Monday, 19 April 2021

การอวยพรในโอกาสสมโภชปัสกา 2021 แก่ชาวเมืองและชาวโลก (URBI ET ORBI) ของพระสันตะปาปาฟรานซิส

พระสันตะปาปาฟรานซิสประทานพระพร Urbi et Orbi จากภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน

ลูก ๆ และพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย ขอให้โอกาสสมโภชปัสกานำทุกคนสู่ความสุข และประสบสันติสุข!

        วันนี้ทั่วโลกพวกเราได้ยินการประกาศของพระศาสนจักรดังก้องกังวาน “พระเยซูคริสต์ ผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนทรงเสด็จกลับฟื้นคืนพระชนม์ชีพ ตามที่ทรงตรัสไว้ อัลเลลูยา!”

        สาส์นวันสมโภชปัสกาไม่ใช่การเสนอภาพลวงตา หรือเผยให้เห็นสูตรแบบการเล่นมายากล นี่ไม่ได้ชี้ประตูที่จะหนีภัยจากสถานการณ์ยุ่งยากสับสนที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ โรคระบาดก็ยังคงระบาดต่อไปโดยเฉพาะอย่างต่อคนยากจน ถึงกระนั้นก็ดี – ทว่าสิ่งที่เป็นการสะดุดยิ่งกว่านั่นคือ ความขัดแย้งที่ใช้อาวุธห้ำหั่นกันยังไม่สิ้นสุดและสนามรบก็กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น นี่แหละคือการเป็นที่สะดุดอันน่าเกลียด

        ท่ามกลางความจริงที่สลับทับซ้อนนี้ สาส์นวันสมโภชปัสกาพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเรามีความหวังที่จะไม่ทำให้พวกเราต้องผิดหวังอีก “พระเยซูคริสต์ผู้ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน พระองค์ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ชีพ” นี่ไม่ได้บอกพวกเราเกี่ยวกับเรื่องราวทูตสวรรค์หรือภูตผีทว่าเกี่ยวกับบุคคล บุคคลที่มีเนื้อหนังและกระดูกและมีใบหน้าและบุรุษผู้นั้นชื่อว่า “เยซูคริสต์” พระวรสารยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนและทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ชีพ พระเยซูคริสต์ผู้นี้ซึ่งถูกตรึงกางเขนภายใต้สมัยของผู้ว่าการชื่อปอนซีโอ ปิลาโต เพราะพระองค์อ้างว่าตนเองเป็นพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์ เฉกเช่นที่พระองค์ทรงตรัสกับศิษย์ก่อนหน้านั้น

        พระเยซูคริสต์ผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนไม่ใช่ผู้อื่นใดทรงฟื้นคืนชีพจากความตาย พระบิดาเจ้าทรงทำให้พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์กลับฟื้นคืนชีพ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา ซึ่งช่วยให้พวกเรารอดแล้วอย่างสมบูรณ์ พระเยซูคริสต์ทรงน้อมรับความชั่วร้าย ความอ่อนแอทั้งหลาย แม้กระทั่งความตายของพวกเราไว้กับพระองค์ พระองค์รงทนรับการทรมานและต้องแบกความหนักของบาปทั้งมวลของพวกเรา ด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้น และบัดนี้พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ท่ามกลางพวกเราตลอดกาล พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

        ผู้ที่เป็นประจักษ์พยานเล่าเรื่องที่สำคัญนี้อย่างละเอียด พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพจากความตายนั้นยังคงปรากฏรอยแผลที่ฝ่าพระหัตถ์ ที่พระบาท และที่สีข้าง บาดแผลเหล่านี้เป็นเสมือนตรายางประทับนิรันดร์แห่งความรักมายังพวกเรา  ทุกคนที่มีประสบการณ์กับความเจ็บปวดทางกายหรือจิตใจสามารถพบที่พึ่งได้ในบาดแผลเหล่านี้ และโดยอาศัยบาดแผลดังกล่าวพวกเขาจะได้รับพระหรรษทาน พระพรแห่งความหวัง ซึ่งจะไม่มีวันทำให้ผู้ใดต้องผิดหวังอีกเลย

