วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (Angelus) วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2021 จากห้องสมุดวาติกัน

อรุณสวัสดิ์ ลูก ๆ และพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย

        พระวรสารวันนี้ (เทียบ มก. 1: 21-28) เล่าเรื่องพิเศษเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูคริสต์ในวันซาบาโต ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนพักผ่อนและอธิษฐานภาวนา ผู้คนจะไปยังศาลาธรรม และในวิหารแห่งเมืองกาฟาร์นาอุม พระเยซูคริสต์ทรงอ่านพระคัมภีร์พร้อมกับอธิบายให้กับประชาชนฟัง ผู้คนในศาลาธรรมต่างก็พากันชื่นชอบในวิธีการเทศน์สอนของพระองค์ พวกเขาต่างพากันประหลาดใจมากเพราะว่าพระองค์เทศน์สอนอย่างผู้ทรงอำนาจซึ่งแตกต่างจากบรรดาคัมภีราจารย์ (ข้อ 22) ยิ่งไปกว่านั้นพระเยซูคริสต์ทรงเผยพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วย พระองค์ทรงรู้จักเจ้าซาตานหรือจิตชั่วร้าย และทรงขับไล่มันออกไปจากชายที่มันสิงตนอยู่ (ข้อ 23-26)

        พวกเราสามารถพบองค์ประกอบสองอย่างที่สำคัญในพันธกิจของพระเยซูคริสต์ ณ จุดนี้ คือ การเทศนาและการรักษา ปัจจัยทั้งสองประการนี้เป็นจุดเด่นในพระวรสารโดยผู้นิพนธ์มาร์โก ทว่าการเทศนามีการกล่าวเน้นมากที่สุด การขับไล่ซาตานเป็นเพียงการยืนยันถึง “อำนาจ” อันทรงพลังแห่งการเทศน์สอนของพระองค์ พระองค์ทรงเทศนาด้วยอำนาจของพระองค์เองประดุจผู้ซึ่งมีธรรมะที่มาจากตนเอง และไม่เหมือนบรรดานักคัมภีราจารย์ที่เทศน์แต่ประเพณีเท่านั้น พวกเขาได้แต่ตอกย้ำธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายรูปแบบเก่า มีแต่เพียงย้ำแล้วย้ำอีกตามตัวบทลายลักษณ์อักษรเหมือนกับที่นักร้องมีน่า (Mina) ที่พึมพำซ้ำไปซ้ำมา [“Parole, parole, parole”]  นี่คือสิ่งที่พวกเขากระทำ มีแต่คำพูด ตรงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์  การสอนของพระองค์เปี่ยมด้วยอำนาจเช่นเดียวกันกับของพระเจ้าที่ตรัสเอง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้มีอำนาจ  คำสอนของพระองค์ทะลุเข้าถึงดวงใจ เพราะด้วยคำสั่งเพียงคำเดียวเท่านั้น พระองค์ก็ทำให้คนที่ถูกปิศาจสิงเป็นอิสระ และทรงเยียวยารักษาเขา เพราะเหตุใดหรือ? เพราะพระวาจาของพระองค์จะเป็นไปตามที่พระองค์ตรัส แล้วเหตุใดพ่อจึงกล่าวเช่นนี้ว่าพระองค์จะทรงเป็นประกาศกองค์สุดท้าย? ขอให้ท่านจำคำพูดของโมเสสไว้ โมเสสกล่าวว่า “หลังจากข้าพเจ้า อีกนานจะมีประกาศกดุจข้าพเจ้าปรากฏมาที่จะสอนพวกท่าน” คำสอนของพระเยซูคริสต์มีอำนาจเช่นเดียวกันกับของพระเจ้าที่ตรัสโดยตรง อันที่จริงด้วยพระบัญชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ทรงทำให้ชายที่ถูกซาตานเข้าสิงเป็นอิสระ นี่คือเหตุผลที่พระองค์ตรัส มิใช่ด้วยอำนาจของมนุษย์แต่ด้วยอำนาจของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงมีอำนาจเป็นประกาศกองค์สุดท้าย นั่นคือเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาช่วยให้พวกเราให้รอด ผู้ทรงเยียวยารักษาพวกเราทุกคน

