วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชสเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา

            พื้นตราสัญลักษณ์ประกอบตัวย “สีแดง” และ “สีทอง” โดยทั้งสองสีนี้บ่งบอกถึงคุณค่าแห่งชีวิตของพระสังฆราช ซึ่งเต็มไปด้วยชีวิต ความคิตสร้างสรรค์ พลังและความรัก ด้วยความสามารถเข้าถึงประชาสัตบุรุษด้วยความเข้าอกเข้าใจ ความใส่ใจและความรัก

            หลักสำคัญ 4 ประการ ในตราสัญลักษณ์ อันเป็นรากฐานของความเชื่อ ความรักและความหวังในการดำเนินชีวิตของท่านพระสังฆราชอย่างลึกชึ้งแท้จริง

พระชุมพาบาลบนพื้นสีแดง พระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นต้นแบบของชุมพาบาลที่ดี ผู้ที่เอาใจใส่และพร้อมเสียสละชีวิตเพื่อแกะของตนเอง องค์พระชุมพาบาลสวมกอดลูกแกะไว้แนบอก และพื้นสีแดงบ่งบอกถึงชีวิตที่พร้อมเสียสละและมอบให้กับลูกแกะที่อยู่ในความดูแล

พระนางมารีย์บนพื้นสีทอง แม่พระผู้เสียสละและตอบรับแผนการแห่งความรอด พระคริสตเจ้าทรงมอบพระมารดาให้เป็นแม่ และเราทุกคนก็เป็นลูกของพระนาง รูปพระแม่บนพื้นสีทอง บ่งบอกถึงความสุข ความยินดีและมิตรภาพ โดยมีแม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์ของสังฆมณทลตลอดไป

พระคัมภีร์ พระวาจาของพระเจ้าเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชน “มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (มธ. 4:4)” เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และเป็นคำตอบให้แก่มนุษยชาติ

กาลิกส์และศีลมหาสนิท เครื่องหมายแห่งความเป็นสงฆ์และเครื่องบูชา พระสังฆราชเป็นผู้ปกครอง ผู้อภิบาลและผู้ถวายเครื่องบูชา เพื่อเป็นการใช้โทษบาปของบรรดาประชากรที่ปกครองดูแล

เครดิต : วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย