วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566
  

ธรรมล้ำลึกน่ายินดี (วันจันทร์ และวันเสาร์)

ข้อรำพึงที่ 1 ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์

1. พระนางมารีอากำลังคุกเข่าภาวนาอย่างลึกซึ้งในห้องที่บ้านนาซาเร็ท

2. ทันใด ณ ห้องนั้นก็เจิดจ้าไปด้วยรังสีแห่งสวรรค์

3. พระนางมารีอา มิได้หวั่นใจอะไรเงยหน้าขึ้นก็แลเห็นทูตสวรรค์คาเบรียลยืนอยู่ข้างพระนาง

4. ทูตสวรรค์มองดูพระนาง ด้วยความอ่อนหวานแล้วกล่าวว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน”

5. ทูตสวรรค์ขอให้พระนางเป็นมารดาของพระเจ้าตามที่ได้รับพระบัญชามา ท่านยืนรอรับคำตอบของพระนางด้วยความกระวนกระวาย

6. พระมารดาถามทูตสวรรค์ เพียงคำเดียวว่า “จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี”

7. ทูตสวรรค์อธิบายว่า จะเป็นทั้งพรหมจารีและพระมารดา

8. พระมารดามิได้สงสัยอะไรอีก น้อมรับด้วยความยินดีกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

9. ขอเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”

10. แล้วทูตสวรรค์ก็จากไปและพระวจนาตถ์ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ ประทับอยู่ในครรภ์ของพระมารดา

ข้อรำพึงที่ 2 พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธ

1. พระมารดารับทราบจากทูตสวรรค์คาเบรียลว่านางเอลิซาเบธซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระนางได้ตั้งครรภ์มาหกเดือนแล้ว

2. พระนางมารีอาจึงออกเดินทาง จากแคว้นกาลิลีไปสู่แคว้นยูเดีย ไปยังเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่บ้านของนางเอลิซาเบธ ด้วยความปรารถนาที่จะช่วยเหลือรับใช้ ทั้งๆ ที่ทางไกลและแสนลำบาก

3. เมื่อมาถึงประตูบ้าน พระมารดาก็กล่าวทักทาย

4. องค์พระวจนาตถ์ในครรภ์ของพระนาง ได้ทำให้ยวงบุตรในครรภ์ของนางเอลิซาเบธโลดเต้นด้วย

ความยินดี

5. นางเอลิซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องสดุดีว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย”

6. พระมารดาเต็มเปี่ยมด้วยความยินดีในพระผู้เป็นเจ้าพระนางจึงร้องบทสดุดี “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”

7. พระมารดามารีอาอยู่กับนางเอลิซาเบธ 3 เดือนเพื่อช่วยเหลือนางเอลิเบธที่กำลังตั้งครรภ์แก่

8. พระนางมารีอาทำงาน ล้างถ้วยชาม ปะเสื้อผ้า กวาดบ้าน ขัดพื้น ปรุงอาหาร

9. พระนางมารีาทำงาน และภาวนาพร้อมกับนางเอลิซาเบธผู้ชรา

10. เมื่อหมดภาระ พระนางมารีอาก็เดินทางกลับบ้านที่นาซาเร็ธ

ข้อรำพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าประสูติ ณ เมืองเบธเลเฮม

1. นักบุญยอแซฟและพระมารดามารีอาต้องเดินทางไปที่เบทเลเฮมเพื่อลงทะเบียนสำมะโนครัวตามพระราชโองการของพระเจ้าซีซาร์ เอากุสโต จักรพรรดิ์แห่งโรม

2. เมื่อมาถึงก็หาที่พักไม่ได้ สมตามพระวาจา “พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์ แต่ประชากรของพระองค์ ไม่ยอมรับพระองค์”

3. สุดท้ายหาที่พักได้ ที่เนินเขาเป็นถ้ำที่อาศัยของสัตว์เลี้ยง

4. ณ ถ้ำเลี้ยงสัตว์ในคืนนี้ราตรีดาษดาไปด้วยดาวแจ่มจรัส พระนางมารีอา ก็ให้กำเนิดแก่องค์พระบุตร