        พระเยซูคริสต์ผู้เสด็จกลับฟื้นคืนพระชนม์ชีพ คือความหวังสำหรับทุกคนที่ต้องทนทุกข์เพราะโรคระบาด ทั้งสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่สูญเสียคนที่ตนรักไป ขอพระเยซูคริสต์ทรงโปรดประทานความบรรเทาให้กับพวกเขา และโปรดทำนุบำรุงความพยายามอย่างกล้าหาญของบรรดาแพทย์และพยาบาลทุกคน โดยเฉพาะคนที่มีความอ่อนแอมากที่สุดในพวกเราต่างต้องการความช่วยเหลือ และมีสิทธิที่จะเข้าถึงการเยียวยารักษาที่จำเป็นในชีวิต นี่ยิ่งจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกในช่วงเวลานี้เมื่อพวกเราทุกคนถูกเรียกร้องให้ต้องช่วยกันต่อสู้กับโรคระบาด วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ พ่อขอร้องชุมชนโลกให้ปวารณาที่จะเอาชนะอุปสรรคในความชักช้าเพื่ออำนวยการแจกจ่ายวัคซีนไปยังเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ยากจน

        พระเจ้าผู้ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน และกลับฟื้นคืนพระชนม์ชีพต้องเป็นความบรรเทาสำหรับผู้ที่ต้องสูญเสียการงาน หรือต้องประสบกับความยากลำบากในเชิงเศรษฐกิจ และขาดการคุ้มครองอย่างเพียงพอของสังคม ขอพระองค์โปรดดลใจผู้มีอำนาจในบ้านเมืองให้ทำหน้าที่เพื่อว่าทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่เป็นทุกข์เดือดร้อนจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อการครองชีพที่คู่ควร เป็นเรื่องน่าเศร้าที่โรคระบาดได้เพิ่มจำนวนคนนับไม่ถ้วนให้ต้องยากจนลงและสิ้นหวัง

        “คนยากจนทุกประเภทต้องเริ่มมีความหวังอีกครั้งหนึ่ง” นักบุญจอห์น พอลที่ 2 ตรัสในช่วงที่พระองค์เสด็จไปเยือนประเทศไฮติ ในช่วงนี้ความคิดของพ่อหวนคิดถึงพี่น้องชาวไฮติเป็นพิเศษ พ่อขอร้องพวกเขาไม่ให้ยอมแพ้กับความยากลำบาก แต่ขอให้มองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและด้วยความหวัง แล้วความคิดของพ่อก็หวนกลับมาที่พี่น้องชาวไฮติที่รัก พ่ออยู่ใกล้ชิดกับพวกท่านและพ่อปรารถนาให้มีการแก้ปัญหาของพวกท่านโดยเร็ว พี่น้องชาวไฮติที่รัก พ่ออธิษฐานภาวนาเพื่อพวกท่านทุกคน

        พระเยซูคริสต์ผู้เสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพยังเป็นความหวังสำหรับทุกคนที่ต้องสูญเสียเวลาช้านานโดยที่ไม่สามารถไปโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย หรือในการใช้เวลาอยู่กับเพื่อน ๆ การมีประสบการณ์ในความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์แบบผิวเผิน แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผู้นั้นกำลังบ่มนิสัยและบุคลิกภาพ พวกเรารับรู้เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อวันศุกร์ศักดิสิทธิ์ที่แล้วในการเดินรูป 14 ภาค ที่เด็กๆ เป็นผู้เรียบเรียงบทภาวนา พ่อขอแสดงความใกล้ชิดกับเด็กทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเหล่านี้กับเด็ก ๆ เยาวชนชาวเมียนมาร์ที่ตั้งใจที่จะสนับสนุนประชาธิปไตย และทำให้ผู้คนได้ยินเสียงของพวกเขาที่เรียกร้องอย่างสันติสุขโดยรับรู้ว่าความเกลียดชังสามารถถูกขับไล่ออกไปได้ด้วยความรักเท่านั้น

