Wednesday, 25 May 2022

สาส์นวีดีโอของพระสันตะปาปาฟรันซิสประทานแก่บุคลากรที่รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

          ในเจตนารมณ์ของการเป็นพี่น้องกัน พ่อขอมอบสาส์นแห่งความหวังสำหรับอนาคต ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงานของผู้คนจำนวนมาก บัดนี้พวกเรามีวัคซีนคุ้มกันโควิด 19 ซึ่งทำให้พวกเรามีความหวังที่จะยุติการแพร่โรคระบาด โดยเฉพาะวัคซีนนี้ต้องถูกจัดให้ทุกคน และต้องเป็นไปได้หากพวกเราทำงานร่วมมือกัน

          การฉีดวัคซีนที่ได้รับการเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นการกระทำแห่งความรัก และการมีส่วนช่วยสร้างหลักประกันว่าผู้คนส่วนใหญ่จะได้รับการฉีดวัคซีนก็เป็นการกระทำแห่งความรัก รักตนเอง รักครอบครัว  รักเพื่อน รักทุกคน ความรักนี้ยังเป็นมิติแห่งสังคมและการเมือง นี่เป็นเรื่องสากล ที่เปี่ยมด้วยพฤติกรรมเล็กๆ แห่งการแสดงความรักเมตตาเป็นการส่วนตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสังคมของของเราได้ (เทียบ Laodato si’, ข้อ 231, เทียบ Fratelli tutti, ข้อ 184)

          การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องปกติ ทว่ามีความสำคัญในการส่งเสริมความดีประโยชน์สุขส่วนรวมและในการเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างต่อผู้ที่อ่อนแอ เปราะบาง พ่ออธิษฐานภาวนาวิงวอนพระเจ้าได้โปรดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการมอบเมล็ดทรายเล็กๆ ของตนและท่าทีเล็กน้อยแห่งความรักของตน ซึ่งไม่สำคัญว่าจะเล็กน้อยเพียงใดเพราะความรักนั้นยิ่งใหญ่เสมอ ขอให้พวกเรามอบความรักเล็กน้อยนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า  ขอพระเจ้าโปรดอวยพรทุกคน และขอขอบคุณ

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บสาส์นวีดีโอพระสันตะปาปามาแบ่งปันและไตร่ตรอง)

Cr. Bulletin of the Holy See Press Office, 18 August 2021