วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

คณะกรรมการดำเนินงานสภาพระสังฆราช

  
  

สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (PMS)


คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 1 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1104 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70

คณะที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย (ประธานฯ)
คุณพ่อเคลาดิโอ เบตุซอ (เลขาธิการ)

บ้านซาเลเซียน 91 ม.6 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-2429-0220, 0-2812-5834 ถึง 5 โทรสาร 0-2429-0021

2. คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักร
พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี (ประธานฯ)
คุณพ่ออันตน ประจักษ์ บุญเผ่า (เลขาธิการ)

สำนักมิสซังกรุงเทพฯ 51 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2233-8712 โทรสาร 0-2237-1033

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจและกฎหมายบ้านเมือง
คุณพ่อยอแซฟ-ยากอบ สุเทพ วนพงศ์ทิพากร (เลขาธิการ)

คณะกรรมการฯ สังกัดคณะกรรมาธิการฝ่ายฯ

กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ (ประธานฝ่ายฯ)
คุณพ่อมีคาแอลพิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R (ผู้ช่วยเลขาฯ ฝ่ายฯ)

1.คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (ประธาน)
คุณพ่ออันโตนีโอ วาลแซ็กกี (เลขาธิการฯ)

– แผนกพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ คุณพ่ออันโตนีโอ วาลแซ็กกี (ผู้อำนวยการ)
– แผนกศิลปะและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
คุณพ่ออันโตนีโอ วาลแซ็กกี (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 4 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1407, 1413 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: cli@cbct.net, thailiturgy@gmail.com
website: liturgy.cbct.or.th
– แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์
คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 4 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1407, 1413 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: thaisacredmusic@gmail.com
website: sacredmusic.cbct.or.th

2. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ (ประธานฯ)
คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส (เลขาธิการฯ)

อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น3 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1303, 1310 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: thaicatechesis@gmail.com
Website: www.thaicatechesis.com
– แผนกพระคัมภีร์
คุณพ่อเอากุสติน ทัศนุ หัตถการกุล (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 3 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1315 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: thaicatholicbible@yahoo.com
Website: www.thaicatholicbible.com
– แผนกคริสตศาสนธรรม
คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 3 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1303, 1310 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: thaicatechesis@gmail.com
Website: www.thaicatechesis.com

3. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช, พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (ประธานฯ)
คุณพ่อแอนโทนี วรยุทธ กิจบำรุง (เลขาธิการฯ)

อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 4 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1410
E-mail: thaipriest@cbct.net
– แผนกพระสงฆ์
คุณพ่อแอนโทนี วรยุทธ กิจบำรุง (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 4 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1410
E-mail: thaipriest@cbct.net
– แผนกผู้ถวายตัว
คุณพ่อเปโตร จิตตพล ปลั่งกลาง
บ้านนักบุญยอห์น นอยมันน์ เลขที่ 6 รามคำแหง 184 มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2791-8900 ต่อ 316 โทรสาร 0-2518-0977
– แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก
คุณพ่อเปโตร เจริญ ว่องประชานุกูล (อธิการสามเณรลาลัยแสงธรรม)
20 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-2429-0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819
– แผนกคุ้มครองเด็กและผู้เยาว์
คุณพ่ออันตนประจักษ์ บุญเผ่า (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 4 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1410
E-mail: thaipriest@cbct.net

4. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี (ประธานฯ)
คุณพ่อยอแซฟ ภูวนารถ แน่นหนา (เลขาธิการฯ)

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1304
– แผนกฆราวาส
ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 3 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1301, 1308 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: cla@cbct.net
– แผนกครอบครัว
คุณพ่อยอแซฟ ภูวนารถ แน่นหนา (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 3 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1306, 1311
– แผนกเยาวชน
คุณพ่อยอแซฟ ประธาน ตันเจริญ (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 5 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1504, 1505 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: cyctforever@hotmail.com, cyctforever@gmail.com, youth@cbct.net
Website: https://thaicatholicyouth.com
– แผนกอภิบาลคนหูหนวก
คุณพ่อเปโตร ภูรวัติ ศีราอริย (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 5 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: deafcbct@hotmail.com


กรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (ประธานฝ่ายฯ)
เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย (ผู้ช่วยเลขาฯ ฝ่ายฯ)

1. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต
คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี (เลขาธิการฯ)

อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 5 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1508, 0 โทรสาร 0-2681-3900
1.1 สำนักงานยุวธรรมทูต
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 5 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1508, 1509, 0

2. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (ประธานฯ)
คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร (เลขาธิการฯ)

อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 4 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1402, 1403 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: cidu.vrt@gmail.com

3. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา
พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี (ประธานฯ)
คุณพ่อเปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม (เลขาธิการฯ)

สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)
122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3850-2 โทรสาร 0-2681-3854
E-mail: catholic_edct@hotmail.com
– สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)
คุณพ่อเปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม (นายกสมาคมฯ)
122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3850-2 โทรสาร 0-2681-3854
E-mail: catholic_edct@hotmail.com
– สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
คุณพ่อคามิลโล ชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร (นายกสมาคมฯ)
122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3853 โทรสาร 0-2681-3852
– สมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดร. สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ (นายกสมาคมฯ)
122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3853 โทรสาร 0-2681-3852
E-mail: catholic_edct@hotmail.com

4. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อมรดกวัฒนธรรม
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (ประธานฯ)
คุณพ่อเปโตร ธีรพล กอบวิทยากุล (เลขาธิการฯ)

อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1310
E-mail: cch@cbct.net

กรรมาธิการฝ่ายสังคม Caritas Thailand
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา (ประธานฝ่ายฯ)
คุณพ่อร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ (ผู้ช่วยเลขาฯ ฝ่ายฯ)

1. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม (ประธานฯ)
คุณพ่อร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ (เลขาธิการฯ)

อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 5 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1501, 1502, 1710, 1713
– แผนกพัฒนาสังคม
คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ชาวแพรกน้อย ผู้อำนวยการ
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 5 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1501, 1502, 1710, 1713
E-mail: cctd@ksc5.th.com
– แผนกความยุติธรรมและสันติ
ลูเซีย อัจฉรา สมแสงสรวง (ผู้อำนวยการ)
114 (2492) ถนนประชาสงเคราะห์ ซอยประชาสงเคราะห์ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-4625, 0-2275-7783 โทรสาร 0-2692-4150
E-mail: ccjpthai@gmail.com
Website: www.jpthai.org
– แผนกสุขภาพอนามัย
คุณพ่อร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 3 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1309 โทรสาร 0-2681-5857
E-mail: chc@cbct.net
Website: www.healthpastoral.com
1. ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
แพทย์หญิง มาลินี บุณยรัตพันธ์ (ประธาน)
2. คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
คุณพ่อยากอบ วิโรจน์ นันทจินดา (ประธาน)
3. องค์กรส่งเสริมชีวิตประเทศไทย
E-mail: prolifethailand@hotmail.com
4. คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ
81/2 ถ.หลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. 0-2360-7848 ต่อ 118 โทรสาร 0-2360-7847
E-mail: ccathailand@hotmail.com
– แผนกกลุ่มชาติพันธุ์
คุณพ่อเอากุสติน ประสิทธิ์ รุจิรัตน์ (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 7 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1702, 1712
โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: ceg@cbct.net
– แผนกสตรี
ทันตแพทย์หญิงมารีอา จันทนา อึ้งชูศักดิ์
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 7 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1705, 1704 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: ccw@cbct.net, ccw_women@caritasthailand.net

2. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย (ประธานฯ)
คุณพ่อร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ (เลขาธิการ)

– แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง
คุณพ่อจอห์น แพททริค เมอร์เร่ย์ (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 5 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1703 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
E-mail: cmp@cbct.net, admin@nccm.caritasthailand.net
– แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้เดินทะเล
คุณพ่อร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 7 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1710, 1713 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70
– แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
คุณพ่อยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 6 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1601, 1617 โทรสาร 0-2681-3300
E-mail: coerrbangkok@coerr.org
Website: www.coerr.org

กรรมาธิการฝ่ายสื่อสารสังคม
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (ประธานฝ่ายฯ)
คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช (ผู้ช่วยเลขาฯ ฝ่ายฯ)

1. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชน
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม (ประธานฯ)
คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช (เลขาธิการฯ)

– แผนกการพิมพ์
คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 8 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401
– แผนกวิทยุและโทรทัศน์
คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 9-10 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401
– แผนกการแปลและบัญญัติศัพท์
คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช (ผู้อำนวยการ)
อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 9 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1901 โทรสาร 0-2681-5401

2. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย (ประธานฯ)
คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช (เลขาธิการฯ)

อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 8 ซ.นนทรี (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401