        ขอให้แสงสว่างแห่งพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จกลับฟื้นคืนพระชนม์ชีพเป็นท่อธารแห่งการเกิดใหม่เพื่อผู้อพยพที่หนีภัยสงครามและความยากจน ขอให้พวกเรารับรู้บนใบหน้าของพวกเขาที่ทุกข์หม่นหมอง ในขณะที่พระเยซูคริสต์ทรงเดินทางขึ้นเนินเขากัลวารีโอ ขอให้พวกเขาไม่ขาดเครื่องหมายที่เป็นรูปธรรมแห่งความเอื้ออาทรและความเป็นพี่น้องกันของมนุษย์ นี่เป็นพันธสัญญาแห่งชัยชนะของชีวิตเหนือความตายที่พวกเราทำการเฉลิมฉลองในวันนี้  พ่อขอขอบคุณทุกประเทศที่ให้การต้อนรับด้วยใจกว้างต่อผู้ที่กำลังทนทุกข์และแสวงหาที่พักพิง โดยเฉพาะประเทศเลบานอน และประเทศจอร์แดนกำลังให้การต้อนรับผู้อพยพจำนวนมากที่หนีตายจากความขัดแย้งในประเทศซีเรีย

        ขอให้ประชากรของประเทศเลบานอนที่กำลังเผชิญกับเวลาแห่งความทุกข์ยากและความไม่แน่นอนจงได้รับประสบการณ์ความบรรเทาของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนโลกในกระแสเรียกของพวกเขา ซึ่งเป็นดินแดนแห่งการพบปะกัน การอยู่ร่วมกันแบบพหุภาคี

        ขอให้พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์สันติสุขของชาวเรา ได้โปรดยุติการสู้รบกันด้วยอาวุธจนในที่สุดประเทศซีเรียที่แหลกเหลวจากภัยสงคราม ซึ่งผู้คนจำนวนล้านๆ คนกำลังมีชีวิตอยู่ในสภาพที่ขาดความเป็นมนุษย์ ส่วนที่ประเทศเยเมนสถานการณ์อันสุดเลวร้ายนั้นมีแต่ความเงียบงันเหมือนทุกคนหูหนวกไม่ได้ยินสิ่งที่เป็นที่สะดุดเหล่านั้น และในประเทศลิเบีย ในที่สุดก็พอจะมีความหวังว่าหนึ่งทศวรรษแห่งการสงครามกลางเมืองที่นองเลือดอาจจะยุติลงเสียที ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปวารณาตนที่จะยุติความขัดแย้งและยอมให้ประชาชนที่อ่อนล้ากับภาวะสงครามจะได้มีชีวิตในสันติสุข และเริ่มการฟื้นฟูประเทศของพวกเขาขึ้นมาใหม่

        การกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์โดยธรรมชาติเนื้อแท้แล้วนำพวกเราไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม สำหรับกรุงเยรูซาเล็มพวกเราวิงวอนพระเยซูคริสต์โปรดประทานสันติสุขและความปลอดภัย (เทียบ สดด. 122) เพื่อว่ากรุงเยรูซาเล็มแห่งนี้จะได้กลายเป็นสถานที่แห่งการพบปะกันซึ่งทุกคนต่างมองหน้ากันในฐานะพี่น้องและเป็นสถานที่ซึ่งชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์จะพบกับอำนาจแห่งการเสวนาเพื่อที่จะบรรลุถึงหนทางแก้ไขปัญหาอย่างถาวร ซึ่งจะทำให้ทั้งสองรัฐอยู่เคียงข้างกันในสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง

        ในวันที่พวกเราทำการเฉลิมฉลองกันอยู่นี้ความคิดของพ่อหวนกลับไปที่ประเทศอิรักอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพ่อมีความยินดีที่ได้มีโอกาสไปจาริกแสวงบุญเมื่อเดือนมีนาคมที่แล้ว พ่ออธิษฐานภาวนาขอให้มีการก้าวเดินไปตามเส้นทางแห่งสันติสุขต่อไปเพื่อที่จะได้ทำให้ความฝันของพระเจ้าสำเร็จไป เพื่อครอบครัวมนุษย์จะได้เป็นสถานที่ให้การพักพิงและต้อนรับลูกหลานของพระองค์ทุกคน [1]