        มิติที่สองซึ่งได้แก่การเยียวยารักษาเผยให้พวกเราเห็นว่าการเทศนาของพระเยซูคริสต์มีเป้าหมายที่จะสร้างความปราชัยให้กับเหล่าซาตานที่ปรากฎอยู่ท่ามกลางมนุษย์และโลก พระวาจาของพระองค์บ่งชี้ตรงไปยังอาณาจักรของซาตาน ที่ทำให้เจ้ามารร้ายตกอยู่ในอันตรายและต้องถอยออกไป บังคับให้พวกมันต้องจากโลกไป ด้วยพระบัญชาของพระเจ้าที่ทำให้ชายที่ถูกผีสิงได้รับอิสระภาพแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่  นอกจากนี้แล้วการเทศนาของพระเยซูคริสต์ยังมีตรรกะที่ตรงกันข้ามกับตรรกะของชาวโลกและของพวกซาตาน พระวาจาของพระองค์แสดงให้เห็นระเบียบที่ผิดเพี้ยนต่างๆ มากมาย ความจริงเจ้าปิศาจที่สิงอยู่ในชายผู้นั้นร้องตะโกนใส่พระเยซูคริสต์ว่า “เยซูแห่งนาซาเร็ธ ท่านมายุ่งเกี่ยวอะไรกับเรา?” ท่านมาทำลายเราหรือ?” (ข้อ 24) คำพูดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงตรรกะที่อยู่ตรงกันข้ามระหว่างสองฝ่าย ซึ่งเป็นตรรกะที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ไม่มีอะไรที่เหมือนกันสักอย่างระหว่างสองฝ่าย อยู่ตรงกันข้าม พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้มีอำนาจและดึงดูดใจผู้คนด้วยอำนาจ และเป็นประกาศกที่เยียวยารักษา ขอให้พวกเราฟังพระวาจาของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงอำนาจเสมอไป ขอให้พวกเราจงอย่าได้ลืม!

        จงพกพระวรสารเล่มเล็กๆ ไว้ในกระเป๋าหรือในถุงในย่าม เพื่อที่จะอ่านในเวลากลางวัน เพื่อที่จะฟังพระวาจาอันทรงอำนาจของพระเยซูคริสต์ พวกเราทุกคนต่างก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น พวกเราทุกคนมีบาป พวกเรามีจิตใจที่ไม่สงบ ขอให้พวกเราวิงวอนพระเยซูคริสต์ “ข้าแต่พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นประกาศก เป็นพระบุตรของพระเจ้า พวกเราได้รับสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมาเพื่อเยียวยารักษาพวกเรา โปรดเยียวยารักษาข้าพเจ้าด้วยเถิด!” โปรดวอนพระเยซูคริสต์ให้เยียวยาพวกเราให้หลุดพ้นจากบาปและจากความชั่วร้ายทั้งปวงของพวกเรา

        พระแม่มารีย์พรหมจารีเก็บพระวาจาและการกระทำต่าง ๆ ของพระเยซูคริสต์ไว้ในดวงพระทัยเสมอ และติดตามพระองค์ไปด้วยความพร้อมและบังเกิดผลดีเสมอ ขอพระแม่โปรดช่วยให้พวกเราฟังพระองค์และติดตามพระองค์ไป เพื่อว่าพวกเราจะได้มีประสบการณ์กับเครื่องหมายแห่งความรอดของพระองค์ในชีวิตของพวกเราด้วยเทอญ

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวพระสันตะปาปาทรงมีพระกระแสดำรัสดังนี้

