วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

มอบสาส์นวันวิสาขบูชาและเสวนาความร่วมมือ

            วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Monsignor Indunil J.K. Kodithuwakku เลขาธิการสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ร่วมกับมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ รวมจำนวน 14 ท่าน เข้าพบ พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งท่านได้ติดภารกิจและมอบหมายให้พระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งเป็นผู้แทนในการต้อนรับคณะฯในครั้งนี้ โดยกิจกรรมเริ่มด้วย พระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวบูชาพระรัตนตรัย ชมวีดิทัศน์ประวัติมหาวิทยาลัย และกล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้อ่านสาส์นวันวิสาขบูชา จากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ในหัวข้อ รักษาบาดแผลให้แก่มนุษยชาติและโลกของเราด้วยความเห็นอกเห็นใจ(Karuna)และความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัว (Agape) โดยขอให้เราทุกคนเจริญชีวิตด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจมากกว่าเดิม และร่วมกันทำงานเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรม มีสันติภาพ และสามัคคีกันมากขึ้น ขอให้ท่าน“แผ่ความรักอันไร้ขอบเขตให้แก่ทั้งโลก–ทั้งด้านบน ด้านล่าง และทั่วไป–โดยปราศจากสิ่งกีดขวาง ปราศจากเจตนาร้าย ปราศจากความเป็นศัตรู” และขอให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้รับพรอย่างอุดมบริบูรณ์ และความยินดีจากการช่วยเหลือเยียวยาบาดแผลของสังคม และของโลก ซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคน หลังจากนั้น Monsignor Indunil J.K. Kodithuwakku เลขาธิการสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ได้มอบสาส์นให้กับพระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเริ่มการเสวนาถึงความร่วมมือในการจัดงานการประชุมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ 7 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2023

            การพบปะเสวนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง และมีนักศึกษาที่เป็นภิกษุณีจากเวียดนาม และเมียนมา เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 40 ท่าน ผู้เข้าร่วมจาก คาทอลิก จำนวน 14 ท่าน รวมผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ 64 ท่าน