        ขออำนาจแห่งพระเยซูคริสต์ ผู้ที่เสด็จกลับฟื้นคืนพระชนม์ชีพ โปรดอุ้มชูประชากรแห่งทวีปแอฟริกา ซึ่งเห็นว่าอนาคตของพวกเขาสับสนวุ่นวายด้วยการใช้ความรุนแรงทั้งภายในและการก่อการร้ายสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ซาฮาลและประเทศไนจีเรีย รวมทั้งที่ติเกรย์ (Tigray) ประเทศเอธิโอเปีย และในภูมิภาคกาโบ เดลกาโบ (Cabo Delgabo) ขอให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติสุขจงดำเนินต่อไปด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และความศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตโดยอาศัยการเสวนาอย่างสร้างสรรค์ฉันพี่น้องในเจตนารมณ์แห่งการคืนดีกันและความเอื้ออาทรที่แท้จริง

        นอกนั้นยังมีสงครามอีกมากมาย และการใช้ความรุนแรงจนเกินเหตุในโลก ขอพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์สันติของชาวเรา โปรดช่วยให้พวกเราเอาชนะกับความคิดที่จะทำแต่สงคราม ขอพระองค์โปรดให้นักโทษแห่งความขัดแย้งเหล่านั้นโดยเฉพาะที่ประเทศยูเครนตะวันออกและนาโกโม-คาราบัคห์ (Nagomo-Karabakh) ได้กลับบ้านสู่ครอบครัวของพวกเขาอย่างปลอดภัย และขอพระองค์โปรดดลใจผู้นำโลกให้เลิกแข่งขันในการสร้างและสะสมอาวุธใหม่ๆ กัน วันนี้ วันที่ 4 เมษายน เป็นวันรำลึกสากลต่อต้านกับดักระเบิดอันเป็นอุปกรณ์ที่ร้ายกาจ ที่สังหารหรือทำให้ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากกลายเป็นคนพิการในแต่ละปีและนี่เป็นอุปสรรคกีดขวางชีวิตมนุษย์ “ไม่ให้เดินไปด้วยกันบนเส้นทางแห่งชีวิตที่ปราศจากความกลัวต่อการคุกคามที่มุ่งแต่จะทำลายและคร่าชีวิต” [2] โลกของพวกเราจะดีกว่านี้สักเพียงใด หากเราไม่มีเครื่องมือแห่งความตายเหล่านี้!

        ลูก ๆ และพี่น้องชายหญิงที่รัก ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ในสถานที่ต่างๆ คริสตชนหลายคนทำการฉลองปัสกาภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวด และบางครั้งไม่สามารถที่จะไปร่วมในจารีตพิธีกรรมได้ พวกเราภาวนาขอให้กฎเหล่านั้นรวมถึงข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับเสรีภาพในการนมัสการ และการนับถือศาสนาทั่วโลกจงถูกยกเลิก และทุกคนได้รับอนุญาตให้สวดภาวนาและสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างอิสระเสรีอย่างแท้จริง

        ท่ามกลางความทุกข์ยากหลายอย่างที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ ขอให้พวกเราจงอย่าได้ลืมว่าพวกเราได้รับการรักษาเยียวยาด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ (เทียบ 1 ปต 2: 24) ในแสงสว่างของพระเยซูคริสต์ ผู้เสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพ ความทุกข์ของพวกเรา ณ บัดนี้จะถูกเปลี่ยนไป ที่ใดมีความตาย ที่นั่นจะมีชีวิต ที่ใดมีความทุกข์ จะมีการบรรเทาใจ ในการโอบรับไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ทรงประทานความหมายให้กับความทุกข์ของพวกเรา และบัดนี้ขอให้พวกเราอธิษฐานภาวนาเพื่อว่าคุณประโยชน์แห่งการเยียวยานั้นจะได้แผ่ขยายไปทั่วโลก ขอให้ทุกคนเฉลิมฉลองปัสกาด้วยความสงบในสันติสุข!

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บคำอวยพรและคำปราศรัยของพระสันตะปาปามาแบ่งปันและไตร่ตรอง)

——————–

[1]  Address at the Interreligious Meeting in Ur, 6 March 2021.

[2] John Paul II, Angelus, 28 February 1999.