วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567
  

คณะผู้เข้าร่วมเสวนา Buddhist – Christian Colloquium เยี่ยมชมความงดงามของการนับถือศาสนาในประเทศไทย เยือนวัดพุทธและเข้าคำนับพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2023

คณะผู้เข้าร่วมเสวนา เยี่ยมชมความงดงามของการนับถือศาสนาในประเทศไทย เยือนวัดพุทธและเข้าคำนับพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ Buddhist – Christian Colloquium

การเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ ความเห็นอกเห็นใจ (Karuna) และความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัว (Agape) ในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ (7th Buddhist – Christian Colloquium “Karuna and Agape in Dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) ระหว่างวันที่ 14 – 16พฤศจิกายน 2023 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงบ่ายของการประชุมวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาส ไปเยี่ยมชมวัดโพธิ์ โดยมีพระราชรัตนสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาส ,ประธานฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ และพระมหานพรัตน์ อภิชชโว ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,หัวหน้าแผนกทัศนศึกษา ปฏิสันถารเป็นผู้นำชมและมอบของที่ระลึก

ต่อมาได้เข้าคำนับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกับการฟังบรรยายเกี่ยวกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ และพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย หลังจากนั้นพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ได้มอบของที่ระลึกและเลี้ยงรับรองให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในวันนี้นอกจากไปเยี่ยมชมแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้หัวข้อการอบรมก่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในผู้เข้าร่วมทุกท่านนั่นคือ การสร้างหัวใจที่เมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจ และแบ่งปันความรักโดยไม่เลือกชนชาติ ศาสนา เป็นการปิดลงอีกครั้งหนึ่งของการจัดเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ 7 อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้คงต้องขอบคุณความร่วมมือกันระหว่างกัน ของสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร และวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) รวมทั้งผู้สนับสนุนรวมทั้งทีมงานกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้สร้างสีสันให้กับงานแห่งความหลากหลายของความสัมพันธ์ของศาสนิกชนทุกคน

ทีมงานจัดเสวนาฯ – สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รายงาน