

3. หัวข้อเดียวกัน  ข้อความต่างกัน

ทุกปีหัวข้อเกี่ยวกับสันติภาพ  แต่ข้อความประจำปีมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ในปีนั้น

4. พระสันตะปาปาที่มีอายุยืนยาวที่สุด

นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 ทรงพระชนม์อยู่เพื่อประกาศหลักคำสอนทางสังคม 27 ฉบับ  เนื่องในวันสากลสากล 27 วัน

5. วันอาทิตย์แห่งสันติภาพในอังกฤษและเวลส์

ในอังกฤษและเวลส์  วันอาทิตย์ที่ตรงกับระหว่างวันที่ 14 ถึง 20 มกราคม  จะมีการเฉลิมฉลองเป็นวันอาทิตย์แห่งสันติภาพโดยนิกายคริสตจักรสหราชอาณาจักร

ทำไมวันสันติภาพโลกจึงมีความสำคัญ

1. เป็นถ้อยแถลง

ในโลกปัจจุบันที่มีความไม่อดทนที่แพร่หลาย  ผู้คนจำเป็นต้องได้รับการเตือนว่าความอดทนทางสังคมมีความสำคัญเพียงใด  การถือปฏิบัตินี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสงบและความอดทน

2. ให้ความหวัง

สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้ความยากลำบากในฐานะผู้ลี้ภัยหรือเหยื่อของการจลาจล  วันนี้มาถึงในฐานะสัญลักษณ์แห่งความหวังว่าพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งและโลกยังคงเป็นสถานที่ที่ดีกว่า

3. เป็นการที่เรียกร้องให้ปฏิบัติ (ดำเนินการ)

เป็นเวทีสำหรับผู้คนและองค์กรที่เราสามารถเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุสันติภาพโดยกล่าวถึงประเด็นทางสังคมและการเมือง

ฟ. วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป

Nationatoday.com