ลูก ๆ และพี่น้องชายหญิงที่รัก

        วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พวกเราจะฉลองวันถวายพระกุมารในพระวิหาร เมื่อผู้อาวุโส ซีเมออน และนางฮันนา ซึ่งชรามากแล้วทั้งสองคนได้รับแรงดลใจจากพระจิตให้ทราบว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ พระจิตยังคงผลักดันความคิด และวาจาแห่งปรีชาญาณในทุกวันนี้แก่ผู้สูงอายุ เสียงของพวกเขามีคุณค่าเพราะนั่นคือเสียงแห่งการสรรเสริญพระเจ้า และปกป้องธรรมเนียมอันเป็นรากเหง้าแห่งประชากร ต้องเตือนใจพวกเราว่าผู้สูงอายุเป็นของขวัญอันประเสริฐ และปู่ย่าตายายเป็นจุดเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชนรุ่นต่างๆ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์แห่งชีวิต และความเชื่อไปยังชนรุ่นหลัง บ่อยครั้งผู้สูงอายุจะถูกหลงลืมและพวกเราก็มักจะลืมความมั่งคั่งแห่งการธำรงไว้ ซึ่งรากเหง้าและการถ่ายทอดความเชื่อนี้ไป ด้วยเหตุนี้พ่อจึงตัดสินใจตั้งวันระลึกถึงปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุสากลขึ้น ซึ่งจะมีการรำลึกถึงในพระศาสนจักรทุกแห่งทั่วโลกทุกปีในวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนกรกฎาคมใกล้กับวันฉลองนักบุญโยอากิมและนักบุญอันนา ซึ่งเป็น “ตาและยาย” ของพระเยซูคริสต์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ปู่ย่าตายายจะต้องพบกับลูกหลานและลูกหลานต้องพบกับปู่ย่าตายาย เพราะอย่างที่ประกาศกโยแอลกล่าวไว้ว่า ต่อหน้าลูกหลานปู่ย่าตายายจะมีความฝัน มีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ และเยาวชนจะเมื่อได้รับพลังจากปู่ย่าตายายก็จะก้าวไปข้างหน้าและกล่าวคำพยากรณ์  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ จึงเป็นฉลองแห่งการพบปะกันระหว่างลูกหลานกับปู่ย่าตาทวด

        วันนี้พวกเราระลึกถึงวันโรคเรื้อนสากลที่เริ่มเมื่อกว่า 60 ปีมาแล้วโดยราอูล ฟอลเลอโร (Raoul Follereau) และดำเนินการต่อโดยสมาคมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานด้านมนุษยธรรมของเขา พ่อขอแสดงความใกล้ชิดกับผู้ที่ต้องรับทุกข์เพราะโรคนี้ พ่อขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาธรรมทูต คนที่ดูแลผู้ป่วยและอาสาสมัครที่รับใช้พวกเขา โรคระบาดได้ยืนยันว่ามีความสำคัญเพียงใด ที่ต้องปกป้องสิทธิในการดูแลรักษาสุขภาพต่อประชาชนที่มีความอ่อนแอ พ่อหวังว่าผู้นำรัฐต่างๆ จะร่วมมือร่วมใจกันในความพยายามที่จะเยียวยารักษาผู้ที่ป่วยจากโรคฮันเซน และสร้างหลักประกันให้พวกเขามีสิทธิเท่าเทียมกันในสังคม

        พ่อขอต้อนรับเยาวชนชายหญิงด้วยความรักจากสังฆมณฑลแห่งกรุงโรม ซึ่งบางคนก็อยู่ที่นี่โดยรวมตัวกันอย่างปลอดภัยตามวัดของตน หรือติดต่อกับพวกเราทางสื่อออนไลน์ ในโอกาสฉลองคาราวานแห่งสันติภาพ (Caravan of Peace) แม้จะมีภาวะฉุกเฉินเรื่องสุขภาพ ซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันโดยอาศัยความช่วยเหลือของพ่อแม่นักการศึกษาและศาสนบริกร พวกเขาได้จัดให้มีความคิดริเริ่มนี้ขึ้น พวกเขามีความคิดริเริ่มที่ดี พ่อขอชมเชยทุกคน ขอให้พยายามในการทำความดีต่อไป ขอบคุณทุกคน ต่อไปนี้ให้พวกเรามาฟังพร้อมกัน เกี่ยวกับสาส์นของบรรดาเยาวชนพวกเขา

 [อ่านสาส์น]

        โดยปกติเยาวชนเหล่านี้จะนำลูกโป่งมาแล้วปล่อยลอยขึ้นจากหน้าต่างแห่งนี้ แต่วันนี้พวกเราถูกจำกัดตัวเองเพราะโรคระบาด ดังนั้นเหตุการณ์จะเป็นไปไม่ได้ที่จะกระทำเหมือนเดิม แต่ปีหน้าพวกเธอคงจtทำเหมือนเดิมอย่างแน่นอน

        พ่อขอต้อนรับทุกคนที่เชื่อมสัมพันธ์กับพวกเราโดยอาศัยสื่อต่างๆ ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันอาทิตย์ กรุณาอย่าลืมสวดภาวนาสำหรับพ่อด้วย ขอให้รับประทานอาหารกลางวันด้วยความสุข แล้วค่อยพบกันใหม่

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บคำปราศรัย “Angelus” ของพระสันตะปาปามาแบ่งปันและไตร่ตรอง)