วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ตราสัญลักษณ์พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ตราสัญลักษณ์พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ความหมายของตราประจำตำแหน่ง

พระคาร์ดินัล ฟรังชิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

คติพจน์ “Verbum Crucis Dei Virtus Est”

“คำสอนเรื่องกางเขน เป็นอานุภาพของพระเจ้า” (1 คร 1:18) มาจากคำสอนของนักบุญเปาโลเตือนคริสตชนเมืองโครินธ์ให้เป็นหนึ่งเดียว เพราะสำหรับคริสตชน กางเขน คือ กุญแจสู่ความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นวิธีถ่ายทอดวัฒนธรรมแห่งความรักสู่สังคม เมื่อความทุกข์ในชีวิตที่เราน้อมรับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความรักต่อพระเจ้าในพี่น้องเพื่อนมนุษย์ จะทำให้ชีวิตเรากลับกลายเป็นความรักชนิดที่โลกแสวงหาเหลือเกิน แต่ไม่เคยพบ และทำให้ทุกคนสัมผัสความรักของพระองค์จากชีวิตของเราเชื่อในพระเจ้าองค์ความรัก

หมวกปีกกว้างสีแดง และ พู่ 5 ชั้น สีแดง หมายถึง สมณศักดิ์พระคาร์ดินัล

กางเขนแห่สองชั้น และ ปัลลีอุม หมายถึง ตำแหน่งพระอัครสังฆราชประจำอัครสังฆมณฑล

กางเขนรูปดาว หมายถึง พระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนและถูกทอดทิ้ง องค์ความรักของพระเจ้า

ดวงอาทิตย์ หมายถึง พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์ชีพผู้ประทับท่ามกลางเรา

พื้นสีฟ้า หมายถึง พระแม่มารีย์ สิ่งสร้าง ผู้เป็นฉากหลังรองรับองค์พระวจนาตถ์ ผู้ตรัสพระวาจาบนความว่างเปล่าของพระนาง

รัศมี หมายถึง อานุภาพแห่งความรักของพระเจ้า

ดาวใหญ่หกดวง หมายถึงสังฆมณฑลต่างๆ ในแขวงการปกครองของสังฆมณฑลนครแห่งกรุงเทพฯ

ได้แก่ 

1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2. สังฆมณฑลราชบุรี

3. สังฆมณฑลจันทบุรี

4. สังฆมณฑลเชียงใหม่

5. สังฆมณฑลนครสวรรค์

6. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวเล็กสิบเอ็ดดวง หมายถึง สิบเอ็ดจังหวัดในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร

2. ฉะเชิงเทรา (บางส่วน)

3. นครนายก (เฉพาะอำเภอบ้านนา)

4. นครปฐม

5. นนทบุรี

6. ปทุมธานี

7. สุพรรณบุรี

8. สมุทรปราการ

9. สมุทรสาคร

10. พระนครศรีอยุธยา

11. อ่างทอง