วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

บทภาวนาเพื่อมวลชนอุทิศแด่พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16

เพื่อพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 ขอพระเจ้าโปรดประทานการพักผ่อนตลอดนิรันดรแก่พระองค์ และรับพระองค์เข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์และสันติสุขนิรันดรในพระอาณาจักรสวรรค์  (ให้เราภาวนา)