5. พระมารดามารีอา ห่อพัน พระกุมารด้วยผ้าอ้อม

6. พระมารดามารีอาทรงวางพระองค์อย่างทนุถนอมในรางหญ้า

7. พระมารดามารีอาและนักบุญยอแซฟก้มลงกราบนมัสการพระกุมาร

8. ใกล้ๆ นั้นมีบรรดาคนเลี้ยงแกะเฝ้าแกะอยู่ ได้ยินทูตสวรรค์ขับร้องด้วยความยินดี

9. พวกเขาจึงละฝูงสัตว์ มากราบพระชุมพาน้อย พวกเขาคุกเข่าลงกราบนมัสการด้วยความเชื่อ

10. ในเวลานั้นทั้งเบทเลเฮม และทั่วโลกยังหลับอยู่ หาทราบไม่ว่าองค์พระมหาไถ่ได้เสด็จลงมาประทับท่ามกลางเขาแล้ว

ข้อรำพึงที่ 4 พระนางมารีย์ถวายพระกุมารในพระวิหาร

1. ตามธรรมบัญญัติของโมเสส พระนางมารีจะต้องไปทำพิธีชำระมลทิน พระนางและนักบุญยอแซฟยอแซฟนำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้า

2. ณ พระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม นักบุญยอแซฟได้ซื้อนกพิลาปเป็นของถวาย เพราะเป็นคนจน

3. พระมารดามารีอา ได้นำของถวายให้พระสงฆ์ผู้มีหน้าที่ถวายเครื่องบูชาในพระวิหาร

4. พระมารดามารีอาผู้ปฏิสนธินิรมลอยู่แล้ว ก็ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ตามประเพณี

5. ขณะที่ยอแซฟพร้อมกับพระนางมารีอา นำพระกุมารเข้ามาปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติกำหนด พระจิตเจ้าทรงนำสิเมโอนผู้ชรา เข้าไปในพระวิหาร

6. ท่านได้รับพระกุมารอุ้มไว้ ด้วยความเคารพ ยินดีและมีความสุขใจยิ่งนัก

7. ท่านจึงกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้พระองค์ไปเป็นสุข ตามพระดำรัสของพระองค์ เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพัน”

8. ท่านมองมาที่พระมารดา และทำนายว่า “ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน”

9. ประกาศกหญิงอันนาเข้ามาในเวลานั้นพอดี ท่านประกาศก “ขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าว

ถึงพระกุมาร ให้ทุกคนที่กำลังรอคอยการไถ่กู้กรุงเยรูซาเล็มฟัง”

10.เมื่อนักบุญยอแซฟ พร้อมกับพระนางมารีอาปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสเรียบร้อยแล้ว

ก็กลับไปที่นาซาเร็ท

ข้อรำพึงที่ 5 พระมารดาทรงตามหา และพบพระกุมารในพระวิหาร

1 . พระมารดามารีอา นักบุญยอแซฟ และพระเยซูเจ้า (ซึ่งมีพระชนม์ 12 พรรษา) เดินทางมาเพื่อฉลองปาสกาที่กรุงเยรูซาเล็ม

2. เมื่อการฉลองปาสกาสิ้นสุดลง พระมารดามารีอาและนักบุญยอแซฟก็เดินทางกลับ แต่พระเยซูเจ้ายังทรงประทับอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม

3. พระมารดามารีอาเดินทางมาได้ 1 วัน ก็รู้สึกตกใจ เมื่อทราบว่าพระเยซูเจ้าหายไป

4. พระมารดามารีอา และนักบุญยอแซฟโศกเศร้า กระวนกระวาย ตามหาพระองค์ทั่วไป

5. ตามหาสามวันก็ไม่พบพระเยซู หัวใจของพระนางจะเป็นเช่นไร

6. ในที่สุด ก็มาพบพระองค์ในพระวิหารประทับอยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขาเหล่านั้น ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในพระปรีชาญาณ

7. พระมารดาเห็นพระองค์ก็รู้สึกประหลาดใจมาก ทั้ง ๆ ที่ยังมิคลายทุกข์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความยินดีที่ได้พบพระองค์

8. “ลูกเอ๋ยทำไมทำกับเราเช่นนี้ ดูชิพ่อและแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก”

9. ทั้งสองมิได้เข้าใจคำตอบของพระองค์ ที่ต้องทำธุระของพระบิดา

10.พระเยซูเจ้าจึงเสด็จกลับไปพร้อมกับพระมารดามารีอา และนักบุญยอแซฟที่นาซาเร็ท เจริญเติบโตขึ้นทั้งในพระปรีชา และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ทรงดำรงชีพอย่างเร้นลับอีก 18 ปี ด้วยความนบนอบต่อท่านทั้งสอง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
%d bloggers like this: