วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สถานภาพ

สถาปนาเป็นสังมมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508)
พื้นที่ 44,326 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย 3 จังหวัด
คือ
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
จำนวนประชากร 5,339,315 คน
จำนวนคาทอลิก 7,009 คน
พระสังฆราช 1 องค์
พระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชลีมา 22 องค์
พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี 4 องค์
พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์
พระสงฆ์ฝรั่งเศส (MEP) 1 องค์
พระสงฆ์ฟิลิปปนสั่ (MSP) 1 องค์
พระสงฆ์คามิลเลียน 2 องค์
ภราดาเซนต์คาเบรียล 3 คน
ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ 6 คน
ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 4 คน
เซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 10 คน
ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู 3 คน
คณะฆราวาสโอเบลตมิลชันนารีแห่งมารีย์นิรมล 2 คน
สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย 2 คน
คณะนักพรตหญิงมหาไถ่แห่งประเทศไทย 6 คน

ที่มา : ปฏิทินคาทอลิก 2024 สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

พระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑล

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประมุขสังมมณฑลนครราชสีมา

1956 เกิด 24 กุมภาพันธ์ 1956 ที่บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
เป็นบุตรของนายมานิต สิริสุทธิ์ และนางสวัสดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวน 9 คน
เข้าบ้านเณรเล็ก แม่พระนิรมล ราชบุรี บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
1984 11 พฤษภาคม 1984 รับศีลบวชเป็นสงฆ์ จากสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่สอง
2006 30 พฤศจิกายน 2006 ได้รับแต่งตั้ง จากสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา สืบตำแหน่งต่อจากพระสังฆราช ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์
Principal Consecrator : พระสังฆราช ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์
Principal Co-Consecrators : พระอัครสังฆราช Archbishop Salvatore Pennacchio และพระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร

อาสนวิหาร

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
386 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-566-7 ถึง 8 (ต่อ 123), 0-4424-2312, 0-4426-2281
โทรสาร 0-4425-5667 ถึง 9
เจ้าอาวาส : คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : คุณพ่อมนัสชัย ประทุมปี, คุณพ่อวิชญะ ประทุมมา

ศูนย์คาทอลิก

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา
387 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4427-4535, 0-4425-6268
โทรสาร 0-4424-1840
E-mail: diokorat@hotmail.com
Website : www.diokorat.in.th