วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567
  

กิจกรรม “รักษ์โลก=รักเรา” ณ โรงเรียนพระแม่มารี สาทร

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้นำทุกศาสนาและพี่น้องผู้มีน้ำใจดี “ร่วมกันดูแลรักษาโลก – บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”☘️🍀🌿

    วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ค.ศ.2024 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนพระแม่มารี สาทร สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “รักษ์โลก=รักเรา“ เพื่อประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการโอกาสปี”รวมพลังรัก(ษ์)โลก ค.ศ.2024-2025 โดยเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญเพื่อไม่ใช่เป็นเพียงคำแถลงการณ์อย่างเดียวแต่ยังนำลงสู่ภาคปฏิบัติร่วมกัน
    ดังความห่วงใยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ต่อวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านสิ่งแวดล้อมในโลก พระองค์ ทรงย้ำว่า”มนุษย์เป็นต้นเหตุของวิกฤติดังกล่าว ทรงเรียกร้องอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะเกิดหายนะภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถแก้ไขเอากลับคืนมาได้ และขอให้มีการเสวนาครั้งใหม่ เพื่อร่วมกั้นดูแลโลกอย่างจริงจัง ซึ่งเรียกร้องให้มนุษย์ทุกคนต้องมีการกลับใจ (Laudate Deum ข้อ 11,37)

    งานเริ่มด้วยวีดีทัศน์เพื่อเตรียมจิตใจเข้าสู่กิจกรรม โดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบวจนพิธีกรรมขอพรพระผู้เป็นเจ้า หลังจากนั้นพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย. อ่านแถลงการณ์นโยบายของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ต่อจากนั้น ตัวแทนคาทอลิกทั่วประเทศอันประกอบไปด้วย พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระอัครสังฆราชวีรเดช ใจเสรี พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี พระคุณเจ้ายอแซฟประธาน ศรีดรุณศีล และคุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนเขตศาสนปกครองทั้ง 11 เขตทั่วประเทศ ร่วมปลูกต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อยอด ฟื้นฟู เติบโต และเป็นสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกว่า เพื่อจะทำให้เติบโต ต้องช่วยกันรดน้ำ พรวนดิน เป็นการร่วมกันเพื่อพลิกฟื้นโลกให้กลับมางดงามดังเดิม

    เมื่อสิ้นสุดพิธีทางการแล้ว จะมีกิจกรรมหลักในช่วงเช้า 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วย

กิจกรรมที่ 1 การปาฐกถา ในหัวข้อ “รักษ์โลก=รักเรา” โดย คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี เลขาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ 2 การเสวนา โดยตัวแทนศาสนาหลักทั้ง 5 ศาสนาในประเทศไทย และผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตัวแทนศาสนาพุทธ
ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ตัวแทนศาสนาอิสลาม
ดร.กิตติพันธ์ ใจดี คณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ตัวแทนศาสนาซิกข์
ดร.สุชาดา ปาเตีย ที่ปรึกษาและนักจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อพัฒนาองค์กร ผู้แทนศาสนาฮินดู
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประธานกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน ตัวแทนศาสนาคริสต์
นางสาวธนิรัตน์ ธนวัฒน์ ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
นำเสวนาโดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช เลขาธิการฝ่ายสื่อสารสังคม ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

กิจกรรมที่ 3 การสร้างแรงบันดาลใจ จากผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
ซิสเตอร์มาทิลดา กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง ภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้พระหฤทัยสืบสานรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
คุณมานพ ผิวเกลี้ยง เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รักษาการผู้จัดการแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย แผนกอภิบบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
คุณสุรพงษ์ รงศิริกุล นายกสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย อดีตรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คุณอรรถพล วิทยกฤตศิริกุล ผู้ก่อตั้ง Upper Knowledge Strategic HR Solution

ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมฐาน โดยให้บรรดานักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับความรู้จากฐานรักษ์โลก=รักเรา 5 ฐาน ได้แก่ สมาคมสตรีไทยคาทอลิก โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก, MBH-Made By Heart, Caritas Thailand และขอขอบคุณ Ever Green ผู้สนับสนุนถุงของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนในงานอันประกอบไปด้วยหนังสือสร้างพลัง”เกลาใจ” และอาหารว่าง รวมทั้งการสนับสนุนอย่างดีเช่นกันจากสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเป็นพิเศษโรงเรียนพระแม่มารี สาทร ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ รวมทั้งผู้มีน้ำใจอีกหลาย ๆ ท่านที่ร่วมจับมือไปรักษ์โลก และรักเรา

กิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จะถูกต่อยอดออกไปยังหน่วยงานในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศเราหวังว่าจะไม่เพียงแค่หน่วยงานในพระศาสนจักรคาทอลิกเท่านั้น แต่เรายังปรารถนาที่จะเห็นและเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันกับทุกศาสนาและพี่น้องผู้มีน้ำใจ เพื่อฟื้นคืนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น เพราะเราพบว่า เมื่อใดก็ตามที่เรา”รักษ์โลก” ดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม เราก็กำลังปฏิบัติกิจการแห่งความรักซึ่งกันและกันด้วย เรากำลัง”รักเรา”ผองเพื่อนมนุษยชาติ

“ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนร่วมเดินทางจากริกด้วยการ “คืนดีกับโลกที่เป็นบ้านของเรา” และช่วยทำให้โลกนี้ สวยงามยิ่งขึ้น เพราะความมุ่งมั่นนั้นเป็นศักดิ์ศรีอย่างบุคคล และคุณค่าสูงสุดของเรา”(สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จากสมณสาส์น Laudate Deum ข้อ 69)

สามารถติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย รวมพลังรัก(ษ์)โลก ของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ทาง Facebook สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รายงาน🌱

เครดิต : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=766233605539804&id=100064595145758