วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

พระสันตะปาปาฟรานซิสประทานพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์แก่ปู่ยาตายายและผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุสากลครั้งที่ 1

ในวันผู้สูงอายุสากล ครั้งแรก ปี 2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประทานพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์แก่บรรดาปูย่าตายายและผู้สูงอายุ รวมถึงสัตบุรุษทุกคนที่มีส่วนร่วม “ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจจากเจตนาที่แท้จริงแห่งการเป็นทุกข์ในการใช้โทษบาปและการทำบุญให้ทาน”

        ในแถลงการณ์เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา  “ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตในการอภัยโทษบาป” (Apostolic Penitentiary) อธิบายว่า “เพื่อที่จะเพิ่มความศรัทธาให้กับประชาสัตบุรุษ และเพื่อความรอดของดวงวิญญาณ” ปู่ยาตายาย ผู้สูงอายุ และประชาสัตบุรุษจะสามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้ในวันรำลึกถึงผู้สูงอายุสากลครั้งแรก ซึ่งได้กำหนดการเฉลิมฉลอง ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 จากการแถลงการณ์กล่าวว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมอบโอกาสนี้หลังจากที่ได้ทรงรับคำขอร้องที่นำเสนอโดยพระคาร์ดินัลเควิน ฟาร์เรล (Kevin Farrell) สมณมนตรีแห่งสมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต ในโอกาสที่พระสันตะปาปาทรงมีพระสมณดำริสถาปนาวันรำลึกถึงผู้สูงอายุสากล ที่จะปฏิบัติกันในวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนกรกฎาคม ทุกปี

ในระหว่างการเฉลิมฉลองวันผู้สูงอายุสากล

        พระสันตะปาปาจะประทานพระคุณการุณย์บริบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขปกติ กล่าวคือผู้รับมีเจตนาในการขอรับ การรับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และสวดภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปาในระหว่างพิธีกรรม ซึ่งพระสันตะปาปาจะทรงเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน หรือในพิธีกรรมต่างๆ ที่จะมีการกระทำกันทั่วโลก

การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เผชิญความทุกข์เดือดร้อน

        จากคำแถลงการณ์ “ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตในการอภัยโทษบาป” (Apostolic Penitentiary) นี้ยังมอบพระคุณบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้กับสัตบุรุษที่อุทิศเวลาอย่างพอสมควรในการเยี่ยมเยียนบรรดาพี่น้องผู้สูงอายุที่กำลังเผชิญความทุกข์เดือดร้อน หรือกำลังประสบความยากลำบาก (เช่นผู้ป่วย ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ หรืออื่นๆ)”

โดยอาศัยเครื่องมือสื่อสารสังคม

        แถลงการณ์ที่ลงนามโดยสมณมนตรีฯ พระคาร์ดินัลเมาโร ปีอาเชนซ่า (Maoro Piacenza, Major penitentiary) และอาร์ชบิชอปคริสตอฟ นีเกียล (Kryztof nykiel), ผู้ปฏิบัติการ (Regent) กล่าวเพิ่มเติมว่า พระการุณย์ครบบริบูรณ์ยังสามารถมอบให้กับผู้ที่ไม่สามารถออกจากบ้านหรืออิอกจากที่พำนักอาศัยด้วยเหตุผลสำคัญต่าง ๆ และ “ขอให้ร่วมจิตใจในพิธีกรรมด้วยการถวายคำภาวนา ความเจ็บป่วยแด่พระเจ้า โดยผ่านทางการถ่ายทอดโทรทัศน์และวิทยุ หรือโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบใหม่ๆ”

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บข่าวคราวนี้มาแบ่งปันและเตรียมรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์)

Cr. Vatican News staff writer